36 I van en 15 Op de spreekuren van de schoolartsen werden 23 kinderen volledig ingeënt en 16 onvolledig (voor 2de injectie niet verschenen), terwijl 48 kin deren een herhalingsinenting kregen. Door de diphtherie-inentingsploeg werden 4 062 kinderen volledig ingeënt en 895 onvolledig (voor 2de in jectie niet verschenen), terwijl 7166 kinderen een herhalingsinenting kregen. Totaal werden 12 210 kinderen ingeënt, die 16 295 injecties kregen. In samenwerking met het Districts-Consul- tatiebureau voor tuberculose werd in 53 geval len een schoolonderzoek ingesteld; schoolinfec- ties werden niet vastgesteld. Er werden 342 leerlingen na ontslag van een buitenschool onderzocht ter beoordeling van het eventueel blijvend resultaat. In 1946 werden 81 leerlingen ontslagen en even zovele geplaatst. Dit aantal is wat hoger dan gewoonlijk, ten gevolge van het aanhouden van leerlingen ih 1945, toen het herstel van de In 1946 werden 59 leerlingen ontslagen en even zovele geplaatst. Ten gevolge van de weers omstandigheden kon in het begin van het jaar weinig van de buitenklassen gebruik worden gemaakt. Het percentage van de buitenuren was 64. In de Paasvacantie bleef de school ge opend. Bij gebrek aan tijdelijk personeel werd de proef genomen om enige leerlingen van de huis houdscholen aan de Laan van Meerdervoort en de De-Ruyterstraat in die vacantie als leidster te doen optreden onder toezicht van het hoofd der buitenschool. Deze proef is uitstekend ge slaagd en voor de verleende hulp is een woord van grote waardering op zijn plaats. aanbevolen. Bovendien hebben de uitzendende verenigingen voor 117 kinderen keuring door de schoolartsen voor uitzending aangevraagd en fiat voor 128 kinderen, die door de geneeskun digen van de consultatiebureaux voor kleuters waren aanbevolen voor uitzending in dagverple- ging door de Vereniging „Naar het Strand”. On derscheidenlijk werd in 76 en 126 gevallen gunstig advies gegeven. Verlenging van fiat, omdat geen uitzending plaats had binnen de 4 maanden, ge durende welke het fiat geldig is, werd 705 maal aangevraagd. In 511 gevallen werd de verlenging goedgekeurd, in 95 gevallen was fiat niet verant woord, terwijl in de overige 99 gevallen wegens niet ter keuring verschijnen enz. geen beslissing kon worden genomen. Wijziging van fiat voor gezinsuitzending in fiat voor kolonie-uitzending werd tweemaal aangevraagd en ook verleend, terwijl wijziging van fiat voor kolonie-uitzen ding in fiat voor gezinsuitzending eenmaal aan gevraagd en ook verleend werd. Fiat voor uit zending voor een langere termijn dan 7 weken werd in 305 gevallen aangevraagd en ook ver leend. Ten slotte werden verschillende keuringen verricht ten behoeve van het Roode Kruis-kleu- terhuis „Margriet” in verband met het verlenen van subsidie. Door de schoolartsen werden 9 kinderen aanbevolen. Voor 132 kinderen, die door de geneeskundigen van de eonsultatie- bureaux voor kleuters waren aanbevolen, werd fiat voor opneming gevraagd, hetgeen voor 131 kinderen werd verleend. Fiat voor langer ver blijf in het koloniehuis dan 7 weken werd 151 maal aangevraagd en ook verleend. Er werden 839 leerlingen gekeurd ter verkrij ging van een verklaring, dat hun gezondheid geen bezwaar opleverde voor zwemonderricht; 811 leerlingen werden goedgekeurd en 28 niet geschikt bevonden. Voor plaatsing op een buitenschool werden 141 leerlingen gekeurd, waarvan er 114 aanbe volen werden en 27 niet in aanmerking kwamen. Op de daarvoor gestelde spreekuren der schoolverpleegsters werd in 663 gevallen hulp en voorlichting verleend ter bestrijding hoofdonrein. Voor uitzending naar buiten hebben de schoolartsen in het verslagjaar 1 932 kinderen Het meten en wegen in Laakkwartier Spoorwijk kon gewoon voortgang hebben. De uitkomsten zijn bewerkt en gepubliceerd door het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek en Voorlichting. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. k Buitenschool Doorniksestraat. Inenting tegen diphtherie. Tuberculose. Nakeuring buitenschool. Buitenschool Leyweg. Keuring voor zwemles. Keuring voor plaatsing op buitenschool. naar buiten. Hooldonrein. Uitzending van kinderen Schoolkinderonderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 442