verslag van de gemeentelijke dienst voor sociale belangen. 35 7 i De Dienst betaalde aan de Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk” f 1.471,56 aan toeslag voor zakgeld enz. lijk voor rekening van de Dienst verzorgd in Gemeentelijke inrichtingen, in particuliere in richtingen, in particuliere rust- en verpleeghui zen en bij particulieren. VI. VERZORGING VAN OUDE LIEDEN, GEBREKKIGEN, MAATSCHAPPELIJK ONGESCHIKTEN EN KINDEREN. In behoeftige omstandigheden verkerende oude lieden, gebrekkigen, maatschappelijk onge- schikten en kinderen werden geheel of gedeelte- IV. DISTRIBUTIE VAN LEVENSMIDDELEN. In 1946 werden tegen betaling van f 28.840,49 ten behoeve van de ondersteunden 21211 kg gebakken vis gedistribueerd. De kosten van aankoop bedroegen f 28.049,10. Evenals het vorige jaar ontving de Dienst in 1946 door bemiddeling van het Nederlandse Rode Kruis schenkingen van het Amerkaanse en Deense volk, ter distribuering onder de behoeftige stadgenoten. In totaal konden aan ondersteunden en de aan de zorg van de te ’s-Gravenhage gevestigde kerkelijke instellin gen van weldadigheid toevertrouwde personen gratis worden uitgereikt 28 800 eieren, 46 739 blikken gecondenseerde melk, 84 024 pakken havermout en 48 332 blikken vlees, visproducten e.d. Het behoeft geen betoog, dat deze verstrek kingen met grote blijdschap in ontvangst wer den genomen, hetgeen tot uitdrukking is ge bracht in de aan de buitenlandse organisaties der hulpverlening („The American Relief for Holland” en het „Commité Holland Hjaelpen”) gezonden dankbetuigingen. Ter gelegenheid van Kerstmis werden van wege de Dienst ca. 6 400 kerstpakketten uitge reikt. Zie hiervoor, evenals voor de melkver- strekking, hoofdstuk I (steun van bijzondere aard). A. Verzorging in Gemeentelijke inrichtingen. De door de Dienst beheerde Verzorgingshui zen Westeinde 58, Morsestraat 9 en Laan van Meerdervoort 112 zijn bestemd voor de verzor ging van ouden van dagen en van hulpbehoe venden, voor wie geen verpleging in een zieken inrichting is vereist. Personen van 60 jaar en ouder kunnen op grond van sociale overwegin gen, personen beneden die leeftijd (verpleging- behoevenden en zg. nakuurpatiënten) op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst worden opgenomen. Door opne ming van laatstgenoemde categorie wordt de verpleging in een ziekenhuis (waaraan belang rijk meer kosten zijn verbonden) bekort of voor komen. Voor de tijdelijke verzorging van verwaar loosde kinderen, wie nog geen toekomstige ver blijfplaats is aangewezen, dan wel van kinderen, die om verschillende redenen de verzorging in het gezin moeten ontberen, is het eveneens onder de Dienst ressorterend Tehuis voor Kin deren, Pletterijstraat 66, in gebruik. Aan de geestelijke verzorging van de opge nomen personen wordt de volle aandacht ge schonken. In de Verzorgingshuizen zijn in 1946 kerk diensten gehouden vanwege de Hervormde, Gereformeerde en R.K. Kerken, zij het niet re gelmatig. De kinderen, die verzorgd worden in het Gem. Tehuis voor Kinderen, worden in staat gesteld ’s-Zondags een kerkdienst bij te wonen. Op 2 September werd voor de verpleegden uit de Gemeentelijke Verzorgingshuizen een boot tocht georganiseerd. De afdelingen zang, muziek en toneel der personeelsvereniging van de Dienst verleenden medewerking bij een in Octo ber en November in elk Verzorgingshuis gehou den ontspanningsavond. Een aantal ouden van dagen woonden een toneelavond bij, door de personeelsvereniging op 6 December in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen geor ganiseerd. De feestdagen, zoals Pasen, de Nationale Feestdag, Pinksteren, Koninginnedag, St. Nico- laas, Kerstfeest en Oudejaarsavond, werden op de gebruikelijke wijze gevierd. De maaltijden op deze dagen waren extra verzorgd en versnape ringen e.d. werden aangeboden. De sfeer der Kerstavonden werd nog verhoogd door voor dracht en declamatie door enige leden der per soneelsvereniging. V. SPAARREGELING. De spaarregeling voor gewone ondersteunden, ingesteld bij besluit van het Bestuur van de Dienst d.d. 24 Mei 1939, had tot doel te voorzien in de behoefte aankleding, dekking en schoeisel. Daar de Wet op het Consumentencrediet van 17 Juli 1946 o.m. hetzelfde nastreeft en, gezien de gestelde normen, de ondersteunden voor dit erediet in aanmerking komen, werd de spaar regeling ingaande 1 December 1946 stopgezet. De afwikkeling hiervan zal in 1947 plaats vinden. Uit het overzicht in bijlage 2 (bldz. 13) blijkt, dat de verstrekkingen belangrijk hoger waren dan in 1945 en het spaartegoed terugliep van f 20.821,62r> op 1 Januari tot f 13.533,735 op 31 December 1946. Geestelijke verzorging en ontspanning.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 410