36 Andere stoornissen: Behalve door hun 26 Naar de gradatie Debilitas-mentis Imbecillitas Idiotie Het aantal gehuwden onder ingeschrevenen bedroeg 269 (345) personen, 231 (318) mannen en 38 (27) 'rouwen. Bovendien waren 9 personen (5 mannen en 4 vrouwen gescheiden), terwijl 1 weduwnaar en 1 weduwe waren ingeschreven. Uit deze huwelijken werden geboren: 473 (560) kinderen, nl. 212 (286) jongens en 261 (274) meis jes. De gezinssterkte was als volgt. 1 (1) gezin met 10 kinderen; 1 (0) gezin met 9 kinderen; 1 (3) gezin met 7 kinderen; 12 (8) gezinnen met 6 kinderen; 12 (11) gezinnen met 5 kinderen; 15 (15) gezinnen met 4 kinderen; 34 (45) gezinnen met 3 kinderen; 47 (75) gezinnen met 2 kinderen; 59 (81) gezinnen met 1 kind; 85 (106) gezinnen zonder kinderen. Van deze kinderen bezochten 188 (98) een school voor gewoon lager onderwijs en 35 (75) een school voor buitengewoon lager onderwijs, terwijl 250 kinderen nog niet of niet meer leer plichtig waren. Psychopathen. Ingeschreven waren op 1 Januari 1946: 24 per sonen (19 mannen en 5 vrouwen). Gedurende het verslagjaar werden bij deze nazorggroep ingeschreven 25 personen (20 man nen en 5 vrouwen). Naar hun herkomst kunnen zij als volgt worden verdeeld. Naar hun karakter: zwakzinnigheid waren 501 (417) personen (416 mannen en 85 vrouwen) door andere defecten gehandicapt, nl.: Rubricering. De ingeschreven zwakzinnigen kunnen als volgt worden gerubriceerd. Naar hun herkomst: Naar hun vermoedelijke arbeidsprestaties: Naar hun godsdienst: van hun zwakzinnigheid: Huwelijken en gezinssterkte: - - VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 93 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 1 m.. 1 vr. 11 11 1 m., 0 vr. 1 11 11 11' Psychopathie Ennresis-nocturna Epilepsie Surditas Myopie Verminking arm Verminking been Tuberculose Spraakgebrek Enuresis-diurna Asthma Verlamd Misvormd Schizophrenic Surdo-mutitas Caecitas (735) (3) (317) (58) (39) (34) (17) (16) (12) (8) (8) (7) (0) (3) (5) (5) (3) (2) 372 295 805 m., 530 m., 3 in., 260 m.. (759) (285) (61) (48) (60) (34) (4) (5) (4) (4) (3) (1) 1 1 91 43 8 12 19 6 2 0 0 1 0 4 m., 1 vr. 4 m., 0 vr. 3 m., 1 vr. 432 vr. 70 vr. 20 vr. 55 50 33 17 S 3 3 2 o vr. 61 (54) vr. 1 m-, 0 vr. 1 m., 0 vr. 187 m., 44 m., 38 m., 35 m., 20 m., 17 m., 18 m.. 16 m., 12 m., 6 m., 7 m., 6 m., 3 m., 3 m., 2 m., 2 m., 40 vr., 12 vr., 8 vr., 6 vr., 2 vr., 2 vr., 1 vr., 3 vr., 0 vr., 5 vr., 2 vr., 2 vr., 2 vr., 0 vr., 0 vr., 0 vr. Protestant Booms-Kath. Israëliet Geen godsdienst 328 Naar het milieu: Goed Matig Slecht 236 (215) vr., 104 (121) vr., (74) vr., (41) vr., (9) vr., (13) vr., (11) vr., (0) vr., (1) vr., (0) vr., (0) vr., (0) vr., (0) vr. (481) m., 130(126) (194) m., 528 (446) m„ 606 (849) m., 177 (168) m., 121 (109) m., (39) m., (47) in., (23) m., (4) m., (4) m., (4) m., (4) m., (3) m., (1) m., 270 vr., 183 vr., 1 vr., 68 vr. Van de fatnile Van de inrichtingen Van de artsen Van de politie en justitie Van het Medisch Paedagogisch Bureau Van de school voor moeilijk opvoedbare kinderen Van de Gem. Dienst voor Sociale Belangen Van de Voogdijraad Goed Matig Slecht 1 262 (1 331) personen. 931 (1 026) m., 331 (305) vr. 606 (607) 476 2»2 (248) 191 1 241 (1 266) personen. 931 498 (549) 381 (371) 227 (200) personen 56 46 41 22 19 19 19 12 11_ 9 8 5 3 2 2 764 (661) personen. 710' (970) 268 (224) 164 (150) 63 62 51 23 4 3 3 3 2 7 personen5 m., 2 vr. 5 4 4 Van de b.l.o.-scholen Van het Gewestelijk Arbeidsbureau Van de familie Van de inrichtingen Van de politie en justitie Van de artsen Van de Gem. Dienst voor Sociale Belangen Van de Voogdijraad Van de Vereniging „Dr. Schroeder v. d. Kolk Van het Gem. Bureau voor Beroepskeuze Van de Haagse Vereniging voor Arbeid van Onvolw. Van Ned. Volksherstel Van het Medisch Paedagogisch Bureau Voor loondienst geschikt 921 (1 081) personen; 716 (881) m., 205 (200) vr.. Verminderde geschiktheid 812 Ongeschikt of sterk gehandicapt 294 Te jong voor beoordeling 1 075 (1 131) personen; 713 4 1 903 (1 987) personen; 1 471 m., 178 (164) 108 m., 39 (35) 19 m„ 620 (578) m., 192 (181) vr., 193 (194) m., 101 (91) vr., 69 (48) m., 24 (13) vr. (983) m., 310 (283) vr. (428) m, 126 (121) vr. (290) m., 86 (81) vr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 453