36 Het totaal aantal werklozen 4 (3) 4 0 10(8) 10 0 31 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 De leeftijden en de looncyfers geven het vol gende beeld. De gemiddelde leeftijd van de mannen boven de 21 jaar was 30 jaar en 10 maanden (26 jaar), terwijl het gemiddelde loon f 25,60 (f 27,80) be droeg. De gemiddelde leeftijd van de mannen onder de 21 jaar was 12 jaar en 9 maanden (13 jaar en 4 maanden), terwijl het gemiddelde loon f 13,— (f 17,50) bedroeg. De gemiddelde leeftijd van de vrouwenhoven de 21 jaar was 36 jaar. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen onder de 21 jaar was 8 jaar en 6 maanden (11 jaar en 9 maanden). 23 43) 9( 10) 6( 1) K 2) 1 (0) 1 (1) 1 1 13 8 In het verslag over 1945 werd met voldoening op gemerkt, dat de onrustbarende stijging'der criminaliteit niet alleen tot stilstand was ge komen, maar zich zelfs in dalende lijn bewoog. Helaas moet thans weer een verhoogde crimi naliteit worden geconstateerd. De zo vlug uit hun evenwicht geslagen zwakzinnigen vallen eerder ten prooi aan de verleidingen in deze na-oorlogse maatschappij. Het stimuleert de nazorg, met alle energie te ijveren voor regel matige arbeid en goed geleide avondverzorging als praeventieve en kampen, tehuizen voor werkende zwakzinnigen als repressieve maat regelen. 10 Van de psychopathen waren op 31-12-1946 de mannen en jongens werkzaam: Van de psychopathen waren op 31-12-1946 de vrouwen en meisjes werkzaam: 4 (1) 1 3 3(1) 2(0) 2(6) 2(1) 1 (0) 1 (0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(2) De vrouwelijke ambtenaar voor sociale arbeid A assisteerde de hoofdambtenaar voor sociale arbeid op diens spreekuur, zowel op het Consul tatiebureau van de Dienst als op de scholen voor b.l.o. In het verslagjaar bracht zij 129 rapporten uit over zwakzinnigen, die voor opneming in een inrichting werden voorgedragen. In 34 ge vallen werd tot opneming in een internaat gead viseerd, 18 werden voor plaatsing in een pleeg gezin voorgedragen, terwijl 11 personen nog bij een actieve voorzorg in het huisgezin konden worden gehandhaafd, terwijl bij ontslag uit de inrichtingen 39 zwakzinnigen in het huisgezin konden worden geplaatst en in 16 gevallen tot verzorging in een pleeggezin moest worden be sloten. Ook werden nog 11 sociale rapporten gemaakt op verzoek van de Dienst voor Sociale Belangen in verband met steunverlenging. Indien daarbij nog vermeld wordt, dat niet minder dan 1195 (671) huisbezoeken moesten worden gedaan, 257 (302) een bestaand pleeg gezin, 24 (4) een nieuw pleeggezin, 73 (96) maal de werkinrichtingen, 170 (132) maal een bureau voor sociale zorg, 16 (33) maal een werkgever, 41 (32) maal een inrichting of ziekenhuis, 20 (8) maal een school voor b.l.o. en 18 (2) maal de werktuin voor onmaatschappelijke debielen werd bezocht, terwijl 33 (8) maal een vergadering werd bij gewoond, 62 (38) transporten van patiënten werden verzorgd en 10 (4) dienstreizen werden gemaakt, dan zal het duidelijk zijn, dat de taak van de vrouwelijke ambtenaar voor so ciale arbeid A overbelast is. Het zal dan ook noodzakelijk zijn, dat in de naaste toekomst aan deze noodtoestand een einde komt door het aan stellen van een tweede zuster voor maatschap pelijk werk. als dienstbode of werkster in de huishouding van eigen gezin nog niet de school voor g.l.o. doorlopen geplaatst op de werkinrich ting voor zwakzinnige mannen en jongens van de ’s-Gravenhaagse Vere niging „Dr. Schroeder van der Kolk” geïnterneerd in een inrichting, sanato rium of ziekenhuis in een kamp bedroeg 180 (177) mannen en 5 (5) vrouwen, totaal 185 (182) per sonen of 8,6 pCt. (8,3 pCt.) van de 2 154 (2 186) ingeschreven zwakzinnigen. als tuinder, bloemist of boeren knecht op een kantoor als bakker in fabrieken of werkplaatsen in het restaurantbedrijf als colporteur op een drukkerij als huisknecht in een kamp als weaker als grondwerker nog niet de school voor g.l.o. doorlopen VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Criminaliteit. 5 0 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 458