36 8 842 gevallen. 48 7 10 505 432 Totaal 14 946 16 568 gevallen. Totaal 495 3 8 842 gevallen. Transporteren 9 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December validen onderzocht, hiervan werden voor be paalde functies 7 geschikt bevonden, terwijl 1 voor een aanstelling in vaste Gemeentedienst in aanmerking werd gebracht. 1946. 2457 1764 1780 1097 1093 810 834 643 872 1165 1230 1201 12 2 12 6 323 1040 452 362 4 102 22 13 Het toezicht op het verbruik van verbandmid delen had op de in de laatste jaren gebruikelijke wijze plaats. 402 145 88 741 2 754 472 500 Door indeling naar de aard der ziekten krijgt men de navolgende gegevens. De vergelijkende cijfers over 1945 worden hier niet vermeld, aan gaven over het gevallen, als volgt ver- 1945. 1 948 gevallen. 1544 1385 1648 1441 1188 1071 1016 1057 1357 1575 1338 gevallen. 14 946 gevallen. gezien deze slechts een beeld eerste halfjaar. Febris typhoidea Malaria, malariacachexie Roodvonk Dysenterie Diphtherie Influenza Cholera nostras Andere epidemische ziekten Longtuberculose Andere vormen van t.b.c. Kanker en andere maligne tumoren Rheumatische aandoeningen Angina Ziekten van de maag (kanker uitgezonderd) Aandoeningen van de spijs verteringsorganen (uitgez. van de maag) Appendicitis en typhlitis Acute bronchitis Chronische bronchitis Pneumonia Andere ziekten der ademha- lingswerktuigen (uitgezon derd t.b.c.) De Geneeskundige Commissie voor hoger be roep heeft in 145 (46) gevallen uitspraak gedaan. Haar bijeenroeping geschiedde: a. 43 (9) maal op uitnodiging van de Burge meester, betreffende ongeschiktheid voor ver dere dienstvervulling. De uitspraken der Com missie waren in 33 gevallen overeenkomstig de uitspraak van de controlerende geneeskundige, nl. „ongeschikt voor verdere dienstvervulling”; in 9 gevallen werden de candidaten niet onge schikt verklaard, terwijl één candidaat tijdelijk geschikt werd bevonden; b. 102 (35) maal voor aanstelling in Gemeen tedienst; 29 werden geschikt verklaard, 16 kwa men in aanmerking voor een tijdelijke aanstel ling, terwijl 57 overeenkomstig de uitspraak van de keurende geneeskundige niet aanvaard konden worden. Gemeld werden 14 946 (16 568) Maandsgew’ijs zijn de gevallen deeld. Transport Aandoeningen van het hart en de vaten Aandoeningen van de urine wegen Levercirrhose Ziekten van de geslachtsorga nen der vrouw (kanker uit gezonderd) Andere ziekten van zwanger schap en kraambed Aandoeningen van het zenuw stelsel (uitgez. meningitis t.b.c. en apoplexie) Meningitis Apoplexie, hersenverweking Aandoeningen van de huid Aandoeningen van het onder huidse weefsel W ondinfectie Aandoeningen van de beende ren en gewrichten (t.b.c. uit gezonderd) Aandoeningen der ogen Aandoeningen der oren Andere ziekten Onbekend VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Toezicht op het verbruik van verbandmiddelen. 99 99 99 99 99 99 en werklieden in i) Betreft de gevallen, die reeds voor het eerste onderzoek en derhalve binnen 24 uur hersteld werden gemeld, benevens die, waarin by onderzoek geen ziekte werd geconstateerd, dan wel controle niet mogelijk was. Geneeskundige commissie. Ziektetoezicht op de ambtenaren Gemeentedienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 436