I I 35 verslag van de gemeentelijke dienst voor sociale belangen. 9 De behandeling der patiënten geschiedt door en voor rekening van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst. I - 1 Hieronder volgt een overzicht van de kosten en bijdragen van de gedurende 1945 en 1946 op voorschrift van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst verstrekte brillen, kunst gebitten, orthopaedische schoenen, beugels en andere heelkundige en orthopaedische instru menten. De bijdragen bestaan, behalve uit betalingen van belanghebbenden, ook uit giften van par ticuliere verenigingen. De reglementaire bij dragen van ziekenfondsen in de kosten van via de Dienst aan leden verstrekte instrumenten werden rechtstreeks aan de leveranciers over gemaakt, zodat door de Dienst als kosten de netto-bedragen zijn verantwoord. van patiënten, onderhoudsplichtigen en zieken fondsen f 738.962,17 werd terugontvangen. Voor 1945 waren deze cijfers onderscheidenlijk 610 045, f 2.449.042,78 en f 695.551,80. Een specificatie dezer cijfers is verwerkt in de bijlagen 6a en 6b (bldz. 15). De bruto kosten per verpleegdag stegen van f 4,01 in 1945 tot f 4,31 in 1946, terwijl de gemid delde verpleegduur per patiënt terugliep van 40 dagen in 1945 tot 37 dagen in 1946. De kosten van verpleging van personen, die in een andere gemeente hun hoofdverblijf hebben, en de terzake terugontvangen bedragen (op grond van artikel 39 bis der Armenwet kunnen deze kosten op de gemeente van hoofdverblijf worden verhaald) zijn eveneens in bovenver melde cijfers begrepen. De kosten en bijdragen wegens barakverple- ging werden met de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst verrekend, zodat voor ziekenhuis- en sanatoriumverpleging netto f 1.418.652,12 ten laste van de Dienst kwam. X. BEMIDDELING BIJ BEGRAFENISSEN. Ook in 1946 was de Dienst belast met de rege ling van begrafenissen, waarvoor door nabe staanden noch door anderen werd gezorgd. Bij in totaal 254 begrafenissen werd bemidde ling verleend. Hiervan werden er 195 uitgevoerd door de begrafenisonderneming, met welke de Dienst terzake een overeenkomst had aange gaan, t.w. 122 in stadsuitvoering en 73 in ver beterde uitvoering. De kosten der 122 stadsbegrafenissen werden ni 19 gevallen geheel en in 9 gevallen gedeel telijk aan de Dienst terugbetaald, terwijl in 46 gevallen de kosten aan het Rijk in rekening konden worden gebracht. De Dienst verleent voor meer kostbare begrafenissen slechts dan zijn bemiddeling, indien de daaraan verbonden kosten geheel kunnen worden verhaald. Door particuliere ondernemers werden in overleg met de Dienst 59 begrafenissen uitge voerd. De kosten hiervan werden in 41 gevallen door derden voldaan en in 16 gevallen uit de opbrengst van polissen. De kosten van 2 begra fenissen (buiten de stad) kwamen geheel voor rekening van de Dienst. In totaal werd ten laste van de rekening be grafenissen uitgegeven f 6.373,05 en ten bate dezer rekening een terugontvangst geboekt van f 4.807,15. Opgemerkt dient te worden, dat de uitgaven en ontvangsten, voortvloeiende uit het over- Voor de geneeskundige verzorging van niet bij een ziekenfonds aangesloten ondersteunden worden gezinskaarten uitgereikt, welke afhan kelijk van de termijn van steuntoekenning ge durende 1, 2 of 3 maanden geldig zijn en zo nodig tot tweemaal toe kunnen worden ver lengd. Bovendien worden nog kaarten af gegeven tot het verkrijgen van verloskundige hulp. Overzicht van het aantal in 1946 afgegeven kaarten: Af giften3 279 Eerste verlenging 1171 Tweede verlenging 623 Voor een aantal onwillige debiteuren was het nodig een beslissing van de bevoegde rechter uit te lokken. Met inbegrip van de gevallen, waarin de kosten van verpleging door middel van een staat van kosten op een nalatenschap moesten worden verhaald, werd in 1946 106 maal de hulp van de Kantonrechter ingeroepen. Voor het jaar 1945 bedroeg dit aantal 20. De Dienst ontving van de fondsen, waarmede de Gemeente overeenkomsten heeft aangegaan tot het doen verplegen hunner vrijwillig ver zekerde leden, gedurende 1945 en 1946: I Jaar. Kosten. Bijdragen. Netto kosten. Jaar. Bedrag. 192 845 209 544 In pCt. van het totaal aantal I verpleegdagen. 31,0 41,5 1945 1946 f 352.227,00 I 377.151,68 1945 1946 1 f 610,75 513,33 Heelkundige instrumenten. f 4.910,01 18.719,29 f 5.520,76 j 19.232,62 Aantal i verpleegdagen. Ziekenkaarten. Bijdragen in de kosten van verpleging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 412