36 De imbecielen. De idioten. - 23 Verreweg het grootste deel van deze zwakzin nigen is ongeschikt voor loondienst. Na het ver laten der school voor zeer zwakzinnigen zouden zij geestelijk steeds dieper afzakken, waardoor internaatsverpleging noodzakelijk zou worden, indien zij geen dagverzorging en arbeid zouden kunnen vinden in de werkinrichtingen van de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk”. Een zeer klein gedeelte van de imbecielen, dat geestelijk het minst laag staat en niet gehandi capt is door karakterdefecten, kan in eenvou dige routine-arbeid in loondienst worden ge plaatst. Dit aantal is momenteel voor de jeug dige imbecielen geflatteerd i.v.m. het grote tekort aan jeugdige werkkrachten. zakelijk maken, worden de debielen voorts nog geplaatst in de nazorgwerkkolonies in Zuid- De idioten kunnen over het algemeen, noch thuis, noch in een pleeggezin worden gehand haafd. Zij zijn voor het grootste deel opgenomen in inrichtingen en vallen daardoor niet in de sfeer der nazorgbemoeiingen. Dat desondanks nog 39 idioten bij de nazorg zijn ingeschreven vindt zijn oorzaak in het feit, dat tot deze cate gorie ook de mongoloïde-idioten worden gere kend, die qua intellect tot de imbecielen beho ren. Voor loondienst zijn de idioten ongeschikt; voor zover nog enigszins tot arbeiden in staat, zullen zij die arbeid in bovengenoemde werk inrichting moeten vinden. Als bijzonderheid kan -worden vermeld, dat één mongoloïde-idioot reeds sedert enige jaren tot tevredenheid werkt op een rietvlechterij en daarbij een loon ver dient van f 11,50 per week. In de loop der jaren heeft het karakter der werkzaamheden van de onderafdeling Nazorg b.l.o. zich gewijzigd en is het arbeidsterrein in niet geringe mate uitgebreid. Doordat de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk” sinds 31 Maart 1944 officieel als voogdijvereniging is erkend en zij zowel de paedagogische leiding van, als het gen, bij wie men hun defect onmiddellijk op merkt en met wie een ieder uit medelijden reke ning houdt. Men zal er niet aan denken, iemand Limburg, Achterhoek-Twente of te Ede-Drie- bergen, onderscheidenlijk onder toezicht van een eerwaarde pater der Carmelieten, de secre taris der A.V.O. in Hengelo en een maatschap pelijk werkster van het Gewestelijk Arbeids bureau te Ede. die een hand mist, werk te laten verrichten, waarbij hij twee handen moet gebruiken. Met de gebreken van een dove, een doofstomme, een blinde enz. wordt zowel in het huisgezin als in de bedrijven volledig rekening gehouden. Doch de defecten van een levensdebiel, zoals zijn negativisme, zijn suggestibiliteit, zijn ongeremd gevoels- en wilsleven, zijn psychopathie, welke toch evenzeer gebreken zijn als het ver nietigde gehoororgaan bij de dove, het missen van een arm of been bij een gebrekkige of de verwoesting van de gezichtszenuw bij een blinde, worden niet als zodanig herkend. In wezen zijn beiden gebrekkig, maar de een wordt gewraakt als een nietsnut, slappeling, bruut en ondeugd, terwijl de ander medelijdend een stumperd wordt genoemd. Het is de taak der nazorg, om door een juiste paedagogische leiding, een goede voorlichting aan de ouders, een doeltreffende plaatsing in de bedrijven, na een zorgvuldig overwogen advies voor de beroepskeuze, de botsingen in de maat schappij van deze defecte debielen tot een mini mum te beperken. Onder de groep levensdebielen kan men onder scheiden de a-socialen. Voor de mannen en jon gens werd te hunnen behoeve reeds in 1941 ruim 2 ha bouwgrond aan de Leyweg beschikbaar gesteld en als werktuin ingericht, waar men deze personen door productieve arbeid, maat schappelijk tracht te maken. Op 31 December 1946 waren hier werkzaam 30 zwakzinnigen. De technische leiding berust bij de Gemeentelijke School- en kindertuinen, terwijl wat betreft de paedagogische problemen de leiders regelmatig worden voorgelicht. Onder de a-sociale debielen vindt men echter ook nog verschillende zwakzinnigen, die zo weinig zelfdicipline bezitten, dat zij zich niet van het huisgezin of pleeggezin naar de werk tuin kunnen begeven. Het zal noodzakelijk zijn voor hen werkkampen in te richten, waartoe de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen zich bereid heeft verklaard. In ver band met de grote behoefte daaraan is het te wensen, dat deze voorziening ten spoedigste wordt getroffen. Ook voor de sexueel ongeremde meisjes en vrouwen, die ook tot de categorie a-sociale debielen kunnen worden gerekend, moeten in dit verband maatregelen worden genomen. Tehui zen voor werkende a-sociale zwakzinnige meis jes moeten, willen deze onmaatschappelijke debielen niet geheel ten gronde gaan, onverwijld worden opgericht. Indien de milieu-omstandigheden zulks nood- VERSLAG VAX DE GEM. GEX’EESKCXDlGE EX GEZONDHEIDSDIENST i 1) Vereniging Arbeid voor Onvolwaardigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 450