35 24 715 13 636 45 101 2 592 4 002 (boeten 222 274 249 923 8 312 53 413 Totaal 8 480 Overbrengen 24 715 4 I. ONDERSTEUNING INGEVOLGE DE ARMENWET. VERSLAG BETREFFENDE DE STEUNVERLENING. Inspectie Afdeling Verzorging en Ziekenhuisver- pleging: controlerapporten alimentatierapporten Afdeling Steunverlening stamrapporten aanvullende rapporten controlerapporten alimentatierapporten 4275 430 496 10 746 6 591 1 889 15947 288 De gegevens van dit onderdeel hebben betrek king op de steunverlening aan personen, die hulp behoeven wegens ouderdom, ziekte, invali diteit, ontstentenis van een kostwinner enz. Mede is hieronder begrepen de ondersteuning van de achtergebleven gezinnen van politieke delinquenten, aangezien op deze gezinnen de bepalingen van de Armenwet van toepassing zijn verklaard (zie hoofdstuk XIII van dit verslag). Indien zulks mogelijk en wenselijk bleek, be schikten de onderzoek in gsambtenaren per voor lopige kwitantie over verschuldigde bedragen. Op die wijze werd over 1946 in totaal een bedrag van f 9.409,93 geïncasseerd. 1066 1854 78 905 2 841 6 Ter verkrijging van een inzicht in de werk zaamheden verbonden aan het uitbrengen van rapporten ten behoeve van afdelingen van de Dienst en voor andere instellingen kan worden medegedeeld, dat ambtenaren van de afdeling Centrale Inspectie en Controle gedurende het verslagjaar in totaal 53 413 onderzoeken instel den (een zeer grote stijging ten opzichte van het jaar 1945, toen het aantal 35 033 bedroeg). Een overzicht van de uitgebrachte rapporten volgt hieronder. Over gebracht Afdeling Bijdragen, Onderhoudsplicht en Verhaal Afdeling Inkoop, Verkoop en Verstrek kingen Afdeling Debiteurenadministratie Afdeling Juridische Zaken Bureau voor in het buitenland geplaats ten Afdeling Voorschotten Afdeling Correctie P.T.T. (luisterbijdrage) Gem. Dienst voor Schoolkinder- zorg Ontvanger Registratie tuchtrechter) Bijzondere onderzoeken/informaties (verzoeken om inlichtingen uit andere gemeenten, van instel lingen en personen) Onderzoeken ingevolge Zuive ringsbesluit Commissie voor Sociale Kunst- opdrachten Districtsraad voor het Consumen- tencrediet Ten aanzien van het vervoer kan het volgende worden medegedeeld. Aangezien de noodzaak daartoe reeds geruime tijd werd gevoeld, ging de Dienst in 1946 over tot aanschaffing van 2 personen- en 2 vracht auto’s. Hierdoor werd een meer efficiënte werk wijze verkregen. Met de personenauto’s wordt het gehele land bereisd, in hoofdzaak voor het verkrijgen van grondstoffen voor de Werkinrichting voor blin den, het bezoeken van de afnemers van pro ducten van deze inrichting, de aankoop van goederen ter verstrekking aau behoeftigen en ten behoeve van de exploitatie van de Verzor gingshuizen en het Tehuis voor kinderen, als mede voor de periodieke sociale controle op de verzorging van Haagse ingezetenen in verzor- gingsinrichtingen buiten de gemeente ’s-Gra- venhage en voor het behandelen van de Kan- tonreehtersgevallen door het gehele land. De vrachtauto’s worden gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen enz. naar de Ver zorgingshuizen, van levensmiddelen voor de ondersteunden naar de distributiecentra, van afstand-, beslag- en bewaarinboedels, voor ver huizingen en andere transporten ten behoeve van ondersteunden, voor vervoer van meubilair, kantoorbehoeften e.d. naar de verschillende dienstgebouwen, voor vervoer van gekochte magazijngoederen enz. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. TEN BEHOEVE VAN DERDEN. 50 VOOR INTERN GEBRUIK. Onderzoekapparaat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 407