36 3 Met de hoofdcommissaris van Politie werd, onder goedkeuring van Burgemeester en Wet houders, een regeling getroffen inzake de beta ling van kosten voor het vervoer van sommige lijken door de G.G. en G.D. Er werd duidelijk vastgelegd, in welke gevallen de kosten door de Gemeentepolitie zouden worden vergoed. De Dienst maakte deel uit van de Efficiency- commissie voor de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de Gemeenteziekenhuizen en de Gemeenteapotheek. zende beslissing, waarbij Burgemeester en Wet houders er uitdrukkelijk op wezen, dat indien het Nederlandsche Roode Kruis afd. ’s-Graven- hage de voldoening van de kosten niet voor zijn rekening wenste te nemen, verbinding kon wor den gezocht met de ziekenhuizen, waaraan de eieren zouden zijn verstrekt. Verscheidene vergaderingen, ook van sub commissies, werden door de vanwege de G.G. en G.D. aangewezen leden bij gewoond. Geleidelijk aan had de aan de Parallelweg gelegen observatie-inrichting van de Dienst haar betekenis verloren. Verschillende werk zaamheden ten behoeve van bepaalde inrichtin gen waren gestaakt, daar werk werd verricht, dat door particulieren zelf moest worden ge daan. Voorts was het plaatsen van gezinnen uit geeyaneerde huizen sterk verminderd, daar er naar gestreefd werd praktisch geen blauwzuur- desinfecties in de woningen toe te passen. Daar bovendien de inrichting bij het voorkomen van ziekten van groep A volledig ongeschikt was, zowel volgens de leider van de afd. Volksge zondheid als volgens ondergetekende, en de ver schillende huisjes voor de observatie-inrich ting in gebruik zouden kunnen worden be woond door gezinnen, die bij de meer dan slech te toestand op woninggebied in de Gemeente geen goed onderdak konden vinden, werd aan Burgemeester en Wethouders voorgesteld de observatie-inrichting op te heffen en de huizen ter beschikking te stellen van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting, opdat het nood- tehuis zou kunnen worden opgeheven. Met de opheffing gingen Burgemeester en Wethouders accoord, waarna de woningen in beheer bij Cen traal Woningbeheer spoedig door gezinnen werden betrokken, die het grote voordeel had den, dat er vloerbedekking en vitrage aan wezig was. De beheerder der observatie-inrichting, die met zijn echtgenote jarenlang buitengewoon goede diensten had verleend, werd na zijn pen sioengerechtigde leeftijd nog tot de opheffing in dienst gehouden. Voor zover het materiaal nog deugdelijk was (ledikanten enz.) werd dit opgeslagen in het magazijn van de Ontsmet- tingsinriehting. Met een bacillendraagster van febris typhoidea ontstonden enige moeilijkheden, daar deze tegen het advies in kostgangers wilde gaan houden. Met spoed werd de geneeskundig-inspecteur in geschakeld, die Burgemeester en Wethouders adviseerde haar te verbieden, dat zij „werkzaam is of blijft in een beroep of bedrijf, dat bevor derlijk is voor de verspreiding van febris- typhoidea”. Het advies eindigde: „In het bijzon der zal zij er op gewezen moeten worden, dat zij zich zal hebben te gedragen naar de aanwijzin gen, die haar vanwege de Gemeentelijke Genees- Een voorstel werd gedaan om de tarieven voor verrichtingen door de Ontsmettingsdienst, voor het verlenen van eerste hulp, voor het ver voeren van zieken en gewonden enz. te ver hogen. Deze tariefsverhoging is nog niet afge komen. Het samenbrengen van al deze tarieven in één verordening doet zeer veel afbreuk aan de soepelheid, welke in de tegenwoordige tijd op dit punt behoort aanwezig te zijn. Op voorstel van ondergetekende werd door Burgemeester en Wethouders besloten, dat voortaan een bedrag voor het verrichten van keuringen en ziekencontróle door elk der diens ten en bedrijven zou moeten worden vergoed. Er werd per dienst en bedrijf een bedrag (voor 5 jaar geldend behoudens buitengewone omstan digheden) vastgesteld, berekend naar het aantal in dienst zijnde personeelsleden. Burgemeester en Wethouders besloten op dezerzijds voorstel f 100,bij te dragen in de kosten van het Nationaal Congres Volksgezond heid. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST Observatie-inrichting. ziekencontróle. de Ontsmettings- Bacillendraagster. Nationaal Congres Volksgezondheid. EHiciencycommissie. Tarieven dienst enz. Kosten van keuringen en Kosten vervoer van lijken. voor verrichtingen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 430