I i i - 36 I® G.D. 32 Kosten van de G.G. en Er maakten zich schuldig: aan ernstige delicten, zoals zedendelicten, grote diefstallen enz. 38 (15) mannen en 0 (1) vrouw; aan kleine oneerlijkheden, zoals diefstallen thuis, geld achterhouden enz. 11 (8) mannen en 0 (1) vrouw; aan straatschenderijen, ruiten in gooien enz. 2 (2) mannen en 0 (0) vrouwen. In 1946 maakte dus 51 (27) maal een der inge schrevenen zich schuldig aan wangedrag. Dit is 2,37 pCt. (1,2 pCt.) van het totaal der ingeschre venen. De Kinderrechter bij de Arrondisse mentsrechtbank van ’s-Gravenhage benoemde de hoofdambtenaar voor sociale arbeid tot gezins voogd over 56 (49) zwakzinnigen, 49 (45) man nelijke en 7 (4) vrouwelijke. Hiervan werden weer af gevoerd uit de gezinsvoogdij 27 (28) per sonen, 26 (27) mannelijke en 1 (1) vrouwelijke, zodat aan het einde van het verslagjaar 29 (21) zwakzinnigen, nl. 23 (18) mannelijke en 6 (3) vrouwelijke onder gezinsvoogdij stonden. BIK ■rag De uitgaven van de Dienst over het afgelopen jaar hebben f 1.106.506,13 bedragen, nl:. a. Algemene kosten b. Geneeskundige Dienst c. Kinderbescherming d. Volksgezondheid e. Psychiatrische Dienst f 21.999,15 618.635,48 210.895,79 201.235,02 Psychiatrische Dienst 53.740,69 Tegenover deze uitgaven staan f 259.687,91 aan inkomsten, w.o. f 38.745,19 wegens restitutie verpleging i.v.m. besmettelijke ziekten. Onder de inkomsten bevinden zich f 4.138,45 van de Rijksverzekeringsbank voor het ver lenen van eerste hulp aan personen, die onder de Ongevallenwet vallen. De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, J. A. PUTTO. - """I II I VEHSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST jQt»! t»’U> if V - I1 /t.i? 5 r f ig: "J - 'vA

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 459