I 36 B I r i? Openbaar onderwijs. Booms-Ka tholiek onderwijs. en 22 (21) 28 25) jongens 20 (17) en Protestants-Christelijk onderwijs. 16 (14) en a. 28 Pasteurstraat 303: 33 (26) jongens meisjes; Prinsegracht 10: meisjes. De-Réaumurstraat 43: 19 (15) jongens en 9 (15) meisjes Sloepstraat 76: 21 (13) jongens en 12 0) meisjes. Bresterstraat 7:15 0) jongens en 37 (29) meisjes. a Dé nazorgwerkzaamheden, ten behoeve van de ingeschreven zwakzinnigen, laten een vol gende verdeling zien. Algemene nazorg voor ontslagen patiënten uit inrichtingen voor zwakzinnigen 121 (109) mannen en 43 (41) vrouwen, totaal 164 (150). Hiervan werden op de werkinrichting voor zwakzinnigen van de ’s-Gravenhaagse Vere niging „Dr. Schroeder van der Kolk” 23 (43) Ten einde de verschillende problemen te be spreken werden de werkinrichting van de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk” 54 (57) maal bezocht, terwijl aan de werktuin voor onmaatschappelijke debielen 41 (25) maal een bezoek werd gebracht. Ten behoeve van de oud-leerlingen van de scholen voor buitengewoon lager onderwijs zijn speciale avondcursussen ingerieht. Met de lei ders van de avondverzorging werd ook in 1946 voortreffelijk samengewerkt. Op regelmatige tijden werden deze scholen door de hoofdambte naar voor sociale arbeid bezocht. Aan de vol gende avondscholen waren ingeschreven: Prinsegracht 64: 18 (18) jongens meisjes. In totaal hadden dus 250 (217) zwakzinnigen (134 (121) jongens en 116 (96) meisjes) van 15—21 jaar, avondverzorging. De avondverzorging aan de school aan de St. Jacobsstraat 16 (voorheen aan de Hoofts- kade 104a) werd helaas opgeheven. Juist aan deze school, die in het hart der binnenstad ligt, is avondverzorging wel zeer dringend nodig. Het probleem van de ongrijpbare zwakzinnige jeugd is hier wel zeer urgent. Na 1 Juli 1945 werden in Huize St. Angela aan de Prinsegracht 14 voor de oud-leerlingen van het b.l.o. geestelijke oefeningen gehouden. De onderhandelingen met neutrale en Protes- tants-Christelijke verenigingen, ten einde ook voor deze groep van de bevolking zulke bijeen komsten te organiseren, hebben helaas nog niet tot resultaten geleid. Werkinrichtingen, werktuin, Rijkswerkkamp en nazorg werkkolonies. Van een aantal zwakzinnigen waren karakter, intelligentie, milieu-omstandigheden e i arbeids geschiktheid dusdanig, dat zij dagverzoring en arbeid moesten vinden in een der werkinrich tingen van de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk”. Verschillende debielen stijgen, wat betreft in telligentie, uit boven de op de werkinrichtingen geplaatste imbecielen, terwijl zij desondanks toch voor loondienst ongeschikt zijn. Deze onmaatschappelijke debielen kunnen ge plaatst worden op een land- en tuinbouwbedrijf van genoemde Vereniging. In dit bedrijf waren op 31 December 1946 30 (30) mannen en jongens werkzaam. Dit beschutte land- en tuinbouwbedrijf werd, om opvoedings moeilijkheden met de leiders te bespreken, regel matig bezocht. Dat dagelijkse werkzaamheden voor deze onmaatschappelijken van het hoogste belang zijn, blijkt uit de daling van de criminele misdragingen van deze zwakzinnigen. Aan de Gemeentelijke School- en kindertui nen werd een terrein aan de Leyweg toege wezen voor het telen van gewassen ten behoeve van de geestelijk onvolwaardigen, zodat de in standhouding van de land- en tuinbouwgroep van de Nazorg is verzekerd. De nazorgwerkkolonies, onderscheidenlijk in Zuid-Limburg, de Achterhoek—Twente en te EdeDriebergen, blijken nog steeds een groot succes en van onschatbaar belang voor de ver hoging van de maatschappelijke bruikbaarheid van de aldaar geplaatste zwakzinnigen te zijn. Meermalen werd gestichtsopneming voorkomen en internaatsverpleging bekort, door plaatsing in één der vooraoemde kolonies. Op 31 December 1946 waren in Zuid-Limburg te werk gesteld 20 (17) mannen en jongens en 0 (1) meisje. De nazorgwerkkolonie in de Ach terhoek—Twente, onder toezicht van de secre taris van de afdeling Hengelo van de A.V.O. omvatte 3 (3) mannen en jongens, terwijl die te EdeDriebergen onder controle van een maat schappelijk werkster 10 (4) meisjes en 1 (1) jon gen telde. Een woord van dank aan de toezichthouders over de nazorgkolonies voor het door hen belan geloos verrichte werk, moge hier zeker niet ont breken. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Verdeling nazorgwerkzaamheden. Vereniging Arbeid voor Onvohvaardigen. Avondcursussen en avondverzorging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 455