HOOFDSTUK XI. het Gewestelijk Arbeids- Het aantal in 1946 ingevolge de Arbeidswet aan jeugdige personen uitgereikte arbeidskaar ten bedroeg 5 976 (3 098 aan jongens en 2 878 aan meisjes). Aan gehuwde vrouwren werden 789 arbeidskaarten uitgereikt. Het aantal in 1946 uitgereikte loonboekjes in gevolge de Huisarbeidswet 1933 bedroeg 78. Het verslag van het Gemeente-Bureau voor Beroepskeuze bevat gegevens t.a.v. de bij be roepskeuze en keuze van studierichting ver strekte voorlichting. l Aan het verslag van bureau 's-Gravenhage is het volgende ontleend. Onder het te ’s-Gravenhage gevestigde Bureau ressorteerden de gemeenten ’s-Gravenhage, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg en Wasse naar; onder het bijkantoor te Delft de gemeen ten Delft, ’s-Gravenzande, De Lier, Monster, Naaldwijk, Schipluiden en Wateringen (tot 1 November alleen de gemeenten Delft en Schip luiden). Bij het Bureau ’s-Gravenhage waren begin Januari 1946 ingeschreven 10255 werkzoekende mannen en 1313 werkzoekende vrouwen. Tot en met November nam dit aantal over het alge meen geleidelijk af; in December deed zich ech ter weer enige toeneming voor. Eind December stonden ingeschreven 7 020 werkzoekende man nen en 873 werkzoekende vrouwen. Van de 7 020 mannelijke ingeschrevenen waren er 5 248 ge heel werkloos. De daling tot einde November werd veroorzaakt door opleving in de bedrijven, waardoor steeds meer arbeiders in het produc tieproces werden opgenomen. Tegen het einde van het jaar werd de materialenschaarste in enige industrieën en vooral in de bouwnijver heid meer voelbaar, waardoor het aantal werk zoekenden steeg. Het totaal aantal in de loop van het jaar ge plaatste mannen bedroeg 25 531 (in 1945: 22 913), dat der geplaatste vrouwen 8 077 (in 1945 4 936). Van de in totaal 33 754 aanvragen om manne lijke arbeidskrachten konden 24 199 (71,7 pCt.) worden voldaan. In 8 537 gevallen werd de aan vrage doorgehaald, omdat de werkgever zelf een arbeidskracht(en) gevonden of niet meer nodig had. Ultimo December bedroeg het aantal aanvra gen om mannelijke arbeidskrachten nog 1221. Opmerkelijk is het algemeen tekort aan en de vraag naar goede vakarbeiders. Door de afdeling Bijzondere Bemiddeling (arbeidsvoorziening voor onvolwaardigen) wer den in totaal 183 mannen en 10 vrouwen ge plaatst. Op 31 December stonden bij die afdeling 304 mannen en 6 vrouwen ingeschreven. De afdeling Nazorg b.l.o. B plaatste in de loop van het jaar 752 personen op een totaal aantal ingeschrevenen van 1508. Afgevoerd werden 542 ingeschrevenen (o.a. omdat zij zelf werk hadden gevonden), zodat aan het einde van het jaar nog 214 personen bij die afdeling waren in geschreven. i I Ingevolge het Rijtijdenbesluit, uitgevaardigd op grond van de Rijtijdenwet 1936, zijn in het verslagjaar 1184 werkboekjes voor chauffeurs afgegeven. Bij de Haagse Bestuurdersbond waren op 31 December 1946 22 organisaties met in totaal 23 310 leden aangesloten. Meer dan 500 leden telden de organisaties van ambtenaren (2 871), bakkers (1295), bouwarbeiders (2133), fabrieks arbeiders (694), typografen (1310), handels- en kantoorbedienden (1179), hotelpersoneel (1030), metaalbewerkers (3 072), meubelmakers (794), overheidspersoneel (1555), spoor- en tramweg personeel (2165) en transportarbeiders (3 849). Het Bureau voor Arbeidsrecht behandelde van Mei 1945 t./m. December 1946 353 zaken en ver strekte 799 adviezen. Aan geld is door bemidde ling van het Bureau ontvangen f 21.577,45. Bij de Haagse Christelijke Besturenbond wa ren op 31 December 1946 23 organisaties met in totaal 5 467 leden aangesloten. Meer dan 500 leden telden de organisaties van overheidsper soneel (1 521), politiepersoneel (618) en bakkers (553). Het Bureau voor Arbeidsrecht heeft, naast verstrekking van vele mondelinge adviezen, waaromtrent geen aantekening is gehouden, 69 zaken van enig belang behandeld. Aan geld werd voor leden rond f 1.300,ingevorderd. Bij de Afdeling 's-Gravenhage van de Rooms- Katholieke Arbeidersbeweging waren op 31 De cember 1946 23 organisaties met in totaal 8 012 leden aangesloten. Meer dan 500 leden telden de R.K. Bouwvakarbeidersbond (930), R.K. Grafi sche bond (513), R.K. Handels-, kantoor en win- kelbediendenbond (595), R.K. Metaalbewerkers- bond (815), R.K. Bond van Transportarbeiders (940), R.K. Onderwijzersbond (613) en de Alge mene R.K. Ambtenarenbond (624). iwfe ARBEID. 1) buitengewoon lager onderwijs. 37 Arbeidswet. Huisarbeidswet. Voorlichting bij beroepskeuze. fe-J 'f: Arbeidsbemiddeling. Rijtijdenwet. Vakorganisaties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 44