36 Postendienst. Uitrukdienst. 390 15 210 270 952 924 979 683 274 2100 6 Aanvragen voor opneming in ziekenhuizen en sanatoria. 1946 720 31143 908 In totaal zijn 18 763 (16 246) aanvragen voor opneming in ziekenhuizen behandeld, waarbij evenwel de eigen patiënten en de voor opneming in aanmerking komende eerste-hulpgevallen niet zijn medegeteld; 6 469 (7 239) gevallen wer den door de afdeling Spoedwerk behandeld. Van de spoedshalve voorgedragen gevallen -werden 790 (1 189) afgewezen, terwijl in 450 (1079) gevallen geen bezwaar bestond met opneming te wachten, totdat eerst omtrent de eventuele vergoeding in de verpleegkosten een onderzoek zou zijn ingesteld. Van deze laatste benevens van de overige 11 844 in eerste instantie via de Dienst voor Sociale Belangen lopende en daar mede voor de afdeling Contröle-Verzorging komende gevallen, werden er 250 afgewezen, als niet voor ziekenhuisverpleging in aanmerking komende, ten dele, daar met een verpleging in een eenvoudiger inrichting kon worden volstaan. Voor sauatoriumverpleging zijn daarnaast 424 (343) aanvragen in behandeling genomen, die in de regel konden worden aanvaard. In de posten werd 33 260 (31 520) maal hulp verleend en wel in de Centrale Post 4 935 (3 833) maal, in de verschillende hoofd- en hulpposten 28 325 (27 687) maal. Een vermeerdering dus van het aantal gevallen zowel wat de Centrale Post als de hoofd- en hulpposten betreft. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 8 426 gevallen voor in de voormiddag, 17 468 in de namiddag, 6 966 in de avond en 400 gedu rende de nacht. De hulpverlening betrof daarbij 16 306 maal mannen, 8 789 maal vrouwen en 8 165 maal kinderen jonger dan 12 jaar. De meeste gevallen deden zich voor in de maand Juli, nl. 3 207, de minste in Januari, nl. 2 337. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 3 328 (2 483), door bedrijfsarbeid 4 383 (3 661). De aard der gevallen, behandeld door de Uit rukdienst en door de Postendienst, was als volgt. Uitgerukt werd door de geneeskundige een- heid-arts, verpleger en chauffeur-ziekendrager- (overdag in tweevoud aanwezig) 4 218 (3 919) maal 1). Hiervan loos alarm of bü aankomst de oorzaak opgeven 108 (278). Aantal gevallen, waarin hulp werd verleend dan wel de dood geconstateerd 4110 (3 641). Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich voor 1128 ge vallen in de voormiddag (612), 1840 in de namiddag (1218), 109 in de avond (1824) en 157 in de nacht (06). Naar geslacht en leeftijd der geholpen personen betrof de hulpverlening 2 029 maal mannen, 1 798 maal vrouwen en 391 maal kinderen jonger dan 12 jaar. De drukste maand was Juli met 414 gevallen, de kalmste Februari met 297. Het aantal gevallen, waarbij de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats enz. bevond, bedroeg 3179, terwijl in de overige 1 031 gevallen hulp in eigen woning werd verleend. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 1479 (911), dat door bedrijfsarbeid 223 (164). Poging tot zelfmoord werd waargenomen in 28 (14) ge vallen. Van de aard der hulpverlening volgt hierna een overzicht. Ter plaatse al of niet in eigen woning behandeld Ter plaatse behandeld en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorlopig behandeld, overge bracht naar de Centrale Post en aldaar verder behandeld c.q. over gebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorlopig behandeld, overge bracht naar een der hoofdposten in de ziekenhuizen Ten slotte bleek in 182 gevallen de getroffene bij aankomst te zijn overleden. GENEESKUNDIGE DIENST. Eerste hulpverlening. Evenals in vorige jaarverslagen zijn ook dit maal de gegevens voor de Uitrukdienst en de Postendienst afzonderlijk gegroepeerd. De eerst bedoelde hebben uitsluitend betrekking op de Centrale Post aan de Waldeck-Pyrmontkade, die voor de Postendienst daarnevens op de hoofdposten in de Gemeente- en andere zieken huizen alsmede op de hulpposten, al dan niet tevens zittinglokaal, gevestigd in de wijkge- bouwen, welke krachtens overeenkomst beschik baar zijn. Chirurgische gevallen Interne gevallen Psychiatrisch-neurologische gevallen Obstetrische-gynaecologische gevallen Andere gevallen van plotseling optredende aard Enkele malen moest na de in eerste aanleg verstrekte postenhulp tot verpleging in een zie keninrichting worden besloten. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. i) De hier en verder tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op 1945,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 433