34 Aan het einde van het verslagjaar waren van de vóóroorlogse bedrijfsgebouwen nog niet her steld: Oranje Hotel met bijbehorende villa’s, Palace Hotel, de Oranje Galerij en het Savoy Hotel, terwijl het Grand Hotel in beslag was genomen door het Ministerie van Oorlog. Voor algeheel herstel van het Palace Hotel kon met het oog op de schaarste aan materialen nog geen toestemming worden verkregen, evenmin als voor de Oranje Galerij. In 1946 zijn twee schulden aangegaan op lange termijn, waarvan één met de Gemeente ten be drage van f 400.000,(t.b.v. de inrichting van enige hotels voor winterexploitatie) en één met de N.V. Heineken’s Bierbrouwerij Mij. tot een bedrag van f 150.000,Met deze leningen zijn o.a. gefinancierd de inrichting van de eind De cember 1946 geopende bar en dancing „La Ci- Op de lijn ’s-GravenhageNaaldwijkDelft was het aantal vervoerde personen 839 764, de opbrengst rond f 263,695, Op de lijn ’s-GravenhageWateringenPoel dijkMonster werden 347 062 reizigers vervoerd; de opbrengst beliep rond f 94 332, Op de lijn ’s-GravenhageWateringenLoos- duinen’s-Gravenhage werden 98 846 personen vervoerd; de opbrengst hiervan bedroeg rond f 28.233,—. Mededelingen omtrent de werkzaamheden aan havens en bruggen worden aangetroffen in het verslag van de Dienst der Gemeentewerken, blz. 8. Uitgereikt werden 25 396 paspoorten en 2258 bewijzen van Nederlanderschap, terwijl de gel digheidsduur van 30 paspoorten werd verlengd. Het aantal in hotels te dezer stede in 1946 aan gekomen gasten bedroeg, volgens opgaven ver strekt door de hotelhouders en bewerkt door het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek en Voor lichting 111192. Daarvan waren 19 411 personen (17,46 pCt.) uit het buitenland afkomstig. Het aantal overnachtingen in hotels bedroeg 396 493, waarvan 79 889 (20,15 pCt.) van gasten uit het buitenland. Van de buitenlandse gasten kwamen 6102 (31,44 pCt.) uit België en 4 093 (21,09 pCt.) uit Engeland. Het aantal overnachtingen van die gasten bedroeg 16 093 onderscheidenlijk 17229 of 20,14 pCt. onderscheidenlijk 21,57 pCt. van het totaal aantal overnachtingen van gasten uit de vreemde. Behandeld werden 13 344 aanvragen voor rij en nummerbewijzen. ken. Het totaal aantal verstrekte inlichtingen bedroeg 9 297. Hierbij dient te worden aangete kend, dat voor het geven van inlichtingen veel meer documentatie vereist werd dan in vroeger jaren. Aan de uitwisseling met Birmingham, welke in het kader van de „Anglo-Netherlands Sports- Association” tot stand kwam, nam de V.V.V. actief deel; zij zorgde o.a. voor het logies voor de Birminghammers, die van 1017 Augustus de Residentie bezochten. Het bezoek aan de courses te Dtiindigt liep sterk terug, wegens het verbod van de totalisa- tor en bedroeg 94 586 personen (1943: 226 434). De Windhondenvereniging opende in Mei 1946 haar nieuwe baan aan de Benoordenhoutseweg. In Juni werd de Boulevard voor het publiek opengesteld tot aan het eindpunt van lijn 11; velen genoten weer van strand en zee. In het Luxe bad werden 116148 baden genomen, in het Volkszeebad 88 6-11. In het Vredespaleis hield het Internationaal Gerechtshof dit jaar weer zijn eerste naoorlogse bijeenkomsten. Verscheidene kleine congressen en jaarver gaderingen w'erden hier ter stede gehouden, o.a. het congres van de Bond van Kleermakerspa- troons in Nederland, een Internationaal Crimi nologencongres, de Toeristische Drielandendag (Nederland. België en Luxemburg) en de Rub- berconferentie. Het Vredespaleis w'erd in het verslagjaar be zocht door 58 038 personen. Gegevens omtrent het aantal bezoekers van hier ter stede gevestigde musea worden aangetroffen op blz. 66. Ook in 1946 had men nog zwaar te kampen met logiesruimte in de onderscheidene hotels; voor toeristisch bezoek was ook bij particulieren slechts beperkte gelegenheid wegens de benarde woonruimte-omstandigheden. Aan de Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te’s-Gravenhage (V.V.V.) werd over 1946 een Gemeentesubsidie van f 21.500,toegekend. Aan het verslag der V.V.V. is het volgende ontleend. Op 31 December 1946 was het Bestuur van de Vereniging als volgt samengesteld. A. J. G. Verster, Mr. A. Adama Zijlstra, J. Rensen, P. J. d’Artillae Brill, D. F. Lunsingh Scheurleer, M. Kropveld, F. Schiff en Mr. G. A. van Haeften. Het aantal leden bedroeg aan het einde van het jaar 380, die in totaal f 4.145,50 aan contributies betaalden. Met ingang van 1 Maart 1946 kon het eigen pand aan de Parkstraat 38 weder worden betrok- •i N.V. Exploitatie-Maatschappij Scheveningen. Havens; bruggen. Paspoorten enz. Vreemdelingenverkeer c.a. Rij- en nummerbewijzen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 41