37 Juni 1947. 6 De geneesheer-directeur, VERSPYCK. Dr. van Roojen tijdens zijn directeurschap in aanraking kwam. Bij deze gelegenheid werd de scheidende direc teur o.a. toegesproken door de Wethouder van Sociale Zaken, namens het Gemeentebestuur, door de adjunct-directrice, namens de Verple gingsdienst, door de patholoog-anatoom-bacte- rioloog, namens de medische staf en door de administrateur, namens de administratieve, economische en technische dienst. De admini strateur bood vervolgens Dr. van Roojen een radiotoestel aan, als aandenken van het per soneel, waarna Dr. van Roojen de aanwezigen dank bracht voor de aangename samenwerking en voor de vriendschapsbetuigingen. gedurende enige tijd in zijn functie was gehand haafd, werd met ingang van 1 Januari 1947 eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de vele en belangrijke diensten, door hem aan de Gemeente bewezen. Als opvolger van Dr. van Roojen werd met ingang van 1 Januari 1947 tot geneesheer-direc- teur benoemd Jhr. P. H. Verspyck, arts te Zierikzee. Op 31 December heeft het officiële afscheid van Dr. van Roojen plaats gevonden in de recreatiezaal van het zusterhuis. Op deze bijeen komst waren aanwezig de Wethouder van Sociale Zaken, als vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur, het ziekenhuispersoneel, voor zover dit bij het werk kon worden gemist, de nieuwbenoemde geneesheer-directeur, Jhr. Ver spyck, directeuren van de Gemeentelijke dien sten en bedrijven en tal van belangstellenden uit medische en andere kringen, met wie VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 465