36 7 Voor plaatsing in de Gemeentelijke Verzor gingshuizen en in door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen aanvaarde verpleeghui zen werden 779 (1140) gevallen door de afdeling Controle-Verzorging in behandeling genomen. Hiervan was het resultaat, dat in 628 (733) ge vallen gunstig kon worden geadviseerd, w.o. 45 afgewezen aanvragen voor ziekenhuisopneming en 125 gevallen van patiënten, die in een zieken huis of kliniek voor geestes- en zenuwzieken In verband met de huisvestingsmaatregelen werden in dit jaar 520 gevallen behandeld van personen, die wegens ziekte of invaliditeit meen den van het verlenen van inkwartiering vrijge steld te kunnen worden of wegens gezondheids redenen voor andere woonruimte in aanmer king meenden te komen. Ten behoeve van de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer” werden 22 (2) gevallen op de nood zakelijkheid van bijzondere woning onderzocht; 13 gevallen werden goedgekeurd, terwijl bij 9 aanvragen geen medische noodzakelijkheid aan wezig bleek. werden verpleegd, maar wier toestand een over plaatsing naar een inrichting van eenvoudiger verpleegvorm mogelijk maakte. In 69 gevallen was geen medische indicatie aanwezig, doch maakten de sociale omstandigheden een verzor ging elders dringend nodig. In 67 gevallen kon den geen voldoende motieven worden aange voerd. Vier patiënten moesten naar een zieken huis worden verwezen, zes waren vóór de plaat sing overleden, terwijl in vijf gevallen aan huis- verpleging de voorkeur werd gegeven. Het toezicht op de duur der verpleging van lijders, die geheel of ten dele voor rekening der Gemeente in de particuliere ziekenhuizen wor den verpleegd, vormt een belangrijk onderdeel van de afdeling Contröle-Verzorging. In 1946 zijn in particuliere ziekenhuizen 19 402 patiën ten door een der geneeskundigen van deze afde ling bezocht. Het aantal zieken, dat in de ziekeninrichtin gen werd opgenomen, is in 1946 hoger geweest dan in 1945. Voor 1937 was dit aantal: 17 006, 1938: 17 529, 1939: 18 250, 1940: 18463, 1941: 29 718, 1942: 23 321, 1943: 22 965, 1944: 20 248, 1945: 18 507, 1946: 21 613 In 1939 bedroeg het aantal via het Consultatie bureau der ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose in sanatoria opge nomen tuberculoselijders 228, in 1940: 183, in 1941: 264, in 1942: 227, in 1943: 232, in 1944: 186, in 1945: 178, in 1946 254. Onder de 21613 (18 507) in de ziekenhuizen gezamenlijk door bemiddeling van de Dienst opgenomen patiënten zijn enkele van de Raad van Arbeid begrepen; 7 432 (6 581) werden naar de ziekenhuizen der Gemeente verwezen en 14 181 (11926) naar de particuliere inrichtingen, waarmee de Gemeente een overeenkomst heeft aangegaan. Bovendien werd voor ziekenhuis- verpleging van 217 (680) Haagse patiënten, die Inkwartiering of andere woonruimte, ten gevolge van ongevallen, plotseling op tredende ernstige ziekte of voor speciale behan delingen in ziekenhuizen buiten de Gemeente (over het gehele land verspreid) werden opge nomen, goedkeuring verleend. De plaatsen beschikbaar bij de Gemeente- plantsoenen, zowel ten behoeve van uit sana toria ontslagen tuberculoselijders als van be reids in een gesticht verpleegde of op de nomi natie hiervoor staande geesteszieken, waren wegens de na-oorlogse toestand nog weinig bezet. In het afgelopen jaar werden slechts 9 (7) tuber- culose-nazorgpatiënten en 3 (5) personen met geestesafwijkingen te werk gesteld. Het aantal aanvragen voor toewijzing van ziekenvoedsel, schoenen en brandstof vermin derde in 1946. Hieronder volgt een overzicht over de ver schillende jaren: VERSLAG VAN' DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Plaatsing in ziekenhuizen en sanatoria. Bijzondere woning. Toezicht op de verpleegduur. particuliere Arbeidstherapie. n H 29 413 20 336 24 523 20 156 11 706 IJ ?J »J 6 112 aanvragen; Plaatsing in de Gemeentelijke en verzorgingshuizen. Ziekenvoedsel enz. 54 469, drukste maand April met Mei Dec. Mrt. Mei Jan. 1941 1942 159 240 1943 171 062 1944 203 965 1945 131 821 1946 96 457 Ir» deze etjfers zijn de geesteszieken, die in de drie klinieken ziin opgenomen, begrepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 434