36 2 ment moest worden toegepast. Dezerzijds werd gewaarschuwd, dat toepassing van een verou derd reglement zeer zeker nadeel zou opleveren voor de ziekenhuizen en de plaatsing van zelf- betalende patiënten zou belemmeren. De Wethouder van Sociale Zaken moest spoe dig ontheffing verlenen van de controle op zelf- betalende vrouwen, die haar bevalling in de Gemeenteziekenhuizen tegemoet wilden zien, aangezien de opleiding van verpleegsters tot kraamverpleegster in het gedrang dreigde te komen. Toepassing zal ook op de duur zeker ten nadele van de Gemeenteziekenhuizen uitvallen, zodra er weer wat meer armslag is voor patiën ten. Zelfbetalende derdeklas-patiënten zullen on getwijfeld, indien zij niet toevallig een voorlief de hebben voor een bepaalde Gemeente-arts, zeer zeker opneming in een ander ziekenhuis ver kiezen, waarvoor zij niet de controlerende arts van de Gemeente hebben te passeren en wellicht ook nog later aan de beurt komen, dan bij keuze van een der andere ziekenhuizen. De directeur van het Districts-Consultatie- bureau, Dr. Mortier Hijmans, stelde op verzoek van ondergetekende een onderzoek in naar de wijze van verpleging van bedlegerige tubercu loselijders. Hjj berichtte, dat alle bedlegerige patiënten een goede verpleging genoten; er komt bij hen geregeld een wijkverpleegster. De mees te patiënten zijn geen lid van een wijkverple ging of van een kruis-vereniging. Velen betalen echter een kleine vergoeding voor de hulp, die zij krijgen. Hoewel enkele wijkverplegingen in de Ge meente niet het contributiestelsel kennen, zoals dit voor de kruis-verenigingen algemeen wel be kend is, wijst toch de mededeling van Dr. Mor tier Hijmans er op, dat in de Gemeente te weinig het noodzakelijke is doorgedrongen van het zich verzekeren van de diensten van de wijkverpleeg ster bij ziekte, door aansluiting bij een wijkver- plegingsorganisatie, waarvan er 20 werkzaam zijn. Daar er een wantoestand heerste in de Ge- Daar er veel behoefte bestond aan plaatsen voor tuberculoselijders, werden pogingen in het werk gesteld een villa in Rijswijk te verkrijgen, ten einde deze in te richten als noodsanatorium voor het opnemen van 40 tuberculoselijders. Deze poging van de Wethouder van Sociale Zaken, om enige verbetering te brengen in de onvoldoende toestand, werd niet met succes be kroond. Dit vraagstuk baart veel zorg. Het Nederlandse Roode-Kruis-hulpkorps (staf afwikkeling Alphen a./d. Rijn) verzocht aan de Gemeente de kosten te dragen van de in 1045 uitgedeelde 20 000 eieren (f 3.060,Zonder de bevestiging af te wachten werd de Dienst door het Pluimvee-aankoopbureau voor dit be drag gedebiteerd. De rekening werd direct teruggezonden, terwijl aan Burgemeester en Wethouders werd geadviseerd deze post niet te accepteren, daar een en ander buiten de G.G. en G.D. om was behandeld en te beschouwen was als een Roode Kruis-aangelegenheid. Het College van Burgemeester en Wethouders besliste overeenkomstig dit advies en handhaaf de, ook na een nadere brief van het hoofd „Af wikkelingsbureau Militair Gezag”, zijn afwij- meente ten aanzien van het plaatsen van tuber culosepatiënten, waaronder zeer infectieuze, richtte ondergetekende zich hieromtrent tot Burgemeester en Wethouders, waarbij het scher pe oordeel van de directeur van het Distriets- consultatiebureau mede naar voren werd ge bracht. Tevens werd er op gewezen, dat voor dit vraagstuk een oplossing moest worden gevon den, waarbij de factor geld zeer licht zou moeten tellen. Het particuliere initiatief zou hierbij een zeer sterke financiële steun van de overheid niet kunnen ontberen. Daar andere plannen mis lukten berichtten ten slotte Burgemeester en Wethouders aan de geneesheer-directeur der Gemeenteziekenhuizen, dat het, hangende de uitbreiding van sanatoriumruimte voor tuber culoselijders, noodzakelijk was uitvoering te ge ven aan het door de Wethouder van Sociale Zaken besproken plan, in de Gemeentezieken huizen een verpleegruimte met ongeveer 30 bedden in te richten voor opneming van tuber culoselijders, wier toestand ziekenhuisverple- ging noodzakelijk maakte, wellicht te volgen door een tweede dertigtal bedden. De genees heer-directeur werd uitgenodigd tot inrichting van zodanige verpleegruimte over te gaan. Het plan leed schipbreuk, daar er geen ver plegend personeel te krijgen was. Aan de andere Haagse ziekenhuizen werd medewerking ver zocht één óf meer verpleegsters beschikbaar te stellen voor dit doel. De inrichtingen hadden echter zelf met een tekort aan gediplomeerd verplegend personeel te kampen. Inmiddels verstrekte de Gemeente gelden aan het bestuur der Stichting „Haags Noodsana torium” om te komen tot uitbreiding van het aantal bedden van 92 tot 200. Met grote voldoening kan gewag worden ge maakt van de opening van het Irenepaviljoen van het Juliana-kinderziekenhuis, waarvan ook tuberculeuze kinderen profijt hebben. VERSLAG VAN DE GEM GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Noodsanatorium. tuberculoselijders. Roode Kruis-eieren. Verpleging van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 429