36 I. II. III. IV. V. VI. Andere stoornissen: Huwelijken en gezinssterkte: De gezinssterkte was als volgt. Gezinsverpleging. 27 1 gezin met 3 kinderen, 1 gezin met 2 kinderen, 1 gezin met 1 kind. In de loop van het verslagjaar waren bij 151 (139) zwakzinnigen (118 (100) mannelijke en 33 (39) vrouwelijke) gedrag of milieu-omstandig- heden van dien aard, dat maatregelen voor ver wijdering uit het gezin noodzakelijk w-aren. Zij werden in gezinsverpleging geplaatst bij 28 (18) gezinnen en tehuizen en konden zo nog in de maatschappij gehandhaafd blijven. Op 31 December 1946 waren in totaal 85 (62) zwakzinnigen (64 (48) mannelijke en 21 (14) vrouwelijke) geplaatst in 21 (12) gezinnen en tehuizen. Van deze personen voorzien 14 (10) mannen en 5 (1) vrouwen geheel of gedeeltelijk in hun eigen onderhoud. Bij de ingeschreven psychopathen waren 2 (0) gehuwde mannen en 1 (1) gehuwde vrouw. Uit deze huwelijken werden geboren 6 (1) kin deren, die nog niet of niet meer leerplichtig waren. Behalve door hun psychopathie waren 6 (3) personen door andere defecten gehandicapt, nl. surditas 2 (1), enuresis-nocturna 2 (2), enuresis- diurna 1 (0), verminking been 1 (0). Bezoeken. Het was noodzakelijk, dat 233 (137) maal be raadslaagd werd op een bureau voor sociale zorg, hetzij in verband met arbeidsbemiddeling, arbeidszorg, avondverzorging, maatschappelijke conflicten of anderszins. Voor het krijgen van een indruk van de hui selijke .omstandigheden van de ingeschreven pupillen en van hun lichamelijke en geestelijke verzorging of ter oplossing van paedagogische moeilijkheden werden 607 (288) huisbezoeken gebracht en werd 244 (208) maal een bestaand en 11 (1) maal een nieuw pleeggezin bezocht. Voor een juist denkbeeld over karakter en arbeidsgeschiktheid der leerlingen van het bui tengewoon lager onderwijs of patiënten uit in richtingen voor zwakzinnigen, werd 89 (70) maal een bezoek aan de dag- of avondscholen ge bracht, terwijl 34 (21) inrichtingen in of buiten de Gemeente werden bezocht. Om te beoordelen of bepaald werk voor de ingeschrevenen geschikt was, om de arbeids prestaties na te gaan, de lonen te controleren, conflicten tussen werkgevers en werknemers uit de weg te ruimen enz. werden 317 (287) be zoeken aan fabrieken en werkplaatsen gebracht en 41 (31) dienstreizen gemaakt. Ook de nazorgwerkkolonies werden periodiek bezocht. Er werden daarheen 14 (12) reizen ge maakt. Bij de psychopathen waren deze cijfers als volgt. Er werden in het verslagjaar 13 (9) per sonen (9 (7) mannelijke en 4 (2) vrouwelijke) in gezinsverpleging geplaatst bij 7 (5) gezinnen. Op 31 December 1946 waren in totaal 7 (4) per sonen (5 (2) mannelijke en 2 (2) vrouwelijke) geplaatst in 5 (2) gezinnen. Van deze mannen voorzien 3 (1) geheel of gedeeltelijk in hun eigen onderhoud. Nu de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk” officieel als voogdij- vereniging is erkend, zouden ook pleeggezinnen kunnen worden gezocht buiten de gemeente ’s-Gravenhage, maar slechts in die plaatsen, waar een b.l.o.-school is gevestigd en niet te ver van ’s-Gravenhage gelegen, daar het regelmatig toezicht dan te moeilijk zou worden. Helaas is dit nog niet mogen gelukken. Woningschaarste, textiel- en serviesgebrek enz. waren alle belet selen, die ertoe leidden, dat de afdeling in het vinden van geschikte pleeggezinnen nog niet slaagde. Ook in de Gemeente is een nijpend ge brek aan goede families, die bereid zijn zwak zinnigen in gezinsverpleging op te nemen, hoe wel er door de onderafdeling Nazorg b.l.o. en door kerkelijke personen pogingen werden ge daan om daarin verbetering te brengen. Afgeschreven werden 15 psychopathen, nl. 11 (1) mannen en 4 (0) vrouwen. De afvoeringen hadden plaats om de volgende redenen: x Opgenomen in een inrichting voor geestes zieken: 6 (1) personen, nl. 4 (1) mannelijke (wegens criminele inslag) en 2 (0) vrouwe lijke (wegens sexuele ongeremdheid). Opgenomen in een inrichting voor Maat schappelijk Ongeschikten: 1 (0) man. Vertrek uit de Gemeente: 4 (0) mannen (hiervan waren 2 in de militaire dienst). Wegens houding van de familie: 1 (0) vrouw. Hersteld: 2 (6) personen, nl. 1 man en 1 vrouw. Overgesehreven naar de b.l.o.-groep: 1 (0) man. Op 31 December 1946 waren dus ingeschreven 34 (24) psychopathen (28 (19) mannen en 6 (5) vrouwen). VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 454