35 8 VIII. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING 17 I X. GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN NIET-VERPLICHT VERZEKERDEN EN ON- EN MINVERMOGENDEN. Deze verzorging omvat de ziekenhuis- en sanatoriumverpleging van niet- en vrjjwiilig- verzekerden, de genees-, heel- en verloskundige behandeling, alsmede de levering van genees- en verbandmiddelen, brillen, prothesen enz. ten behoeve van on- en minvermogenden. De beoordeling van de noodzakelijkheid dier verzorging alsmede van de wijze, waarop deze dient te worden verstrekt, is opgedragen aan de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. In totaal betaalde de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen in 1946 ten behoeve van de verpleging van niet- en vrijwillig-verzeker- den voor 505355 verpleegdagen f 2.180.232,73 aan verpleegkosten, waartegenover aan bijdragen 57 I De gegevens betreffende het aantal verzorg den en verzorgingsdagen, kosten en bijdragen zjjn samen gevat in de bijlagen 3 a tot en met c (bldz. 13). Vergelijkende cijfers over 1945 zijn niet opge nomen, aangezien het Verzorgingshuis Laan van Meerdervoort 112 eerst ingaande 15 Novem ber 1945 en de overige Verzorgingshuizen in gaande 1 Juni 1945 weder onder beheer van de Dienst kwamen. B. Verzorging buiten Gemeentelijke inrich tingen. De verzorging in particuliere inrichtingen, rust- en verzorgingshuizen en bij particulieren vindt plaats op medische en sociale gronden. De opneming bij particulieren en in particu liere rust- en verzorgingshuizen geschiedt voor namelijk wegens plaatsgebrek voor verschil lende categorieën verzorging behoevenden in de onder de Dienst ressorterende inrichtingen. De bijlagen 4a en 4b (bldz. 14) geven een overzicht van de aantallen verzorgden en ver zorgingsdagen, kosten en bijdragen. In 150 gevallen gaven de invordering en het verhaal van bijdragen in de kosten van verzor ging in en buiten Gemeentelijke inrichtingen aanleiding een beslissing van de Kantonrechter uit te lokken. Er werden daartoe 105 verzoek schriften en 45 staten van kosten ingediend. VII. HULP IN DE HUISHOUDING. De Dienst verleent zijn bemiddeling voor hulp in de huishouding of behandelen van de gezins- was in gezinnen, die tijdelijk de leiding van de huisvrouw moeten missen, o.a. wegens ziekte of bevalling en deze hulp niet langs andere weg kunnen verkrijgen. De beoordeling van de noodzakelijkheid dezer hulpverlening is opgedragen aan de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst. De uitvoering geschiedt door een aantal op dit terrein werkzame verenigingen en door rechtstreekse plaatsing door de Dienst. Uiter aard wordt er naar gestreefd hiervoor onder steunde vrouwen in te schakelen. Hieronder volgt een vergelijkend overzicht over 1945 en 1946. Het onder de directie van de Dienst voor Sociale Belangen staande Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging behandelt de admi nistratieve en financiële afwikkeling der ver- plegingen van ingevolge het Ziekenfondsen besluit verplieht-verzekerden. De kosten van deze geneeskundige verzorging worden krach tens de met de algemene ziekenfondsen, waarbij de verzekerden zijn aangesloten, aangegane overeenkomsten verrekend. In totaal werd door het Bureau in 1946 voor 210 166 verpleegdagen f 894.848,60 aan verpleeg kosten betaald, waartegenover aan bijdragen van de fondsen f 774.535,16 werd terugontvan gen. Voor 1945 waren deze cijfers onderschei denlijk 164 457, f 660.850,08 en f 627.398,66. Een specificatie dezer cijfers is verwerkt in de bijlagen 5a en 5b (bldz. 14 en 15). Hieruit blijkt, dat de bruto kosten per ver- pleegdag stegen van f 4,02 in 1945 tot f 4,26 in 1946 en de gemiddelde verpleegduur per patiënt terugliep van 25 dagen in 1945 tot 21 dagen in 1946. De kosten en bijdragen wegens barakverple- ging werden met de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst verrekend, zodat van de bruto kosten een bedrag van f 874.986,58 ten laste en van de bijdragen een bedrag van f 758.205,16 ten bate van het Bureau kwam. In het verslagjaar werden voorbereidingen getroffen ten einde tot herziening van de over eenkomsten met de Ziekenfondsen te geraken. Aan het einde van het verslagjaar waren even wel de besprekingen met de fondsen over de herziening nog niet begonnen. VERSING VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Aantal aanvragen 31 Dec. in behandeling Behandeld Afgewezen en vervallen Toegestaan Bruto kosten Bijdragen Netto-kosten 718 10 708 454 5 449 11 438 1945. Via Dnst To taal To taal. 691 674 85 589 1341 57 1284 135 1149 verzorgingsdagen, kosten en 194S. Via Dnst. 718 Vla I I verg. i 237 12 225 74 151 f 22.669,89 2.120,84 f 20 549,05 Via verg. 623 566 i 125 I 441 I f 41.784,10 7.122,41 f 34 661,69 Aantal verzorgden en bijdragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 411