II t| 37 I MEDISCHE EN VERPLEGINGSDIENST. IV. Gedurende het jaar 1946 hadden in de opera tiekamer 3 331 behandelingen plaats, t.w. 2 562 operaties ten behoeve vau in het ziekenhuis opgenomen patiënten en 769 operaties ten be hoeve van buitenpatiënten. Het aantal gipsver banden heeft 662 bedragen (binnenpatiënten 475, buitenpatiënten 187). Onder de operaties kwamen voor: hernia 286, appendix 348, maag 121, darm en rectum 94, lever en galwegen 189, uterus, salpinx, ovarium, vagina 12, laparotomie 48, nieren en blaas 94, genitaliën 76, mamma 33, beenderen en gewrich ten 238, zenuwstelsel 15, vaten 7, spieren en pezen 41, mondholte 6, lymphklieren 3, oog en oor 405, struma 15, huid en onderhuid 95, vari ces 10, thoraco-plastiek 8, amputatie-exarticu- latie 21, snaar 154, kleine operaties 543. Het jaar 1946 bracht geen noemenswaardige verandering in het heersende tekort aan gedi plomeerde zusters. Wèl viel er een groter aan bod van leerling-verpleegsters waar te nemen, doch overigens was de situatie van die aard, dat nog niet kon worden overgegaan tot de weder- ingebruikstelling van de zalen, welke, als gevolg van het gebrek aan geschoolde krachten en de hierdoor beperkte opnamegelegenheid, niet konden worden bezet. Als uitvloeisel hiervan vertoont het aantal verpleegdagen, in vergelijking met dat over het vorig jaar, ook nu weer een teruggang. Het aantal verpleegdagen daalde van 340 633 in 1945 tot 294 516 in 1946, een teruggang derhalve met 46117 verpleegdagen. Enige verbetering bracht weliswaar de na zomer, toen het ondanks de invoering van een kortere werktijd voor de verplegenden is mogen gelukken om voor het eerst de heelkun dige afdeling weer geheel in bedrijf te stellen. Op 27 Mei viel, door een tragisch ongeval, het verlies te betreuren van de oudste assistent- geneesheer van de heelkundige afdeling, G. L. Crietee, die, sedert het vertrek ten vorige jare van Dr. J. ten Kate, was belast met de waar neming van de functie van plaatsvervangend heelkundige. In de vacature van plaatsvervangend heel- 2 de portiers in staat te stellen een betere controle uit te oefenen op het in- en uitgaande publiek; het maken van een toilet voor scabiespatiënten; de aanschaffing van een voedingspomp voor ketelwater, een broodsnijmachine, een aardap- pelschilmachine en een motorrijwiel, ten dienste van de verpleger, belast met de behandeling van patiënten aan huis. In laatstgenoemde behoefte werd voorzien door de aanschaffing van een tweede-hands motorrijwiel. Aangeschaft werden: een ultra-kortegolf-apparaat ten dienste van de Interne afdeling, twee microscopen ten dienste van de Dermatologische- en Heelkundige afde lingen, twee spijswagens met electrisch verwar mingsapparaat en een klein model personen auto, merk „Morris”, ter vervanging van de in 1944 door de Duitsers in beslag genomen auto, merk „Opel”, van hetzelfde type. Met de in het verslag over 1945 aangekondigde verbetering en uitbreiding van de radio-instal- latie in het ziekenhuis aan de Zuidwal en de barakken aan de Zusterstraat en met het maken van een kleed- en badcel voor de stokers op de eerste verdieping van het ketelhuis, werd dit jaar een begin gemaakt. I kundige werd voorzien door de benoeming per 1 Juni van de hulpgeneesheer Dr. J. K. Bosch. De huidarts, Dr. M. K. Polano, werd met in gang van 1 Januari 1946 benoemd tot vol-amb- tenaar. De voortschrijding der medische wetenschap, voor wat betreft het gebied der anaesthesie en de narcose, heeft het nodig gemaakt aan de Gemeenteziekenhuizen een special ist-narcoti- seur te verbinden. Voor deze functie werd, bij wijze van proef voor ten hoogste een jaar, met ingang van 12 November benoemd, met de titel van eerste geneesheer, Dr. S. A. Klein. Op verzoek van de medische faculteit der Universiteit te Leiden zijn in het najaar van 1945 besprekingen gevoerd, om te overwegen, op welke wijze het mogelijk zou zijn de hier ter stede gevestigde ziekenhuizen (zowel de Ge meenteziekenhuizen als de niet-Gemeentelijke inrichtingen) op groter schaal dan thans het geval is te laten deelnemen aan de opleiding van medische doctorandi. Als uitvloeisel van deze besprekingen is een rapport aan Burge meester en Wethouders uitgebracht, met ver melding van een globale raming van de kosten, welke uit de regeling van een en ander, zoals deze is gedacht, voor de Gemeente zouden voort vloeien. Ten einde geleidelijk te komen tot de invoe ring van de 48-urige werkweek voor de verple genden, werd met ingang van 16 Augustus de 50-urige werkweek ingevoerd. Op 1 December is de invoering van de 48-urige werkweek ge volgd. Gedurende het verslagjaar behaalden 34 leer ling-verpleegsters en 4 leerling-verplegers het diploma Ziekenverpleging, terwijl 27 verpleeg sters de aantekening voor Kraam verpleging hebben verworven. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Operatieve behandelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 461