36 12 L De volkslogementen staan onder geregelde controle; de inspecties geschieden onverwachts. Van amoebe-dysenterie werden 21 gevallen be kend van patiënten, die uit Indonesië afkomstig zijn. Als regel wordt het zwemwater in de badin richtingen éénmaal per maand onderzocht. Be houdens twee uitzonderingen (te laag chloor- gehalte) was het water goed. De meeste logementen zijn goed, enkele zelfs zeer goed. Vooral de toestand van de textiel- goederen was, vergeleken met die in de oorlogs jaren, veel verbeterd. Hiervan werden 17 gevallen aangegeven; 16 patiënten hadden de infectie met grote waar schijnlijkheid elders opgelopen; voor 1 geval werd een onderzoek ingesteld in de omgeving van de woning van de patiënt, ten einde de in- fectiebron te vinden. Muggen konden niet wor den gevangen, wel een kleine anopheleslarve in een sloot in de nabijheid. De larve stierf de vol gende dag en kon niet worden gedetermineerd. In 1946 werden 4 360 kinderen tegen pokken ingeënt. De inentingstoestand van de Haagse bevolking is slecht. Van Gemeentewege worden tweemaal ’s jaars vergaderingen gehouden. De opgeroepen ouders der zeer jonge kinderen wordt dan door medici van de G.G. en G.D. op het nut van de inenting tegen pokken gewezen. In 1946 heeft zich geen geval van encephalitis post vaccinalis voorgedaan. De strijd tegen de hoofd-, kleer- en wandluis werd krachtig voortgezet (zie onder Ontsmet- tingsdienst). Zoals reeds eerder is medegedeeld, is het met de gebouwen van de Ontsmettingsdienst treurig gesteld. Ook het materiaal o.a. de ketels, was machines, badinrichting, is zeer oud en verou derd. Telkens zijn herstellingen noodzakelijk. De werkzaamheden zijn nog steeds omvangrijk. Zo heeft hier de behandeling van scabiespatiënten plaats alsmede de bestrijding van de hoofd- en kleerluis. In totaal werden in het verslagjaar 17 003 personen behandeld. Op de scholen werden bovendien 12 705 kinderen voor hoofdluis met D.D.T.-poeder behandeld. Door de Ontsmettings dienst werden 1961 woningen op wandgedierte onderzocht, 426 werden besmet bevonden. Deze woningen werden met detmol-detmoline, even tueel met blauwzuurgas, gezuiverd. Aangezien de resultaten met de detmol-detmolinemethode gunstig waren, ligt het in de bedoeling in de toekomst het blauwzuurgas, wegens het daaraan verbonden gevaar, niet meer voor het zuiveren van woningen te gebruiken. Wat de ontsmetting van goederen betreft werden met formaline ont smet 130 827 kg, met blauwzuurgas 162 558 kg, ter wijl 68 265 kg goederen werden gewassen. Deze laatste waren afkomstig van de ziekenhuizen, Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst, Reinigingsdienst en Gemeenteplantsoe- nen. Voorts werden aan de ontsmettingsinrich- ting 3 056 baden aan nazorgpatiënten verstrekt. In het interneringskamp „Duindorp” werden 3 832 personen voor scabies behandeld en 135'179 kg goederen ontsmet. Als „laboratorium” diende een gedeelte van een oud huis op het terrein van de ontsmettingsinrichting. Deze vertrekken ver dienen zeker niet de naam van laboratorium. Er werden hier 6 490 keeluitstrijksels op voe dingsbodems uitgezet en 200 faecesmonsters be handeld. De onderzoekingen werden, gelet op de primitieve toestand van het laboratorium, be halve voor diphtherie overgenomen door het laboratorium van de Gemeenteziekenhuizen, eventueel door dat van het Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo. Ook de meer ingewikkelde onderzoekingen, zoals die op meningococcen, hadden in de laatstgenoemde laboratoria plaats. In 1946 werden 4180 personen voor scabies behandeld, waarvan 3 832 in het internerings kamp „Duindorp”. Tot half Augustus werden ook fondspatiënten door de G.G. en G.D. be handeld. Toen echter bleek, dat de fondsen voor de behandeling hunner patiënten niet be reid waren een vergoeding te betalen, werd de behandeling gestaakt, aangezien deze ten slotte door de fondsen dient te geschieden (zie blz. 4). Thans worden alleen „stads”-patiënten behan deld. Deed zich een geval voor, dan werd vrijwel altijd het gehele gezin behandeld. De behandeling geschiedde aanvankelijk met dixanthogeen. Dit leverde nogal eens bezwaren op vanwege de kleur. Ook kwam nu en dan irritatie voor. Daarna werd behandeld met benzyl-benzoaat, dat ook nog wel eens irritatie geeft. Binnenkort zal gebruik worden gemaakt van neo-scabicidol, dat nagenoeg geen irritatie zou geven. VERSLAG VAN DE GEM. GENEERKVNDTGE EN GEZONDHEIDSDIENST. laboratorium. Pokkeninenting. Scabies. Ontluizing. Volkslogementen. t Zweminrichtingen. Malaria. Ontsmettingsdienst en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 439