36 t AFDELING GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID. dere lagere school, Prinsegracht 64, met 21 niet geplaatste candidaten en in wat mindere mate voor die van de R.-K. bijzondere lagere school, Prinsegracht 10, met 13 niet geplaatste eandida- ten, scholen, die met een ernstig gebrek aan plaatsruimte hadden te kampen. Tot de openbare school voor moeilijk opvoed bare kinderen werden in 1946 25 leerlingen toe gelaten, terwijl bovendien 2 candidaten voor deze school als niet geschikt naar de gewone school werden teruggezonden. 20) 5) 9) 73 566 1 13 24 17 44) (207) -) Op 19 Januari werd een demonstratie met toe lichting over de werkaamheden van het labora torium gegeven voor de Stichting voor buiten gewoon onderwijs, waaraan een aantal leer krachten in opleiding voor het b.l.o. deelnam. Hiermede is de voorgestelde verlaging van het aantal kinderen tot 4 500 per centrum nog niet bereikt. In de vacature in 1945 ontstaan door het ver trek van Dr. J. Kloek werd definitief voorzien door de benoeming van mej. A. E. Sonies met ingang van 1 Januari 1946, die op 21 Januari 1946 in dienst trad. De waarnemend psychiater J. M. Flohil Jr. beëindigde op die datum zijn werkzaamheden. De specialistisch-poliklinische hulp voor gees- tes- en zenuwzieken werd ook dit jaar verleend volgens de beginselen der vrije artsenkeuze. Hiervoor werden uitgegeven 236 (280) maand- kaarten aan 5 (5) specialisten voor geestes- en zenuwzieken. In bijzondere gevallen kunnen kinderen, die op bovengenoemde poliklinieken niet afdoende kunnen worden geholpen, na con trole door de psychiaters van de Dienst, ter behandeling worden toevertrouwd aan het Medisch-Paedagogisch Bureau, Jozef-Israels- AFDELING SCHOOLTANDVERZORGING. In de loop van 1946 werden verscheidene centra van’het ontbrekende materiaal e.d. voor zien. De proefneming met zilver-amalgaam, welke in 1945 was begonnen, bleek mede, door dat het aantal kinderen per centrum belangrijk gereduceerd was, tot aller genoegen boven ver wachting te voldoen. De leerlingen van Loosduinse scholen werden, zoals gebruikelijk, door tandarts T. M. R. Sy- brandy te Loosduinen behandeld. Daar verscheidene centra ten gevolge van oorlogs- en na-oorlogse omstandigheden, ver huizingen, gebrek aan tandartsen, het niet ge wend zijn aan nieuw benoemde tandartsen, niet die regelmaat kennen, welke bij de systematische schooltandverzorging is gewenst, is het nog niet mogelijk de gebruikelijke gegevens, die op de behandeling betrekking hebben, in een tabel larisch overzicht samen te vatten. Verscheidene centra kwamen o.a. niet aan de halfjaarlijkse onderzoekingen, met daarop aansluitende behan delingen, toe. Het gevolg hiervan is, dat defec ten in het gebit te groot kunnen worden, waar door bij een volgend onderzoek-behandeling, de hoeveelheid werk toeneemt. Er zal in de toe komst dan ook sterk naar gestreefd moeten worden de halfjaarlijkse onderzoekingen te her vatten. Door de benoeming met ingang van 1 Januari 1946 van de psychiater mej. A. E. Sonies in de vacature, ontstaan door het vertrek van Dr. J. Kloek in 1945, konden de werkzaamheden van het paedologisch laboratorium meer voortgang vinden dan in de laatste helft van 1945 mogelijk was. Evenals haar voorganger stelde zij de helft van haar werktijd voor het laboratorium be schikbaar. Daar echter het aantal aanvragen voor specialistische neurologisch-psychiatrische en experimenteel-psychologische onderzoekin gen dit jaar ieder vroeger aantal overtrof, had het laboratorium nog voortdurend met achter stand te kampen. Het aantal aangevraagde onderzoekingen bedroeg nl. 724 (287), naar de aanvragers als volgt gespecificeerd. Ouders en onderwijzers Schoolartsen Afd. Onderwijs Afd. Geestelijke Volksgezondheid G.G. en G.D. Huisartsen en specialisten Kinderpolitie Andere instanties VEESLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. >7 5? Algemene gegevens. Poliklinische behandeling. ’4 19 5 367 kinderen 5» J» J» J» n 30 5 489 5 630 4 837 4 954 5 252 5 091 825 1 658 1 555 1 278 1 728 1 928 Het 1ste centrum Griftstraat 2 Het 2de Het 3de Het 4de Het 5de Het 6de Het 7de Door het 1ste centrum werden 2de 3de 4de 5de 6de 7de Paedologisch laboratorium. 1 685 vullingen gemaakt bevatte Colensostraat 6 Frans-Halsstraat 93 Doornstraat 170 Galvanistraat 43 Bresterstraat 7 L. v. Meerderv. 50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 446