iU s6I !h 36 iii él Ogen. 14 Inzake huisonderwijs werden 124 adviezen verstrekt, waarvan 80 voor nieuwe aanvragen en 44 voor verlenging van de aanvankelijk ge stelde termijn. Ter oriëntering van de schoolartsen werden van de afdeling Onderwijs wederom rapportjes ontvangen over de leerlingen, die aan de cur sussen deelnamen. Aan een eveneens ontvangen overzichtsstaat kunnen de volgende cijfers wor den ontleend. Eveneens op aanwijzingen van de schoolart sen aan de huisartsen volgde een operatieve keelbehandeling in 237 gevallen. Er werden in 1946 van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie geen aanvragen voor vrijstelling ter controle ontvangen. Een aantal verpleegsters maakte bij de afde ling Kinderbescherming een stage mede ten behoeve van het examen voor de aantekening voor wijkverpleging. Van de zijde van de G.G. en G.D. vallen geen bemoeienissen te vermelden. 123 107 90 14 104 126 Van het Gemeentelijk Bureau voor Beroeps keuze werden geen verzoeken om keuring betref fende geschiktheid voor het gekozen beroep ont vangen. Van 3 leerlingen werden de voeten gekeurd ter verkrijging van een verklaring, dat zij voor hoge schoolschoenen in aanmerking konden komen. 174 124 298 140 16 156 142 Aantal van de geheel (met ouders) en gedeel telijk (zonder ouders) onderzochte kinderen, het aantal van deze kinderen, dat werd verwezen voor behandeling of onderzoek naar de huisarts en het aantal kinderen, waarvoor enige maat regel werd genomen. Ter verkrijging van de geneeskundige verkla ring, die men ingevolge artikel 14, lid 2, der Nijverheidsonderwijswet nodig heeft om als leerling aan een ambachtsschool te worden toe gelaten, kwamen 1264 aanvragen van candi- daat-leerlingen, om kosteloos te worden gekeurd, binnen. Er werden 1069 verklaringen afgegeven, waarvan er 1 015 inhielden, dat de candidaat voor het gekozen vak geschikt was, 31 dat hij voor waardelijk geschikt was, 2 dat hij minder ge schikt was, 4 dat hij voorlopig niet geschikt was en 17 dat hij niet geschikt was. Voor 195 candi- daten kon geen verklaring worden afgegeven wegens niet ter keuring verschijnen enz. Op aanwijzingen van de schoolartsen werd een bril voorgeschreven of veranderd in 320 ge vallen. I 1 I I Aanwezig op 31 December 1945 Toegelaten tot 31 December 1946 Onder behandeling geweest in ’46 230 Hersteld ontslagen Ontslagen om andere redenen Totaal ontslagen Aanwezig op 31 December 1946 VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Onderzocht Neus-keelholte. 17 25 17 Stage schoolverpleegster. 40 40 118 30 888 8 00914 756 4 018 217 Vrijstelling der leerverplichting. Gemeentelijke spreekcursussen. 34;1 530 11 515 2 228 1 756 1 290 Adviezen inzake huisonderwijs. Hoge schoolschoenen. 6 347 2 231 1 022 658 110 Andere gebreken: Keuring voor ambachtsscholen. Gegevens betreffende het onderzoek der leerlingen. •o N O Keuringen voor Bureau voor Beroepskeuze. ij? cc C - Schoolgebouwen, meubilair, verlichting enz. <D P'ö 'o Si 1. Voorbereidende scholen (system, onderzoek) 2. Lagere scholen 1ste leerjaar (system, onderzoek) 3. Lagere scholen overige leerjaren (system, onder zoek) 4. School voor slechthoren den en spraakgebrekkigen 5. Buitenscholen 6. Tussentijdse onderzoekin gen en- diverse keuringen 5 7 66 588 759 973 I I 7 226 1 432 1 109 1 057 Stotteren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 441