J i T" i I - ift «1 2 HHï III. GEBOUWEN. I. BEHEER. - 1 GEMEENTEZIEKENHUIZEN VAN ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. II. PERSONEEL. §i 1 i De Gemeenteziekenhuizen werden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor de Openbare Gezond heid en voor de Gemeenteziekenhuizen. Tot 9 September 194(> bestond deze Commissie uit mevr. W. P. A. Reitsma-Valstar, mej. M. J. B. Romme, mej. N. H. Schokking en de heren E. Polak, J. P. Schalker en P. Schotte. Met ingang van 9 September was de samenstelling als volgt. Mevr. A. C. van Koert-Mulder en de heren D. W. Dettmeijer, A. L. M. Dinkhuijsen, H. Smitskamp, A. C. Toet en W. Wagenaar. Als voorzitter fungeerde de heer C. H. P. W. v. d- Oever, Wethouder van Sociale Zaken. ii i Aan de gebouwen hadden de gewone dage lijkse herstellingen plaats. Voorstellen zijn gedaan voor het doen uit voeren van noodzakelijk geworden voorzienin gen aan de barakken aan de Zusterstraat. Deze voorzieningen houden verband met de omstan digheid, dat bedoelde barakken vooralsnog niet kunnen worden gemist en met het voornemen om deze ook te bestemmen voor het opnemen van geslachtszieke vrouwen, die thans in het schoolgebouw aan de Bezemstraat zijn onder gebracht. Voor het doen uit voeren van herstelwerk zaamheden aan de schoorsteen van het ketelhuis (te weten het afbreken van de bovenste 15 m, het herbouwen daarvan en het bekleden van de schoorsteen over de volle lengte met metsel werk), welke werkzaamheden reeds eerder nood zakelijk waren gebleken, doch o.a. wegens mate riaalgebrek niet konden plaats hebben, is een voorstel gedaan en werden de benodigde gelden beschikbaar gesteld. In verband met de wenselijkheid (zie hoofd stuk Huishoudelijke, Administratieve, Tech nische en Economische dienst) om de afdeling Patiënten-administratie over te brengen van het administratiegebouw naar een lokaliteit in de onmiddellijke nabijheid van de opname- kamer, moeten enkele voorzieningen worden getroffen, t.w. het maken van een houten ge bouwtje op de binnenplaats, om als wachtge- legenheid voor kinderen te dienen, en het maken van een afscheiding met loket in de lokaliteit, welke voor de afdeling Patiënten-administratie zal worden bestemd. Een voorstel hiertoe is gedaan en het benodigde crediet aangevraagd. Voor de vernieuwing van de accumulatoren batterijen van de licht- en krachtinstallatie en van de telefooninstallatie werden de benodigde gelden beschikbaar gesteld. Op de begroting zijn gelden uitgetrokken voor: het maken van een portiershuisje, ter plaatsing bij de hoofdingang van het ziekenhuis, ten einde i. 3 Totaal 860 N.B. Zie voor de noten hiernaast. 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Medische dienst Verplegingsdienst Huishoudelijke dienst Administratieve dienst Technische dienst Personeel in dienst voor het onderhoud van inventarissen enz Personeel linnenkamers c.a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 509 490 495 484 431 348 326 330 320 341 375 411 466 504 528 508 423 425 23 23 24 24 21 IS 17 17 17 17 17 17 17 18 19 23 24 24 26 27 27 27 27 24 21 20 19 17 17 18 18 20 21 22 21 26 1096 987 933 807 853 800 818 790 717 631 592 614 623 676 760 817 942 5» 47 50 52 54 54 43 50 51 52 51 53 59 70 77 81 85 85 91 Sterkte op 31 December 1946. ■a 3 o 2S 29 28 28 28 24 21 21 21 20 20 24 27 29 30 32 33 34 9 26 95 465 206 34 SS 1) Bovendien gemiddeld 7 verpleegsters werkzaam in de Ge meentelijke Verzorgingshuizen. 2) 13 personen werden gedetacheerd bij het Evacuatiebureau en 2 personen bij het Bureau Afvoer Burgerbevolking. 3) Bijzondere opmerkingen: Gezamenlijke sterkte voor zieken huis Zuid wal, barakken Zusterstraat, noodziekenhuizen Naarder- straat 98 en Bezemstraat 13 en ziekenhuis voor chronische patiënten, Laan van Meerdervoort 112. 10 November 1943 ziekenhuis voor chronische patiënten geëva cueerd. 1o •o j TS O s 1105 1078 1038 1038 1038 880 880 880 880 880 1000 1108 1155 1176 3) 1300 1177 1213 1213 917 887 888 875 800 653 613 616 607 626 672 723 798 870 1085 921 895 818 811 <5 g •2 tC I Toestand van gebouwen, inrichtingen, inventaris enz. X g> Sb q 271 255 250 244 226 180 168 167 168 170 175 180 187 211 231 214 220 200 jfe, SS O J fl I O g s Av i 12 i 12 13 13 12 10 9 9 9 9 14 13 12 11 11 11 11 10 en bedden. BIJLAGE 37 Overzicht personeelssterkte, aantal verpleegdagen 2S 2-g S-= ®.E

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 460