36 10 In 478 (150) gevallen werd de adviseur van de afdeling Schooltandverzorging advies over pro thesen gevraagd; 155 nieuwe prothesen werden hem ter goedkeuring voorgelegd. Ten behoeve van leerlingen van de school voor slechthoren den en spraakgebrekkigen werden dit jaar 3 obturatoren aangevraagd. 27 27 24 2 26 2 47 7 11 lingen en werden er 15 981 kinderen geboren, zodat de zuigelingensterfte 2,69 per 100 levend geborenen bedraagt. 19 gevallen; 53 gevallen. Wat betreft de verstrekking van kunstgebit ten waarop het toezicht is gecentraliseerd werd gunstig geadviseerd op 280 (64) aanvragen, merendeels op voordracht van de Dienst voor Sociale Belangen. Daarnaast kon accoord wor den gegaan met de verstrekking van 970 (665) andere apparaten, w.o. 87 buikbanden, 45 breuk banden, 33 paar orthopaedische schoenen, 191 paar steunzolen, 25 corsetten en rechthouders, 22 elastieken kousen, 500 brillen, 12 kunstbenen, 4 kunstogen, 7 gehoorapparaten, 11 beugels, een en ander onder de verplichting van controle vanwege de Dienst. Onder de artikelen, die dit jaar in bruikleen werden afgestaan, bevonden zich 33 invalide- wagens. Worden de cijfers over 1946 met die over voor gaande jaren vergeleken, dan vallen enkele bij zonderheden te vermelden. Het aantal gevallen in zijn geheel is weer belangrijk minder dan in de drie voorgaande jaren, maar nog belangrijk hoger dan in 1941, terwijl het in de jaren vóór 1941 nog weer lager was. De belangrijkste verschillen gelden voor diphtherie, roodvonk en dysenterie, waarop in de betreffende rubrieken nog nader wordt inge gaan. Zoals uit bovenvermelde staat blijkt, zijn ook in 1946 geen besmettelijke ziekten voorgekomen, die onder de A-groep worden gerangschikt. De sterfte in de Gemeente (476 317 inwoners op 1 Januari 1946) bedroeg in het afgelopen jaar 8,3 per 1 000 inwoners. In 1946 overleden te ’s-Gravenhage 430 zuige- Van paratyphus A, die zeldzaam voorkomt in ons land, werden in 1946 twee gevallen aange geven. Beide patiënten waren uit Indonesië af komstig en hadden weinig klachten toen zij zich onder behandeling stelden. Het ontlastingonder- zoek wees paratyphus A uit. Daarna werden bij enige herhaalde onderzoekingen geen para- typhus-A-bacillen meer gevonden. Van paratyphus B werden aangegeven: typheuze vorm. gastro-enter. vorm 6 I De officiële doodschouw op uitnodiging der Politie, neventaak voor de controlerende genees kundigen, had in het afgelopen jaar 173 (693) maal plaats. De oorzaak van de dood moest worden toege schreven aan: Lichtgasintoxicatie Hartverlammingen en hartaandoeningen Verdrinking Ouderdom en uitputting Verkeersongeval Verbranding Plotselinge dood met onbekende oorzaak W urging Andere oorzaken VERSLAG VAN’ DE GEM. GENEESKI’NDTGE EN GEZONDHEIDSDIENST i 2 2 1 2 21 414 558 Doodschouw. AFDELING VOLKSGEZONDHEID. Sterfteverhouding. 7 4 087 25 9 119 241 3 256 1 12 1 2 182 22 2 371 54 6 2 11 534 64 17 4 19 53 30 282 1 999 41 28. 1| 1 2 4: 7 4 14 1 415 678 12 8 4 4 12 2 746 5 150 2 22 3 3 11 3 27 2 889 4 054 2 68 Aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten. 1942. 1941. Typhusgroep. Toezicht op het verstrekken van instrumenten. 17 I 2 538 gebitten en 447( 32! 8 510 7 265 l- 1 2 623 1 065 Werkzaamheden van de adviseurs inzake de ver strekking van prothesen en obturatoren. 44 Aard der ziekte». Besmettelijke ziekten, gerangschikt onder groep A volgens de Besmetteljjke Ziek tenwet Besmettelijke ziekten, gerangschikt onder groep B: Paratyphus A Paratyphns B: 1. typheuze vorm 2. gastro-ent. vorm Febris typhoïdea. Roodvonk Diphtherie Meningitis cerebr. epid. Poliomyelitis ant. ac. Encephalitis lethargica Ziekte van Weil Lepra Dysenteria amoebica Dysenteria bacillaris: 1. type Sonne Flexner 2. type Aertrijck Febris undulans Malaria Totaal 1946. 1945.1944. j 1943.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 437