J 39 I Uit eigen middelen van het Fonds werd in het verslagjaar een bedrag van f 2.700,uitgekeerd aan letterkundigen of hun nagelaten betrekkin gen. Daarnaast werd nog f 1.250,uitgekeerd uit gelden, daarvoor door de Gemeente, het On dersteuningsfonds der Vereniging van Letter kundigen, een particulier en het Papefonds be schikbaar gesteld. Aan jaarlijkse bijdragen werd in 1946 f 150,— ontvangen, welk bedrag werd toegevoegd aan het kapitaal, dat op 31 December 1946 f 118.231,30 bedroeg. Maatschappélijke steun. Gedurende het verslagjaar werden geen gif ten ontvangen. Voor de hulpverlening van gevallen van alge mene aard werd door het Gemeentelijk Comité tot Steun aan Hulpbehoevenden een bedrag van f 105.253,57 beschikbaar gesteld, waarvan f 100.424,63 voor verstrekkingen in natura. Er hadden in totaal 1360 verstrekkingen plaats; 19 aanvragen werden afgewezen. Het aantal gezinnen, dat een verstrekking ont ving, bedroeg 649. Met deze gezinsverstrekkin- gen was in het verslagjaar een bedrag van f 100.000,gemoeid. Aan terugbetalingen van de door de voorma lige Middenstandscredietcommissie verleende credieten werd een bedrag van f 488,90 ont vangen. Het aantal gevallen van bijzondere steunver lening bedroeg 26, met inbegrip van de gevallen waarin, op verzoek van de Commissie van Sa menwerking uit de Armenraad, door de Vereni ging medesteun werd verleend. Minder dan vroeger werd er bij de Vereniging om steun aangeklopt. Het feit, dat de maximum- bijdrage op f 25,gehandhaafd bleef, zal daar op wellicht van invloed zijn geweest. Deze hand having houdt verband met de financiële toe stand, waarin de Vereniging verkeert. Het aantal vaste ondersteunden van de onder afdeling „Oud en Arm” bedroeg aan het einde van het jaar 10. Het in zeer omvangrijke mate lenigen van de nood onder de Haagse bevolking, waarmede onmiddellijk na de bevrijding was begonnen, werd gedurende het verslagjaar voortgezet. In het werk bleven betrokken de Bisschoppelijke Hulpactie, Bijzonder Kerkelijke Gezinszorg der Nederlandse Hervormde Kerk, de diaco nieën der Gereformeerde Kerken, het Leger des Heils, het Rode Kruis, de Haagse Bestuurders- bond en de Sociale Raad (Armenraad). In het verslagjaar werden 304 049 stuks tex- tielgoederen uitgereikt, alsmede 20 000 stuks kleding aan Indische gerepatrieerden. Aan per sonen, die werk konden aanvaarden als zij ge holpen werden met kleding en schoeisel, werden 2 000 werkpakken en 2 000 paar schoenen toe bedeeld. Verder werden aan honderden kinderen, die naar vacantie-oorden en dergelijke werden uit gezonden, de benodigde kleren en schoeisel ver strekt in nauwe samenwerking met de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg. Uit geldmiddelen van Nederlands Volksher stel werden voor een bedrag van f 45.000,— ledi kanten en matrassen aangekocht, waarmede de ergste nood op dit gebied kon worden gelenigd. Door de Gemeentelijke Crisis- en Distributie- dienst werden aan de bij Nederlands Volksher stel ingeschreven oorlogsslachtoffers ongeveer Op het einde van het boekjaar (30 April 1946) bedroeg het aantal regelmatig ondersteunde weduwen 12. De wekelijkse uitkeringen vorder den een totale uitgave van f 3.315,aan extra uitkeringen werd f 1.400,— uitbetaald. In het boekjaar werd ontvangen aan giften en bijdragen f 111,50. Het voordelige saldo over het boekjaar 1945/’46 bedroeg f 133,60. Door koersstijging der effecten nam het kapitaal der Vereniging toe en bedroeg op 1 Mei 1946 f 302.353,93. Had de Gemeente in 1945 velebemoeiingen met de terugkeer van burgers, die in de oorlogs jaren door de Duitse bezettingsmacht voor het verrichten van dwangarbeid naar het buiten land waren gesleept, in het verslagjaar werd de aandacht gevorderd voor hen, die na jaren lange kampgevangenschap in Indonesië naar het vaderland terugkeerden. Wegens het karak ter van de Gemeente, die altijd nauwe contacten met de gebieden overzee heeft gehad, kwamen vele uit Indonesië repatriërenden naar de Re sidentie. Met de ontvangst en onderbrenging van deze personen heeft de Gemeente uiteraard aanzienlijke bemoeiienis gehad. Enige bijzonderheden dienaangaande worden aangetroffen in het verslag van de Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen. Willem-Kloos-fonds. Haags Crisis-Comité in liquidatie. Vereniging „Steun in bijzondere gevallen” met onderafdeling „Oud en Arm". Nederlands Volksherstel, afdeling ’s-Gravenhage. Vereniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningse vissers. Repatriëring uit het buitenland en Indonesië.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 46