1 uil 37 I 5 V. HUISHOUDELIJKE, ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE EN ECONOMISCHE DIENST. Aan de geneesheer-directeur, Dr. P. H. van Roojen, die reeds het vorig jaar de pensioen gerechtigde leeftijd had bereikt en, in afwach ting van de benoeming van een opvolger, nog a. Röntgen- en radiumbehandelingen: Aantal behandelde patiënten 3 659. Deze behandelingen betroffen 33 patiënten 2e klasse, 527 patiënten 3e klasse, 84 patiënten inwonend personeel, 125 patiënten van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, 2 551 patiënten van zie kenfondsen, 265 particuliere patiënten, 5 patiën ten van de Rijksverzekeringsbauk en 67 mili tairen. b. Naar de aard van de behandelingen is de verdeling als volgt: dieptebestralingen 3956, oppervlaktebestralingen 1012, radiumbestra- lingen 435. Het totaal aantal minuten van de Röntgenbestralingen bedroeg 54 826. c. Hoogtezonbehandelingen: Aantal behan delde patiënten 5105, totaal aantal minuten 117 636. Deze behandelingen betroffen 5 patiën ten le klasse met 40 minuten, 20 patiënten 2e klasse met 380 minuten, 182 patiënten 3e klasse met 3275 minuten, 181 patiënten van de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst met 4 020 minuten, 76 patiënten inwonend personeel met 1676 minuten, 38 patiënten uit wonend personeel met 718 minuten, 4 376 patiën ten van ziekenfondsen met 102 133 minuten, 227 particuliere patiënten met 5 394 minuten. d. Diathermiebehandelingen: Aantal behan delde patiënten 15022, totaal aantal minuten 292 980. Deze behandelingen betroffen 13 patiën ten 2e klasse met 260 minuten, 41 patiënten 3e klasse met 820 minuten, 434 patiënten van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst met 8 490 minuten, 38 patiënten inwonend personeel met 760 minuten, 172 patiënten uit wonend personeel met 3 380 minuten, 13 967 pa tiënten van ziekenfondsen met 272 310 minuten, 357 particuliere patiënten met 6960 minuten. Met dankbaarheid mag worden vermeld, dat vele van de moeilijkheden, waaraan de beruchte winterperiode 1944/45 zo rijk is geweest, tot het verleden behoren. De toestanden zijn in menig opzicht belangrijk verbeterd. Met name heeft de voedselvoorziening geen bijzondere zorgen meer gebaard en heeft de brandstoffenvoorziening, zij het dan dat het verbruik nog altijd binnen de perken van de toewijzingen moet worden gehouden en niet altijd op de voor het bedrijf meest geëigende brandstofsoort kan worden ge rekend, geen moeilijkheden gegeven. Anders staat het echter met de aanvulling van die voorraden, waarin als gevolg van de oorlogsomstandigheden niet kon worden voor zien en die vrijwel waren uitgeput, zoals bijv, de voorraden van sommige verplegingsartike- len, instrumenten, serviesgoed, textiel e.d. Het verkrijgen van deze zaken kost nog veel hoofd brekens. Ook de schaarste aan materialen voor het in eigen beheer doen vervaardigen of herstellen van inventarisgoederen enz. legt nog vaak moeilijkheden in de weg. Voorts zijn aan de huishoudelijke en admini stratieve dienst moeilijkheden met betrekking tot de personeelsvoorziening niet bespaard ge bleven. Zoals in het vorig jaarverslag vermeld, was, in verband met de sterke stijging van het alge meen kostenpeil, reeds een voorstel gedaan tot verhoging van de tarieven van verpleging. Een en ander heeft tot tariefsverhoging met ingang van 8 Juli geleid. Ook werd een voorstel gedaan tot invoering van een tarief voor zuigelingen, die te samen met de moeder worden verpleegd. De reeds lang gevoelde behoefte aan een vlot tere samenwerking tussen de Gemeentezieken huizen, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, met betrekking tot het opnemen van patiënten, heeft geleid tot het voornemen om de afdeling Patiënten-admini- stratie, thans nog gevestigd in het administra tiegebouw aan de zijde van de Lange Beesten markt, over te brengen naar een lokaliteit in de onmiddellijke nabijheid van de opname-kamer, aan de voorzijde van het ziekenhuis. Met het oog hierop is een voorstel gedaan voor het treffen van de voor dit doel nodig geworden voorzieningen (zie hoofdstuk Gebouwen). VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Afdeling 1). 83 183 937 177 638 6 299 2 863 155 246 680 492 1 780 15 812 9 068 19 631 8 333 2 621 2 856 39 414 2 826 14 543 40 226 16 932 11 675 Heelkunde Heelkunde (B.V.B.) Geneeskunde (intern) Dr. (1. L. de Jongh Dr. H. van Wely Neus-, keel- en oorziekten Psychiatrie en neurologie Urologie Oogheelkunde Orthopaedie Tandheelkunde Gynaecologie en Obstetrie Dermatologie Totaal - 16 932 11 675 15812 9 068 16 768 8 178 2 375 2 176 38 922 1 046 14 543 40 143 Overzicht van Sc-Sj A) De door de secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken d.d. 1 Oct. 1940 ingevoerde „Contrêle geslachtsziekten” werd na 5 Mei 1945 niet meer uitgeoefend. het aantal poliklinische behandelingen. C<

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 464