36 worden doorgegeven, opdat dezelfde dag ge controleerd kan worden. Enkele keren werd de waehtdokter verzocht om een ziekgemelde amb tenaar te controleren. kundige en Gezondheidsdienst zullen worden gegeven, daar zij zich, mocht zij hieraan geen gevolg geven, bloot stelt aan toepassing van art. 5, onderscheidenlijk art. 26 van de Besmet telijke Ziektenw’et Stbl. 1928 No. 265”. Deze oud-typhus-patiënte was de Dienst reeds van 1943 af als zodanig bekend, maai’ tot Februari 1946 was de ontlasting steeds negatief geweest. Met de Wethouder van Sociale Zaken werd een bezoek gebracht aan de wnd. Commissaris, belast met het toezicht op ziekenfondsen, ten einde de denkbeelden te ontwikkelen met be trekking tot een regeling met de ziekenfondsen over het bijdragen in de kosten voor schooltand- heelkundige hulp, welke wordt verleend aan schoolkinderen, die onder de verplichte verzeke- ringsvoorwaarden vallen. Opdat administratief niet te grote omslag zou behoeven te worden gemaakt, werd geadviseerd een bedrag te doen storten voor ieder kind, dat onder tandheelkundig toezicht stond, daarbij aannemend, dat 80 pCt. dezer kinderen onder de verplichte e.a. verzekeringsvoorwaarden zouden vallen. Dit denkbeeld vond instemming bij het commissariaat. In 1946 kwam echter nog geen algemene regeling tot stand. In 1946 werd een begin gemaakt met het door lichten van het gehele personeel der Gemeente door artsen van het Centraal Bureau voor keu ringen op medisch en hygiënisch gebied. Het onderzoek had plaats in vijf Gemeentegebou- wen en in het gebouw van het Keuringsbureau, Raamweg 31. De doorlichting bleek een zeer verstandige daad. Voor een der diensten werd een promille cijfer van 8,4 voor actieve en dubieus actieve tuberculeuze processen gecon stateerd. De aangelegenheid van de controle op ziek Gemeentepersoneel maakte een onderzoek, samen met de controlerende geneeskundigen, nodig. Voorstellen betreffende deze controle kwamen van de artsen binnen, maar in dit jaar kon de controle nog niet effectief genoeg zijn, daar de controlerende artsen niet geregeld over een auto konden beschikken. Ondergetekende stelde zich bij de geneeskundige dienst der Phi- lipsfabrieken op de hoogte van de controle aldaar, die echter, aangezien daar de bedlegerige patiënten behandeld worden door artsen van Philips zelf ook al vanwege de ziekenkas niet afdoende te vergelijken was met die in de Gemeente. Tevens werd de controle in andere gemeenten vergeleken. De diensten en bedrijven werden er nogmaals op gewezen, dat de ziekmelding direct dient te Door de Wethouder van Sociale Zaken en ondergetekende werden op het Ministerie van Sociale Zaken besprekingen gevoerd over de vergoeding door het Rijk van de kosten van de omvangrijke scabiesbestrijding na de bevrijding hier ter stede. Met de ontwikkelde argumenten werd instemming gevonden, waarna Burge meester en Wethouders de Minister van Sociale Zaken terugbetaling van de gelden vroegen. Bij deze betaling werd het Roode Kruis ingescha keld. In totaal ontving de Gemeente voor deze bestrijding een bedrag van f 22.348,81. Tevens was ondergetekende van oordeel, dat, nu de scabiesepidemie tot het verleden behoorde, de behandeling van verzekerde scabiespatiënten zou moeten worden overgenomen door de zie kenfondsen. De G.G. en G.D. zou haar kunnen blijven voortzetten, maar dan met vergoeding per gezin van het fonds. Deze regeling werkte in enige gemeenten reeds uitstekend. De zieken fondsen te ’s-Gravenhage bleken echter niet bereid een regeling te treffen, zodat met ingang van Augustus 1946 de scabiesbehandeling van ziekenfondspatiënten door de G.G. en G.D. werd beëindigd. Daar gebleken was, dat bij de van Rijkswege in te voeren regeling inzake het geneeskundig onderzoek op scholen (waardoor ook het lager njjverheidsonderw’ijs onder het toezicht zou vallen) met het bestaande aantal schoolartsen in de Gemeente niet meer kon worden volstaan, werd aan het College van Burgemeester en Wet, houders geadviseerd de Minister van Sociale Zaken te verzoeken de Gemeente een vergoeding toe te kennen voor de aanstelling van één schoolarts en twee schoolverpleegsters benevens gelden voor het administratieve gedeelte (onder- zoekgelegenheid enz.) ten einde aan de eisen te kunnen voldoen. Hierover werd nog geen uitsluitsel verkregen. Gemeentepersoneel. Sea biesbestrij ding. Schoolartsen. Controle op ziek Gemeentepersoneel. Schooltandheelkunde. 4 4; I i Doorlichten van VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 431