36 Debielen. 22 Nazorg voor zwakzinnigen. Met het herstel van de oude rechtsnormen deden ook de voorwaardelijke veroordeling en daarmee de proeftijd met het onder toezicht van een psychiater stellen weer hun intrede. Op deze wijze werden 5 criminele geesteszieken aan de hoede van de Dienst toevertrouwd, waarvan 1 via de „Centrale Vereniging ter Behartiging van de Maatschappelijke Belangen van Zenuw en Zielszieken” en 1 via de „Prot. Christelijke Reclasseringsvereniging”. De leerdebiel verschilt wrat betreft zijn psy chische gesteldheid en karakter sléchts weinig van de normale mens. De leerdebiel zal her haaldelijk op de scholen voor gewoon lager onderwijs doubleren en wanneer bij een intelli- gentie-onderzoek blijkt, dat zijn intelligentie quotiënt ligt onder de 0,80 wordt hij op een school voor buitengewoon lager onderwijs ge plaatst. Toen op 1 September 1939 de eerste zwakzin nigen bij de nazorg voor leerlingen van buiten gewoon lager onderwijs van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst werden in. geschreven, kon niet worden vermoed, dat tot 1 Januari 1947 moest worden gewacht, alvorens een verslag over de werkzaamheden van deze onderafdeling van de afdeling Geestelijke Volks gezondheid over een vol vredesjaar kon worden uitgebracht. En dat is dan nog een jaar, waarin het werk buitengewoon sterk het stempel draagt van de in sociaal opzicht zeer abnormale om standigheden. Bij het 5-jarig bestaan van de nazorg b.l.o. is in extenso in het verslag over 1944 beschrevc welke taak deze groep in het bestel van de gees telijke hygiëne heeft, terwijl in het verslag over 1945 de werkzaamheden werden geschetst, welke verricht werden tijdens de overheersing der horden, die op 10 Mei 1940 ons Vaderland bin nendrongen. Het is gewenst in dit verslag na te gaan, zij het zeer summier, over welke groepen van zwakzinnigen de nazorg haar bemoeiingen uit strekt. Men kan hierbij 3 categorieën onderscheiden: a. debielen; b. imbecielen; c. idioten. De debielen zou men qua maatschappelijke geschiktheid kunnen verdelen in: 1. leerdebielen; 2. levensdebielen. De meest hoogstaanden onder deze debielen kunnen, indien zjj de school voor b.l.o. hebben doorlopen, na een testing op schoolkennis en een experimenteel-psyehologisch onderzoek, in de vakken schilder, meubelmaker, stueadoor of banketbakker een vakopleiding volgen op de hier ter stede gevestigde ambachtsscholen; de anderen kunnen na een beroepskeuzevoorlich ting in geschoolde of ongeschoolde arbeid, waarbij geringe eisen aan inzicht en vaardig heid worden gesteld of waarvoor alleen lichaamskracht nodig is, in de bedrijven worden geplaatst. Gedurende de puberteits- en napuber- teitsjaren hebben zij regelmatig paedagogische leiding en voorlichting nodig, waarvoor hun ouders dikwijls niet capabel zijn. In het alge meen kunnen zij zich op oudere leeftijd zelf standig in de maatschappij handhaven. Tijdens de bezettingsjaren w’erden deze debie len bij de onderafdeling Nazorg b.l.o. ingeschre ven gehouden, ten einde hen te behoeden voor slavenarbeid in Duitsland. Nu de meer normale maatschappelijke verhoudingen zijn terugge keerd, moeten deze debielen worden afgeschre ven en is hun arbeidsbemiddeling overgedragen aan de onderscheiden afdelingen van het Ge westelijk Arbeidsbureau te ’s-Gravenhage. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat nie mand naar de gewone bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau overgaat, indien hij werkloos is. Alleen wanneer hij getoond heeft zich gedurende langere tijd in eenzelfde betrek king te kunnen handhaven en hierbij het nor male loon verdient, wordt tot afschrijving over gegaan. In 1946 werden op een totaal van 2 440 inge schreven zwakzinnigen 315 leerdebielen afge schreven of 13 pCt. Hiervan w'aren o.a. werkzaaln: als fabrieksarbeider 90 personen; in het expe ditiebedrijf 17 personen; als tuindef 17 perso nen; in de huishouding thuis 16 personen; in schoonmaakbedrijf 15 personen; als schilder 15 personen; als dienstbode of werkster 12 per sonen; als metselaar, stueadoor, opperman 11 personen; als kapper 10 personen; als waker 10 personen. De mannen verdienden een gemiddeld week loon van f 39,40 en de vrouwen f 20,—. Van deze debielen waren er 169 gehuwd en 146 ongehuwd, terwijl het kindertal van de ge huwden 216 bedroeg en varieerde van 0 tot 6. Van deze kinderen bezochten 61 een school voor g.l.o.; 16 een voor b.l.o., terwijl 139 nog niet of niet meer leerplichtig waren. Veel meer zorg baren de levensdebielen. Zij zijn de meest-misdeelden der onvolwaardigen en zijn in wezen sterker gehandicapt dan de enigszins lichamelijk of zintuigelijk gebrekki- VERSLAG VAN BE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Reclassering. Nazorg buitengewoon lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 449