35 Het aantal partijen, dat voor wekelijkse onder steuning in aanmerking kwam, bedroeg: d. Zieken- en dieetvoedsel. Het aantal in gewilligde aanvragen voor liet vanwege de Dienst op voorschrift van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst aan ondersteunden te verstrekken zieken en diëetvoedsel bedroeg aanmerkelijk meer dan in 1945 en wel onderscheidenlijk 4926 en 1745 tegen 2 382 en 2 084 in 1945. b. Kerstuitkering. In de week van 1621 December 1946 werd aan de ondersteunden een kerstoeslag, bedra gende 25 pCt. van het toegekende steunbedrag met een minimum van f 2,50, uitgekeerd. Op 24 December w’erd aan ca. 6 400 daarvoor in aan merking komende ondersteunden en daarmede gelijkgestelden een kerstgave in natura uitge reikt, bestaande uit kerstklokken (boterkoek), blikken appelmoes en groene of spliterwten. Deze verstrekkingen werden zeer op prijs ge steld, hetgeen ook bleek uit de vele ontvangen dankbetuigingen. f 503.467,23 (in 1945 f 302.758,295) uitgekeerd. Ten aanzien van deze uitkeringen en verstrekkin gen, waarvan een specificatie is opgenomen in bijlage la (bldz. 12) kan het volgende worden opgemerkt. a. Brandstoffenvoorziening. In Januari 1946 werd, evenals in November 1945, aan hiervoor in aanmerking komende ondersteunden een toeslag in contanten van f 7,50 verstrekt voor aanschaffing van brand stoffen op de toen geldig verklaarde distributie bonnen (2e helft stookseizoen 1945/’46). Voor het stookseizoeu 1946/’47 ontvingen de ondersteun den in September 1946 een waardebon, waarop de handelaren, die hiervoor in aanmerking wensten te komen, voor de aangewezen distri butiebonnen brandstoffen leverden en de kosten aan de Dienst in rekening brachten. In 1946 werden 392 partijen, tegen 374 in 1945, mede door kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid ondersteund. Van deze meervoudige ondersteunde partijen ontvingen 58 bovendien een wezenrente, terwijl 9 een pensioen hadden. Van de uitsluitend door de Dienst ondersteunden genoten 844 partijen een wezenrente en 140 een pensioen, terwijl 2 750 personen van 65 jaar en ouder een rente ont vingen ingevolge de artikelen 369 en 370 van de Invaliditeitswet. Aan voorlopige ondersteuning, in afwachting van een eventuele toekenning van periodieke wekelijkse ondersteuning, werd in 1946 in 20169 gevallen f 314.480,54 uitgekeerd, tegen in 1945 voor 18 803 gevallen f 284.678,45. De ingaande medio September 1945 toegekende toeslag van 15 pCt. op het steunbedrag werd gedurende het eerste halfjaar 1946 gehandhaafd. Ingaande 1 Juli 1946 vond een algehele her ziening der steunnormen plaats; deze werden aan de kosten voor levensonderhoud aangepast. Voor de ondersteunden betekende dit een ver hoging van de uitkering met gemiddeld 25 pCt. Aan wekelijkse ondersteuning werd in het jaar 1946 uitgekeerd f 4.628.878,40; in 1945 f 3.458.538,53. Per partij en per week bedroeg in 1946 het gemiddeld toegekende en ten gevolge van inhoudingen gemiddeld netto uitgekeerde steunbedrag f 14,47 en f 14,In 1945 was dit onderscheidenlijk f 12,28 en f 11,80. Als steun van bijzondere aard werd in 1946 e. Toeslag op vacantiebonnen. In Augustus 1946 werd aan werklozen, die niet voldoende vacantiebonnen bezaten, een toe slag in contanten verstrekt. c. Melkverstrekking. Ten behoeve van de kinderen tot en met 13 jaar werden aan de daarvoor in aanmerking komende ondersteunden bonnen uitgereikt, tegen afgifte waarvan volgens de geldende distributiebepalingen gratis melk kon worden betrokken. De voor leerplichtige kinderen uit gereikte bonnen werden gekenmerkt en waren slechts op de scholen inwisselbaar. In 1946 wer den bonnen afgegeven voor 872 506 liter. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1946. 32 35 5 Aantal ondersteunde partijen en personen. Op 1 Januari Op 31 December 10 705 13 735 6 203 6 627 5170 j 6 203 13 735 15 025 1945. Partijen. Personen. 1946. Partijen. Personen. 1945. j I 5 637 6 357 Gemiddeld aantal partijen per week Gemiddelde duur der ondersteuning in weken, per partij en per jaar Meervoudige ondersteuning. Rente ingevolge sociale wetgeving en pensioen. Voorlopige ondersteuning. Toeslagen op de steun. Herziening steunnormen. Wekelijkse ondersteuning. Steun van bijzondere aard.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 408