36 GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 8 Het aantal transporten bedroeg in totaal 11 751 (9 150) of gemiddeld 32 (25) per dag, waar van 10 490 (8 066) gewone en 415 (628) besmette transporten, zomede 846 (456) transporten van geesteszieken. Van de besmette transporten be troffen 338 (575) lijders of personen verdacht te lijden aan ziekten in de zin der Besmettelijke Ziektenwet, te weten 35 (25) roodvonk, 276 (457) diphtherie, 22 (91) febris typhoidea en 5 (2) meningitis cerebrospinalis. Het aantal huisbezoeken bedroeg daarnaast 16108 (17 793), waarbij die in de tehuizen niet zijn meegeteld. Geheel of ten dele voor rekening der Ge meente weerden in het afgelopen jaar in zeven verblijven 499 (826) patiënten in dagverpleging opgenomen en aldaar behandeld en verzorgd gedurende 39 923 (60 259) dagen. Op verzoek van het hoofd van de Politie werden 42 personen onderzocht op hun geschikt heid tot venten en tot het innemen van een vaste standplaats. Evenals het vorige jaar werden in het verslag jaar 8 (9) personen krachtens de Verordening op het in Gemeentedienst nemen van minder- Op uitnodiging van de Dienst werd in 4 277 (4 169) gevallen specialistische hulp aan lopende patiënten verleend, voor een deel in de vorm van nabehandeling van in de Gemeentezieken huizen verpleegd gewreest zijnde personen. Voor zover de lijders niet reeds bij de Dienst in ge neeskundige onderstand zijn opgenomen, wordt ook hier het al dan niet verschuldigd zijn ener eventuele bijdrage door de Dienst voor Sociale Belangen bepaald. Verdeeld over de tien zittingslokalen bedroeg het aantal consulten 98 510 (129 191), waaronder verscheidene voor verstrekking van polikli nische specialistische hulp. In aansluiting op deze bezoeken zijn door de wrijkverpleegsters der verschillende afdelingen op uitnodiging van de Dienst 37 570 (34 790) huisbezoeken afgelegd, waaronder’ die der kraamverzorgsters zijn begrepen. Gekeurd werden voor diverse takken van dienst 2 640 (2 781) personen. Hiervan werden geschikt bevonden 1941, tijdelijk geschikt 421 en ongeschikt verklaard 278. Daarnaast werden 31 keuringen verricht voor het bijzonder onder wijs. Het thans aandacht vragende onderdeel van de Dienst betreft de geneeskundige verzorging van on- en minvermogenden met inbegrip van hen, die verpleegd worden in tehuizen voor ouden van dagen en kinderen. De wijk-kraamverzorgsters verleenden met 712 (632) huisbezoeken voor rekening der Ge meente daadwerkelijke bijstand aan kraam vrouw en kind. Behalve de hulp door de bovenbedoelde spe cialisten zijn nog ingesteld 646 (920) bacterio logische onderzoekingen door de patholoog- anatoom-bacterioloog van het Gemeentezieken huis, terwijl de directeur der Gemeenteapotheek 193 (165) meer tijdrovende chemische onderzoe kingen voor zijn rekening heeft genomen. De aan de Dienst verbonden vroedvrouwen hebben voor 51 (24) verlossingen bijstand ver leend. De gevallen werden, voor zover ze niet spoedshalve via de Centrale Post moesten wor den verzorgd, tevoren door de behandelende geneeskundigen onderzocht; na afloop der be valling werden ze opnieuw gecontroleerd en zo nodig van de vroedvrouwen in behandeling over genomen, waardoor het zo gewenste contact vanzelf werd bevorderd. Het aantal uitnodigingen tot invaliditeits keuring bedroeg 43; hiervan werden er 33 blij vend ongeschikt verklaard, 1 tijdelijk geschikt bevonden, terwijl 9 gevallen niet konden werden aanvaard. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Ziekenvervoer. chemische onderzoekingen. Consulten. Huisbezoeken. Keuring bij aanstelling. Invaliditeitskeuring. Minder-validen. Dagverpleging. Poliklinisch-specialistische hulp. Keuring voor vaste standplaats. Wijkverpleging. Wijk-kraamverzorging. Bacteriologische en Verloskundige hulp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 435