35 A. B. 10 Aantal gewerkte dagen. Het aantal gewerkte dagen bedroeg. Productie. De verbeterde grondstoffenpositie komt tot uitdrukking in de aantallen gefabriceerde arti kelen. Opbrengst. De totale ontvangsten wegens aan derden ge leverde goederen en bewezen diensten bedroegen over de jaren 1945 en 1946 onderscheidenlijk f 39.927,11 en f 92.824,39. Totale kosten blindenzorg (incl. die t.b.v. onvol waardigen niet-blinden). lijden van verzorgden, niet in deze bedragen zijn begrepen. Deze zijn verwerkt in de met 3c en 4b genummerde overzichten betreffende kosten en bijdragen van personen, die voor rekening van de Dienst in en buiten de Gemeentelijke inrichtingen werden verzorgd. XI. BLINDENZORG. De in 1922 opgerichte, onder beheer van de Dienst staande, Gemeentelijke Vakschool van en Werkinrichting voor Blinden is in het leven geroepen ten gerieve van blinden en eventuele andere lichamelijk onvolwaardigen, ten einde hen door passende arbeid de arbeidsvreugde te doen smaken, welke zij anders moeten missen en hen niet afhankelijk te maken van particu liere liefdadigheid. Voor plaatsing komen in aanmerking personen tussen 18 en 50 jaar en wel na advies van de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst. Aan de inrichting is verbonden een borstel en mandenmakerij, een stoelenmatterij, een rjj- wielmontage- en reparatie-afdeling, terwijl zij zich ook belast met het stemmen van piano’s enz. XII. HULPVERLENING AAN GEËVACUEERDEN, OORLOGSGEWELD- EN ANGSTVLUCHTELINGEN. Aantal geplaatsten. De tewerkstelling in 1946 was als volgt. Steun aan blinden en andere onvolwaardi gen. Aan te werk gestelden werden bovendien aan ondersteuning betaald: Kosten Vakschool en Werkinrichting. De steunverlening aan geëvacueerden en vluchtelingen werd van einde November 1945 af voortgezet door het Bureau Afwikkeling Eva cuatie ’s-Gravenhage van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers. De in 1946 door de Dienst betaalde kosten van hulpverlening over vorige dienstjaren konden tot 30 Juni 1946 aan het Rijk worden gedecla reerd en bedroegen: i VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. f 59,466,56 I 38.798,71 I Totaal. Nadelig- exploitatiesaldo f 10.801,01 3 2 3 5 2 Afgevoerd 39 Op 31 Dec. werkzaam 49 3 5 2 f 48.813,18 1945. 1946. 5 655 9 358 1945. 1946. Totaal. f 22.329,81 door blinden door onvolwaardigen (niet-blinden) 5 483 172 18 042 17 669 18 864 16 303 2 046 53 362 6 Totale kosten Opbrengst Blinden Onvolwaardigen (niet-blinden) Improductieve lonen enz.: Tijdens vacantie, ziekte e.d. (voor ondersteuning zie B) Kinderbijslag 1946 1945 Directe kosten: Arbeidslonen Materialen 42 9 f 45.763,80 3.049,38 3.443,07 1.917,06 51 2 37 4 8 803 555 f 21.893,26 2.800,— 135,03 7.070,42 41 2 f 103.625,40 92.824,39 5 357 6 152 7 121 5 579 267 25 897 383 j 6.900,— f 12.128,43 47.338,13 j 2.649,55 793,52 Unvolwaardigeu tniet-blinden). Mann. Vr. f 28.856,93 230,410,17 Op 1 Jan. werkzaam J Te werk gesteld .■uwriipn Oorlogsgaweld- Angst- I acueerden. y|UChtaling»n. j vluchtelingen. f 22.329,81 f 5.594,95 89.508,89 „139.263,45 Bezems e.d. Borstels e.d. Vaatkwasten Kopjeskwasten Zwabbers Veters (stuks) Manden Diversen Blinden. Mann. I Vr. f 932,17 1.637,83 Omzetbelasting Algemene onkosten: Salarissen, pensioenpremie e.d Huur gebouw Afschrijvingen Diverse onkosten Aandeel in de beheerskos ten van de Dienst voor Sociale Belangen 2 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 413