36 was 17 de school, waarvan 17 meisjes en 18 jongens; 23 leerlingen waren slechthorend, 12 spraakge- brekkig. Voor zover bekend gingen er van deze leerlingen 5 terug naar een school voor g.l.o., 3 terug naar een school voor b.l.o., 2 terug naar een ambachtsschool, 5 terug naar een huishoud school,.! terug naar een school voor (m.)u.l.o., 1 in dienst als dienstbode, 7 worden opgeleid voor verschillende vakken, 1 naar een blinden instituut, 1 naar een doofstommeninstituut en 1 naar een school voor individueel onderwijs. Ter onderzoek kwamen in 1946 42 kinderen. Op genomen werden 36 leerlingen, waarvan 13 slechthorend, 4 met gespleten gehemelte en open- neusspraak, 19 met andere ernstige spraakge breken (horendstomheid). Op 31 December 1946 stonden ingeschreven 113 leerlingen, waarvan 64 jongens en 49 meisjes. Hiervan zijn 48 slecht horend, 58 hebben een gespleten gehemelte of een ander ernstig spraakgebrek. Gedurende het gehele verslagjaar was de school weer in haar eigen gebouw, Nieuwe- Schoolstraat 22b, gevestigd. Langzamerhand heeft zich het normale school bezoek hersteld, naarmate de vervoersmoeilijk- heden verdwenen en de kinderen beter voorzien konden worden van schoeisel en kleren. Ook buiten ’s-Gravenhage woonachtige slechthorende en spraak gebrekkige kinderen konden, zij het in geringen getale, de school weer bezoeken. Het aantal ingeschreven leerlingen bedroeg op 1 Ja nuari 1946: 106, waarvan 61 jongens en 45 meis jes. Hiervan waren 60 slechthorenden, 24 hadden een gespleten gehemelte (al of niet geopereerd) en 22 hadden een ander ernstig spraakgebrek. In de loop van het jaar verlieten 35 leerlingen VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Gegevens betreffende de bij het in 1946 ingestelde onderzoek gevonden afwijkingen. Totaal. Overgebraclit I 11 807 2 877 153 .3 660 3 070 2 047 1 5 1 5 733 673 20 602 6 453 Totaal 4 178 5 399 4 270 302 i 3 1 289 1 1 1 4 1 Psyche Zwakzinnigheid Psychopathie Neuropathie Opvoedingsmoeilijkheden Andere acute ziekten of aandoeningen Andere chronische afwijkingen Andere subjectieve klachten 14 33 11 166 83 1 15 105 205 36 227 29 38 1 32 106 Buiten scholen. 6 4 c 2 219 21 48 262 211 188 28 39 6 26 116 26 6 7 8 2 212 67 116 163 567 855 318 839 111 170 12 82 397 94 6 153 17 L.o. 1ste leerj. 4 1 o 7 64 14 28 18 2 1 3 516 17 14 3 225 288 112 5 H) 4 9 70 21 33 60 156 24 32 26 175 36 6 10 98 105 84 20 147 9 21 138 249 141 14 325 172 281 41 225 102 178 24 423 51 84 730 917 539 95 Tus-en- tyds onder zoek. de Gemeen- spraakge- L.o. overige leerj. Aandoeningen en ziekte v. urinewegen Aandoeningen en ziekte v. geslachtsorganen. Chronische maagdarmstoring Maden en andere ingewandswormen Spier- en beenderstelscl Slechte houding Scoliose, kyphose Platvoeten Aangeboren misvormingen Verkregen misvormingen door of na: rachitis asthma verlamming andere aandoeningen T.b.c. Longen en bronehiaalklieren Beenderen en gewrichten Oppervlakkige lympheklieren Andere vormen van tuberculose Bedwateren Systematisch ondeizoek. Voorbpr. onder- wys. Werkzaamheden telijke school brekkigen. van de oorarts aan voor slechthorenden en 7 18 27 66

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 444