35 ALGEMEEN OVERZICHT. 17 7 r 7 I 388 De bedrijfsrekening over het afgelopen jaar sluit wat afdeling A Maatschappelijk Hulp betoon betreft, in baten en lasten met een totaal van f 11.457.865,30. Tegenover de uitgaven van de hoofdstukken I tot en met VIII ad f 10.604.018,11 werd in totaal ontvangen f 2.264.604.155, zodat het subsidie van de gemeente ’s-Gravenhage (zie hoofdstuk IX der Baten) bedroeg f 8.339.413,95® (geraamd f 10.286.000,—). In dit gedeelte, van de bedrijfsrekening zijn tevens opgenomen baten en lasten betrekking hebbende op de hulpverlening aan geëvacueer- den en vluchtelingen, steunverlening aan poli tieke delinquenten en ziekenhuisverpleging van personen, opgenomen ter bestrijding van ge slachtsziekten. De netto-lasten hiervan ad f 871.758,25 worden door de Gemeente recht streeks aan de Dienst gerestitueerd. Van afdeling B Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging bedroegen de baten en lasten f 952.176,60, in welk bedrag de terugont vangst van de Gemeente is begrepen ad f 143.781,42 voor de voor rekening der Gemeente blijvende kosten van dit Bureau. De baten en lasten van afdeling C Gemeen telijk Bureau voor Werklozensteun waren f 647,50. Afdeling D Gemeentelijk Sociaal Bureau voor in het buitenland geplaatsten sluit in baten en lasten met een bedrag van f 64.379,72. Van afdeling E Exploitatie Noodtehuizen bedroegen de baten en lasten f 150.496,61, waaronder begrepen f 125.323,33 wegens terug ontvangst van de Gemeente van de netto-exploi- tatiekosten. Voor verdere bijzonderheden ten aanzien van de financiële verantwoording moge naar de hierna volgende Bedrijfsrekening, Overzicht van netto-baten en netto-lasten van afdeling A en de Balans per 31 December 1946 worden verwezen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Voorschotten in natura. Totaal 1945. Totaal 1940. Aan achter gebleven gezinnen. f f f 56,52 f 1.031,23 f f Terugontvangen f f f 42,20 786,02 Aantal personen per Noodtehuis. 12 Mei. 31 Mei. 31 Oct. :o Nov. 31 Dec. 56 212 145 74 107 30 603 473 388 473 695 251 603 214 168 131 n f n f f n f Wagenstraat 119 Kortenbos 157 Boerenstraat 56 Van-der-Duynstraat 65 Julialaantje 2 (Rijswijk) Loosduinseweg 529 („Groenestein”) Njjkerklaan 7 Van-Vredenburehweg 50a (Rijswijk) Westeinde 175 (Noodziekenhuis) Afgeboekt Te vorderen per 31 Dec- Te vorderen per 1 Jan. Verstrekt 27 275 56,52 14,32 42,20 107 61 61 48 109 1.031,23 245,21 786,02 74 57 4.539,15 367,— 4.172,15 20,72 4.151,43 145 69 5.626.90 626,53 5.000,37 20,72 4Ï979.65 67 48 26 269 8 55 212 39 60 55 30 315 78 65 89 61 30 346 85 67 17 695 Voor rekening v. d. Gemeente. 31 Aug. 30 Sept. 1946. Aan te werk gestelden. Gedeeltelik voor rekening v. h. Ryk. Bijlage 9 (zie bldz. 11). Overzicht van het verloop der bezetting in de Noodtehuizen voor oorlogsslachtoffers. 3Ö Juni. 31 Juli, j 6.182,68 46,90 6.229,58 532,64 5.696,94 70,04 5.626.90 4.539,15 f 5.626,90 n f f Tl f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 420