35 3 Scheveningen, na het treffen van enige voor zieningen, weer in gebruik genomen. De afdeling Magazijn van de Dienst kon in April 1946 het ten opzichte van het hoofdkantoor zeer gunstig gelegen gebouw Korte Lombard- straat 4/6 geheel betrekken, bij welke gelegen heid het minder geschikte en te kleine perceel Lutherse Burgwal 13 werd ontruimd. Het gebouw Beeklaan 267a, dat de Dienst moest delen met de inspectie van het C.D.K., kwam in dezelfde maand geheel ter beschik king, waardoor, naast de daar reeds gevestigde afdelingen Bijdragen, Onderhoudsplicht en Ver haal, Debiteurenadministratie, Verzorging, als mede Administratie Verzorging en Ziekenhuis- verpleging, in dat gebouw konden worden ge vestigd de afdelingen Crediteurenadministratie, Centrale-Incasso, Hoofdboekhouding en Kas. Hierdoor kon het pand Wagenstraat 119 worden ontruimd en was op kleine schaal centralisatie bereikt van enige met elkaar samenwerkende afdelingen. Het was evenwel September/October 1946, toen de nodige voorzieningen in het ge bouw Beeklaan tot stand waren gekomen. Voor huisvesting van een deel van de afdeling Distributie van levensmiddelen (thans afd. V.D.M.2) genaamd) verkreeg de Dienst tijdelijk de beschikking over enige lokalen van de vere niging „Dr. Schroeder van der Kolk” in het gebouw Sirtemastraat 179 (zie het hieromtrent in hoofdstuk IV van het Algemeen Verslag ver melde). Van het onder de Dienst ressorterend Ver zorgingshuis Morsestraat 9 was op 1 Januari 1946 nog een gedeelte in gebruik bij de afdeling Militaire Zaken der Gemeentesecretarie. In de zelfde maand werd die afdeling ondergebracht in het perceel Kerkplein 3, zodat de vrijkomende vertrekken wederom ter beschikking van de ouden van dagen kwamen. In December 1946 werden in het gebouw Morsestraat twee dag verblijven te zamen gevoegd en mede geschikt gemaakt voor ontspanningsdoeleinden. Bij de viering van het Kerstfeest werd de aldus ver kregen recreatiezaal voor de eerste maal in gebruik genomen. Ook in de beide andere Verzorgingshuizen en in het Tehuis voor Kinderen werd de huisves ting door de uitvoering van enige werkzaam heden aan de gebouwen verbeterd. De onder de Dienst ressorterende noodtehuizen Boerenstraat 56, Van-der-Duynstraat 65, Nijkerklaan 7. Julia- laantje 2 (Rijswijk) en Van-Vredenburchweg 50a (Rijswijk) werden in de loop van het jaar ont ruimd. Ten einde echter ook het als noodtehuis gebruikte gebouw „Groenestein”, Loosduinse- weg 529, aan het Bestuur van de Schiefbaan- Hoviusstichting te kunnen opleveren, was het noodzakelijk in Augustus 1946 het gebouw Centraal Distributiekantoor. Wagenstraat 119 en in December d.o.v. mede het gebouw Kortenbos 157 tijdelijk als nood tehuis in te richten. IV. ALGEMEEN OVERZICHT. Naamswijziging. Op voorstel van het bestuur van de Dienst besloot de Gemeenteraad in zijn vergadering van 12 Juni 1946 de naam van de Dienst, welke sedert het Raadsbesluit van 11 April 1921 luidde; Gemeentelijke Dienst voor Maatschap pelijk Hulpbetoon, te wijzigen in Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen. Deze laatste benaming geeft een juister beeld van de veel omvattende taak, welke de Dienst op het gebied van de sociale zorg vervult, Burgemeester en Wethouders gingen er toe over, naast een Centrale Efficiency-Commissie, welke een coördinerende taak heeft, voor elke dienst of combinatie van diensten of bedrijven een efficiency-commissie te benoemen, welke commissie een onderzoek heeft in te stellen, of op de meest efficiënte en economische wijze ge- werkt wordt. Voor de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, de Gemeentelijke Schoeiseldienst en de Gemeen telijke Dienst voor het onderbrengen van oor logsslachtoffers in noodtehuizen gezamenlijk, werd een dergelijke commissie ingesteld. Als voorzitter werd de directeur, de heer W. C. A. Riem Vis. aangewezen en als secre taris de hoofdcommies van de Dienst, de heer H. Thierry. De eerste vergadering vond plaats op 15 Februari 1946. De afdelingen Hoofdboekhouding, Kas, Debi teurenadministratie, Voorschottenadministra tie, Crediteurenadministratie en Centrale-In casso werden, ter bevordering van een vlottere samenwerking, bijeengebracht in het gebouw Beeklaan 267a. De afdeling Debiteurenadmi nistratie, waarvan de afdeling Voorschotten administratie een onderdeel werd, was daar reeds gehuisvest. Ingaande 1 October werd de naam van de afdeling Distributie van levensmiddelen gewij zigd in Vervoer, Distributie, Meubilair in ver band met de aan deze afdeling toegevoegde werkzaamheden. Behalve met de distributie van levensmiddelen aan ondersteunden (zie hoofd stuk IV van het verslag steunverlening) is de afdeling belast met de verzorging van het ver voer en met alle werkzaamheden betreffende kantoormeubilair, beslag- en afstandinboedels en bewaarinboedels, met inbegrip van onder houd en reparatie. De hiervoor bestemde werk plaats is ondergebracht in het gebouw Sirtema straat 177179. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. -’) Vervoer, Distributie. Meubilair. Efficiency-commissie. Organisatie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 406