38 Voor gegevens betreffende de onderstand door kerkelijke en particuliere instellingen, voor zo ver verkregen, wordt verwezen naar het verslag van de Sociale Raad (Armenraad). Aan de verslagen van enige verenigingen is het volgende ontleend. Daar het Bestuur der Vereniging Armenzorg zich niet kon verenigen met de geëiste invoe ging in het „Winterhulp”-bestel, werd „Armen zorg” in 1942 door de machthebbers opgeheven. Op voorraden aan kleding, dekking en ligging, op kasgelden, effecten, postgirorekening, spaar bankboekjes werd beslag gelegd; het werk der Vereniging was met één slag vernietigd. De bestuursleden onderhielden evenwel het onderlinge contact en na de bevrijding werden maatregelen genomen om het werk der Vereni ging zo spoedig mogelijk te hervatten. Onder de nieuw gekozen naam Vereniging „Zorg en Bij stand” werden de werkzaamheden op 1 Februari 1946 opnieuw begonnen aan het adres Juffrouw Idastraat 3. Dra bleek de behuizing onvoldoen de; in het gebouw’ Stille Veerkade 20 werd een ruimer onderdak gevonden. De oorspronkelijke zetel van Armenzorg, het gebouw Prinsegracht 60, werd verhuurd. Aanvankelijk was het aantal aanvragen om hul]) nog gering, maar allengs nam het toe. Hulp werd voornamelijk verstrekt in de vorm van kleding, dekking en ligging, in één geval door beschikbaarstelling van een naaimachine om daarmede verdiensten mogelijk te maken. Aan verstrekte goederen werd een bedrag van rond f 10.000,besteed. Vele aanvragen kwamen binnen door tussenkomst van andere sociale instellingen. Regelmatige onderstand, zoals in de jaren vóór de oorlog, werd niet meer ver leend. Aan het einde van het jaar bedroeg het aantal leden 268, heel wat minder dan bij de opheffing van „Armenzorg”, toen het rond 2 500 bedroeg. De rekening per 31 December 1946 sloot met een nadelig saldo van f 2.073,94. Aan het verslag van het Rooms-Katholiek Bureau voor Beroepskeuze te ’s-Gravenhage is het volgende ontleend. In totaal wendden zich 428 jeugdigen (342 jongens en 86 meisjes) om advies tot het Bureau. Verscheidene daarvan werden psychotechnisch onderzocht, enige ook medisch. Indien het ad vies luidde: het volgen van een school, niet op leidende voor een bepaald ambt of beroep, zoals (m.)u.l.o., h.b.s. en gymnasium, werd geadviseerd na het doorlopen der onderwijsinstelling terug te komen voor de definitieve beroepskeuze. Van de scholen w’erd over het algemeen we derom ruime medewerking ondervonden. Bij Raadsbesluit van 14 Januari 1946 No. 152208 afd. S.Z. Bijl. no. 1, Handl, biz. 3/4 werd f 1.250,— beschikbaar gesteld voor reparatiën van schoeisel ter bevordering of voortzetting van arbeid. Bij Raadsbesluit van 29 Juli 1946 No. 167067 afd. S.Z., Bijl. no. 203, Handl, biz. 225 werd f 565.000,beschikbaar gesteld voor betaling van lonen aan arbeiders, die voor de bondgenoot schappelijke strijdkrachten hier te lande en in Duitsland werkzaam waren. Bij Raadsbesluit van 21 October 1946 No. 171941 afd. S.Z., Bijl. no. 328, Handl, biz 277 t./m. 280 werd f 20.000,beschikbaar gestéld voor werk verschaffing aan armlastigen (land- en tuin bouwbedrijf Leyweg). Omtrent werklozenzorg en werkverschaffing worden verder gegevens aangetroffen in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening en van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. In de Industriële Inrichting van het Leger des Heils waren op 31 December 1946 38 werk loze mannen opgenomen tegen 33 op 31 Decem ber 1945. Het aantal opnemingen gedurende het verslagjaar was 30, het aantal dergenen, die in de loop van het jaar vertrokken 24; één der mannen is tijdens het verslagjaar overleden. De Winkelsluitingsverordening 1935 werd ge wijzigd bij Besluit van Burgemeester en Wet houders van 1 Juli 1946 no. 10; sluiting winkels voor verkoop van melk- en zuivelproducten des Donderdagsmiddags na 13 uur. HOOFDSTUK XII. Sociale zorg. Voor de door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen verleende steun -wordt verwe zen naar het verslag van die Dienst. Het aantal afdelingen (conferenties) voor on derstand aan behoeftige gezinnen bedroeg 21. Het aantal leden was 565, het aantal bezochte gezinnen 692. In totaal werd in 1946 ontvangen f 110.902,30. Uitgegeven werd voor hulpverle ning f 119.034,16, hetgeen belangrijk meer is dan in het voorafgaande jaar. Voor de kinderver pleging bedroegen de ontvangsten f 787,14, de uitgaven f 1.219,92. Kerkelijke en particuliere instellingen. Vereniging „Zorg en Bijstand” (voorheen Vereniging Armenzorg). Werkloosheidsbestrijding. Winkelsluiting. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Vereniging van de H. Vincentius van Paulo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 45