i s 11 I 35 de V Rs I 4 1 Hollandse Maatschappij voor Landbouw, af deling 's-Gravenhage. Het bleek niet mogelijk, van deze afdeling gegevens te verkrijgen. Gehouden werden 7 bestuursvergaderingen, 3 algemene en 15 gewone ledenvergaderingen. Een der 15 gewone ledenvergaderingen was bestemd voor de uitreiking van vererende getuigschrif ten aan 31 jubilarissen, waarvan 1 voor 50-jarige, 9 voor 40-jarige en 21 voor 25-jarige trouwe dienst. Op elk dezer vergaderingen werd door een daartoe aangezochte spreker een onderwerp, waarvoor in de kringen der Maatschappij be langstelling bestaat, ingeleid. Het ledental steeg in de loop van het jaar tot 605, het aantal donateurs tot 20. Mededelingen betreffende de distributie zijn opgenomen in het verslag van de Gemeentelijke Crisis- en Distributiedienst. HOOFDSTUK X. LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. De Vereniging „De Loosduinse Groentenvei ling'’ telde op 1 Januari 1947 225 leden. De omzet bedroeg f 3.229.731,16 tegenover f 2.091.389,13 in het vorige jaar. De omzet bij de „Coöperatieve Groentenveiling Loosduinen en Omstreken be droeg f 2.883.465,68 tegenover f 1.884.911,64 in het jaar 1945; het ledental aan het einde van 1946 was 172. Het tekort aan fust was in het verslagjaar minder nijpend, behoudens in het najaar toen de naar de conservenfabrieken en naar Duits land gezonden kisten te lang wegbleven. De in het vroege voorjaar ingevoerde zg. vrije handel veroorzaakte aanvankelijk zeer hoge prijzen, maar naderhand bij grote aanvoer zeer lage, zodat op dringend verzoek van belangheb benden minimumprijzen weiden vastgesteld. Er werd wederom groente aan vernietiging prijs gegeven. gogne” en de „Sterk Club” aan de Plaats. In het verslagjaar werd een winst gemaakt van f 251.289,38. Het aantal ter kennis van de Politie gekomen, in de desbetreffende statistiek van het Gemeen telijk Bureau voor Statistiek en Voorlichting opgenomen verkeersongevallen bedroeg in het verslagjaar 3 405, waarvan 63 met de dood, 720 met ernstig en 476 met licht letsel als gevolg, terwijl bij 2 146 ongevallen uitsluitend materiële schade werd aangericht. Door overtreding van verkeersvoorschriften werden 2188 ongevallen veroorzaakt, door ver- keersfouten van voetgangers en trampassagiers 542. Bij de 3 405 verkeersongevallen waren in to taal 6 093 voertuigen en voetgangers betrokken, waaronder 1577 vrachtauto’s, 1744 personen auto’s, 82 autobussen, 567 motorrijwielen en 778 rijwielen. Het aantal slachtoffers bedroeg 1410 (989 van het mannelijke en 421 van het vrouwe lijke geslacht). Bleef in de jaren voorafgaande aan de oorlog het aantal dodelijke verkeersongevallen beneden 30, in het verslagjaar was het niet minder dan 63, een aantal hoger dan ooit te voren vastge steld sedert de aanvang van deze statistiek in 1923. Ook het aantal verkeersongevallen -met als gevolg ernstig letsel was in het verslagjaar belangrijk groter dan vóór de oorlog, nl. 720 tegenover nog geen 500 in 1939. In aanmerking genomen, dat het verkeer zijn vooroorlogse tensiteit nog niet bereikt had, vertonen cijfers een verontrustend beeld. ’s-Gravenhaagse Tuinbouwvereniging, afde ling van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde. De werkzaamheden konden dit jaar weer bijna de omvang van vóór de oor log bereiken. Er werden 11 bestuurs- en 7 leden vergaderingen gehouden. Een tweetal excursies kon worden uitgevoerd. Op de ledenvergaderin gen werd een aantal inleidingen gehouden en een filmvertoning. Diploma’s behaald door leer lingen van de tuinbouwwintercursus werden uit gereikt evenals getuigschriften verkregen door leerlingen van de cursus in materiaalkennis. Voor 45-jarige trouwe dienst werd een eredi ploma toegekend aan een kwekerijchefvoor 40- jarige trouwe dienst aan een tuinknecht van het Paleis aan het Noordeinde. Het ledental, op 1 Januari 1945 195 bedragen de, steeg in het verslagjaar tot 237, waaronder 1 donateur en 1 buitengewoon lid. SR RyR» - i Coöperatieve Winkélvereniging „Eigen Hulp” U.A. Op 30 September 1946 (einde van het boek jaar) telde de Vereniging 8 056 leden, 936 meer dan een jaar te voren. De omzet bedroeg in het boekjaar 1 October 1945—30 September 1946 f 1.454.502,— tegen f 462.000,in het vorige boekjaar. Er werd een verlies geboekt van f 43.966,85 tegenover f 85.759,04 in het boekjaar 1944/1945. Aan lonen en salarissen is gedurende 1945/1946 uitbetaald f 170.295,93. Het personeel bestond op 30 September 1946 uit 106 personen tegen 77 op 30 September 1945. Coöperatieve Vleeshouwerij „Eigen Hulp” U.A. Deze vereniging is op 26 Mei 1946 ontbonden. rr.rT.—- I en ■j in /si Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid Handel, Departement 's-Gravenhage. Distributie. Land- en tuinbouwverenigingen. Verkeersongevallen. Coöperatieve verbruiksverenigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 42