Brandstoffen voor zieken. 1 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Ambulance-aanhangwagens. De G.G. en G.D. ontving van de H.A.R.K.1) te Rotterdam 3 Amerikaanse ambulance-aanhang- wagentjes, die, gekoppeld achter andere wagens, worden gebruikt voor het verlenen van eerste hulp bij grote volksverzamelingen. direct alle directeuren van de G.G. en G.D.’s in Nederland ih,die gaarne medewerking toezegden. Voor zover het de- Gemeente betrof, werd deze aangelegenheid met Dr. Coebergh, die met de algemene leiding was belast, nader besproken. De ziekenhuizen te ’s-Gravenhage stelden on- middëllijk plaatsen beschikbaar boven het voor de Haagse patiënten bestaande aantal. De samenwerking met de G.G. en G.D. te Am sterdam, later ook met de G.G. en G.D. te Rotter dam, was uitstekend. Naar aanleiding van een brief van de genees kundige inspectie in zake zeer sterke beperking van de toewijzingen van brandstoffen, werd dezerzijds medegedeeld, dat de G.G. en G.D. steeds zeer zuinig met deze toewijzingen is en dat hier meer een taak was weggelegd voor de huisartsen en specialisten om beperking te be trachten bij het aanvragen van brandstoffen voor hun patiënten. Het ware beter geweest, om tijdig geen brandstoffen toe te wijzen aan pu blieke vermakelijkheidsinstellingen zoals bio scopen e.d., ten einde op deze wijze een reserve- voorraad voor de zieken te vormen. Zieke politieke gevangenen. Bij het bewerken van ziekenvoedselaanvragen voor gedetineerden in het gevangenenkamp Duindorp was het opgevallen, dat er zo veel politieke delinquenten waren met ulcus ventri culi en met een sterk ondergewicht. Hierover werd met het hoofd van de Medische Dienst van het kamp gecorrespondeerd, terwijl een en ander ook ter kennis werd gebracht van de geneeskundig-inspecteur van de Volksge zondheid. Plaatsing van zieke uit Indonesië gerepatrieerden. Daar de regeling van het plaatsen in zieken huizen van zieke uit Indonesië gerepatrieerden was vastgelopen, werd aan de directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst te Amsterdam gevraagd, de regeling daarvan op zich te willen nemen. Deze schakelde Algemene onderwerpen. In dit jaar overleed de sedert korte tijd niet meer bij de Dienst werkzame arts Jhr. F. A. van Suchtelen. Hiermede ging een buitengewoon ge liefd G.G. en G.D.-arts heen, een arts, die in de ware zin van het woord dokter was. Hij was sedert de instelling in 1912 aan de Dienst ver bonden, die hij geleidelijk aan heeft zien uit groeien tot de omvang, welke hij tegenwoordig heeft. Voor ondergetekende is hij steeds een vraagbaak geweest met betrekking vooral tot het historisch gegroeide, in het bijzonder voor het gebied van de Geneeskundige Dienst. Voor dat de oorlog uitbrak werden in overleg met hem de richtlijnen uitgestippeld, volgens welke de Dienst zou functionneren, indien er eventueel een Duitse bezetting mocht komen. Toen deze helaas een feit werd, is veelvuldig met hem overleg gepleegd, wat de houding zou zijn, in het belang van de Haagse bevolking en in het belang van de Dienst. Daar collega Van Suchtelen buitengewoon op de hoogte was van de mentaliteit van de Duitse bezetters, was het overleg plegen met hem van de grootste betekenis in de oorlogsjaren. Het Gemeentebestuur erkende de verdiensten van deze kundige humane geneesheer, die zijn beste krachten wijdde aan de G.G. en G.D. en wie nooit moeite te veel was, door hem de gou den legpenning van de Gemeente toe te kennen. Controle op de opneming van zelfbetalende derde- klas-patiënten in de Gemeenteziekenhuizen. De controle op de opneming van zelfbetalende derdeklas-patiënten in de Gemeenteziekenhuizen werd weer ingesteld, nadat in de Efficiëncycom- missie was besloten, dat ze volgens het regle- BIJLAGE 36 ■■Av., H.A.R.K. Hulp Actie Roode Kruis. MHI.Ri,' ’ir*- ah

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 428