36 Het aantal uitgesproken faillissementen van in de Gemeente gevestigde natuurlijke en rechts personen bedroeg 57. Het personeel bestond op 31 December 1946 uit 574 personen tegen 542 een jaar te voren. De hierna volgende tabel bevat enige gege vens betreffende de in de Gemeente gevestigde Spaarbanken. De vraag naar crediet heeft zich in het ver slagjaar verder ontwikkeld. De saldi van cliën ten bij banken liepen in vele gevallen terug doordat velen hun zekerheidsstellingen voor belastingbetaling uit bjj de banken geblokkeerde gelden hebben voldaan en doordat velen voor kasbehoefte ook vrije saldi moesten aanspreken. Het bankwezen was nog steeds zwaar belast door de vele overheidsvoorschriften verband houdende met de geldsanering en het kapitaal verkeer. De effectenhandel nam in het verslagjaar aanzienlijk in betekenis toe. Betreffende de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Bijkshypothe- kenfonds worden gegevens aangetroffen in het desbetreffende verslag. Voor een overzicht van de verrichtingen der Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank wordt verwezen naar het verslag dier Bank. Coöperatieve Verbruiks-, Voortbrengings- en Voorzorgsvereniging „De Volharding” U.A. Op 31 December 1945 telde de Vereniging 29 836 leden. In de loop van het verslagjaar nam het ledental toe tot 30 183. De omzet in 1946 bedroeg f 4.416.762— tegen f 2.242.141,— in 1945. Het exploitatietekort van de levensmiddelen- bedrijven bedroeg in het verslagjaar f 43.443,60; de accommodatiebedrijven leverden een exploita- tie-overschot van f 38.891.58 op. De exploitatie- overschotten van de afdelingen Brandstoffen, Lijkbezorging, Verzekeringsagentschappen en Timmerwerkplaats bedroegen onderscheidenlijk f 13.151,91, f 13.864,24, f 44.408,27 en f 491,12. Na aftrek van de niet-verdeelbare beheers- en andere kosten bedroeg het nadelige saldo der Algemene Resultatenrekening f 70.785,30, welk bedrag ten laste der Algemene Reserve is gebracht. Na afboeking van dit saldo be staan nog de volgende reserves: Algemene Re serve f 745.293,85, Overige Bestemmingsreserve f 49.990,86. Mededelingen betreffende de visserij en de scheepvaart zijn opgenomen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Markt wezen. Door de allengs enigermate verminderende goederenschaarste nam de bedrijvigheid toe. De goederentoevoer bleef echter nog aanzienlijk beneden de vooroorlogse en de bedrijvigheid dienovereenkomstig. Coöperatieve Aardappelen- en Brandstoffen vereniging „Eigen Hulp” U.A. De omzet aan brandstoffen bedroeg in het op 30 Juni 1946 ge ëindigde boekjaar 149 504 hl (vorig jaar 54 581 hl), die van aardappelen 77 294 hl (vorig jaar 42 767 hl). In geld uitgedrukt was de omzet in totaal f 957.691,94 tegen f 418.233.57 in het vorige boekjaar. Het ledental daalde per saldo met 104 en be droeg op 30 Juni 1946 4 263. Aan lonen en salarissen werd f 165.907,51® uit betaald. Het boekjaar sloot met een winstsaldo van f 670,06®. Terugbetaald. Ingelegd. N aam. in 1946. 566.820,74 168 330.743,— Faillissementen. 76.155.260,01 8.070.150,94 1.137.040,58 Aantal in 1946 afgs- geven nieuwe boekjes. 20 143 2 349 16 494*) 3 Saldo tegoed op 31 December 1946. „31.531.024,20 3.881.478,48 925.285,19 Geld- en effectenhandel; bankwezen. Visserij en scheepvaart. „43.194.685,99 3.152.486,13 1.778.618,72 f 4.318.733.20 94.910,95 Detailhandel. f 3.461.596,87 30.645,18 f 3.478.535.25 38.723,22 Spaarkas „Boaz”. Spaarkas van „Eigen Hulp” Nutsspaarbank a. ’s-Gravenhage b. Scheveningen Spaarkas van „De Rentekas” i Algemene Spaarbank der Verbruiks- I coöperaties 4)1 In het verslagjaar kwamen de spaarrekeningen zonder hoekje te. vervallen. 1) Hierin zijn begrepen de cijfers van de spaarrekeningen zonder boekje en die van de Jeugd- en Jongerenspaarbank. 2) Bovendien f 3.806,48 van de Jeugdspaarbank, opgericht 11 November 1946. 3) Bovendien f 3.815,94 van de Jeugdspaarbank. opgericht 11 November 1946. 4) Daar in het verslag 1945 abusievelijk landelijke inplaats van plaatselijke gegevens van deze Spaarbank zijn opgenomen, volgen hier nog de juiste cijfers voor 1945: Ingelegd f 882.459.74: Terugbetaald f 244.258,34; Saldo tegoed op 31-12-’45 voor ’s-Graven hage afzonderlijk niet bekend Aantal in 1945 afgegeven nieuwe boekjes 740. 6) Voor ’s-Gravenhage afzonderlijk niet bekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 43