35 II. WERKVERSCHAFFINGEN. III. ARBEIDSTHERAPIE. 6 aan ondersteunden een voorschot voor kleding, dekking enz. kon worden verstrekt tot ten hoogste f 50,per gezinslid. Hiermede zou in totaal f 900.000,zijn gemoeid, waarvan werd verwacht, dat een bedrag van f 400.000,door inhouding op de steunbedragen kon worden terugontvangen. Dit besluit kwam eerst in 1946 tot uitvoering, doch voordat de voorschotverstrekking volledig op gang kwam, werd deze, in verband met het op handen zijnde Consumentencrediet, stop gezet. Daardoor werd slechts ruim f 92.300, voor dit doel uitgegeven, d.i. bijna 81 pCt. van alle als voorschot verstrekte bedragen. De invordering van nog niet terugbetaalde voorschotten gaf aanleiding 25 verzoekschriften en 14 staten van kosten bij de Kantonrechter in te dienen. De plaatsing van personen in de werkver schaffing geschiedde door en voor rekening van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg. Voor zover deze personen vóór hun tewerk stelling ingevolge de Armenwet werden onder steund, kwamen de kosten van emolumenten ten laste van de Dienst voor Sociale Belangen. Deze uitgaven bedroegen over 1946 f 3.065,37, te weten f 643,10 voor brandstoffentoeslag, f 299,50 voor kerstuitkering en f 2.122.77 voor melk ten behoeve van kinderen. De voor arbeidstherapie in aanmerking ko mende t.b.e.-patiënten, geestes- en zenuwzieken worden geplaatst door bemiddeling van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. Deze arbeidstherapie, welke van geringe omvang is, omvat tewerkstelling van de t.b.e.- patiënten rechtstreeks bij de Gemeenteplant- soenen en van de geestes- en zenuwzieken door de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk” in hoofdzaak bij Gesticht „Oud Rosenburg” en Gemeenteplantsoenen. De bemoeiingen van de Dienst voor Sociale Belangen betreffen de verzorging van deze per sonen in eigen of zg. pleeggezinnen, dan wel de ondersteuning van gezinshoofden. Aan de t.b.e.-patiënten betaalde de Dienst aan loon f 1.679,10 (f 0,30 per uur voor het aantal toegestane arbeidsuren), waarvan f 698,41 van Gemeenteplantsoenen werd terugontvangen in verband met door deze personen geleverde prestaties. Voor de te werk gestelde, door de Dienst ondersteunde, geestes- en zenuwzieken werd aan Gemeenteplantsoenen een bijdrage van f 402,47 in rekening gebracht. In 336 gevallen gaf de terug- of invordering aanleiding de beslissing van de Kantonrechter te verzoeken, waartoe 229 verzoekschriften in gevolge artikel 64, le lid, sub 1 juncto 65 der Armenwet en 107 staten van kosten ingevolge artikel 64, le lid sub 2 juncto 69 van genoemde Wet werden ingediend. Wegens het onrechtmatig in ontvangst nemen van steungelden werden 130 gevallen ter kennis van de politie gebracht. In bijlage 1b (bldz. 12) is een beknopt overzicht opgenomen van de ondersteuning ingevolge de Armenwet, waaruit blijkt, dat netto f 4.696.696,31 werd uitgekeerd, waarvan f 3.953.793,30 ten laste van de Gemeente kwam (in 1945 f 3.816.965,68s). Hiervan werd aan het Ministerie van Binnen landse Zaken terzake van ondersteuning van politieke delinquenten f 716.675,76 gedeclareerd, terwijl aan het Ministerie van Sociale Zaken (gedeeltelijk via het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg) f 26.227,25 in rekening werd gebracht. Dit betrof door de Dienst in het begin van het verslagjaar betaalde ondersteuning aan werklozen, die, op grond van hun gedragingen tijdens de bezettingstijd, van overbruggingsuit- kering waren uitgesloten. Bijlage lc (bldz. 12) geeft een overzicht van alle verstrekkingen in de vorm van voor schotten. Voorschotten op uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten werden nagenoeg niet verstrekt, aan gezien de betrokken risico- dragers tijdig hun uitkeringen deden. Op 22 October 1945 besliste het Bestuur, dat Aan restituties, bijdragen en verhaal inzake ondersteuning ontving de Dienst gedurende 1946 f 750.129,86 gespecificeerd als volgt ingevolge minnelijke schikking ingevolge rechterlijke uitspraak gedeclareerd aan het Ministerie van So ciale Zaken (Bureau Herstelfonds) en Districtsbureau Verzorging Oorlogs slachtoffers inzake aan burgeroorlogs- slaehtoffers in 1946 en vorige ja ren ver strekte ondersteuning I VERSLAG VAN PE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. „186.578,69 44.647,57 „263.084,39 en in 1945 f750,129,86 f230.654.35 f233.002,205 22.817,005 Totale kosten van ondersteuning. Voorschotten. Bijdragen en verhaal van ondersteuning. gedeclareerd aan het Ministerie van Bin nenlandse Zaken inzake aan vreemdelin gen in 1945 en 1946 verstrekte onder steuning gedeclareerd aan de gemeente ’«-Graven- hage inzake aan politieke delinquenten in 1945 verstrekte ondersteuning (De Gemeente declareert hiervan het ten laste van het Ministerie van Binnen landse Zaken komende gedeelte door.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 409