t I 36 8 I tl F-- i I Spreekuren. Vergaderingen en besprekingen. Personeelsbezetting. Ressort. 24 gemeenten ’s-Gravenhage, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar, Leidsehendam, Naaldwijk, De Lier, Wateringen, ’s-Gravenzande en Monster. De buitengemeenten droegen pro rato in de kosten bij en hun inschrijvingen geschieden op verzoek van de Burgemeesters dier Gemeenten. te Op Maandag-, Woensdag-, Donderdag-, Vrij dag- en Zaterdagmorgen werd in het gebouw van de G.G. en G.D. spreekuur gehouden om het contact met de ingeschrevenen te bewaren, nieuwe gevallen in behandeling te nemen, voor lichting te verlenen bij beroepskeuze of raad te geven aan ouders of verzorgers bij opvoedings moeilijkheden. De spreekuren op Donderdagavond werden in ere hersteld, terwijl op Maandag de avondcur sussen op toerbeurt werden bezocht. Indien bezoek in de avond noodzakelijk was, werden ouders, verzorgers of pupillen ontvan gen ten huize van de hoofdambtenaar voor sociale arbeid belast met de nazorg voor de oud- leerlingen van de scholen voor b.l.o. Van deze gelegenheid werd door 120 (108) personen ge bruik gemaakt. In totaal meldden zich in 1946 op de spreek uren van de hoofdambtenaar 3 589 (6 526) per sonen. Aan de onderafdeling Nazorg b.l.o. van de af deling Geestelijke Volksgezondheid waren op 31 December 1946 verbonden: 1 hoofdambtenaar voor sociale arbeid, afde lingschef; 1 ambtenaar voor sociale arbeid B; 1 ambtenaar voor sociale arbeid A; 3 schrijvers 2de klas en 1 schrijver 1ste klas van het Mini sterie voor Sociale Zaken, die door het Gewes telijk Arbeidsbureau te ’s-Gravenhage bij de onderafdeling Nazorg b.l.o. is gedetacheerd. Het ressort, waarover de nazorg-instantie haar bemoeiingen thans uitstrekt, omvat de Tal van besprekingen hadden plaats op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, ten einde te komen tot oprichting van een kamp voor a-sociale debielen. Reeds was een kamp in Rolde aangewezen en zou op 1 Septem ber 1946 met dit zeer belangrijke werk worden begonnen, toen stagnatie werd ondervonden. Gelukkig wijzen alle tekenen er op, dat op korte termijn inderdaad tot de opening zal worden overgegaan. Met het Bestuur van de Stichting „De Op bouw” te Utrecht had een conferentie plaats, ten einde te komen tot oprichting van het Tehuis voor werkende a-sociale debiele meisjes; ook deze besprekingen hadden tot op heden nog geen resultaat. Met het hoofd van de sectie Geestelijke Ge zondheidszorg .van de Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht de reserve-dirigerend- officier van gezondheid 2de klas, Dr. Barnhoorn, hadden besprekingen plaats op welke wijze keu- ringsraden konden worden ingelicht over de dienstplichtige zwakzinnigen. Alle ingeschreve nen van een bepaalde jaarklasse, die voor de T:' 1 ■t I sociale toezicht op de aan haar toevertrouwde pupillen, die in de maatschappij verblijven, in in handen heeft gelegd van de onderafdeling Na zorg b.l.o., zijn tal van zwakzinnigen ingeschre ven, die de school voor b.l.o. bezoeken of daar voor nog te jong zijn. Door artsen, de Dienst voor Sociale Belangen, Justitie en Politie enz. wor den meermalen zeer jonge zwakzinnigen naar de onderafdeling Nazorg b.l.o. verwezen, die op enigerlei wijze dreigen te derailleren en die, omdat internaatsverpleging nog niet direct dwingend is, onder de nazorg worden genomen. Helaas wordt nog niet iedere zwakzinnige in ’s-Gravenhage regelmatig gecontroleerd. Meer malen blijkt, dat er nog zwakzinnigen eerst dan worden opgegeven, wanneer de opvoeding reeds mislukt is, terwijl bij vroegtijdiger ingrijpen déraillement had voorkomen kunnen worden. Thans komen slechts schoolgaande zwakzin nigen, die aan de meest grenzenloze verwaarlo zing zijn blootgesteld, toevallig onder de aan dacht van de nazorg, maar het is zeker, dat bij een algehele controle zeer veel wantoestanden aan het licht zouden komen. De nadelige gevol gen van het ontbreken van een wettelijk opge volgde leerplicht voor zwakzinnigen en een ver plicht b.Lo. voor debielen, zouden hierdoor voor het grootste deel kunnen worden ondervangen. Het zou aanbeveling verdienen, de zwakzin nigen onmiddellijk in te schrijven, indien hun zwakzinnigheid wordt vastgesteld. Het contact, dat tussen de zwakzinnige van zeer jeugdige leeftijd en de G.G. en G.D. wordt gelegd, zal zeker van groot nut zijn èn voor de geestelijke hygiëne in het algemeen èn voor de ingeschre vene individueel. De nazorg zou dan plaats maken voor zwakzinnigenzorg in de meest algemene zin en de aan de schoolvorming be stede gelden, zouden zeker meer rentegevend worden. Thans moge het meer gedetailleerde verslag over 1946 volgen. iw -4 3 I - VERSLAG VAN nE OEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 451