37 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 3.250,- met rond f 8 2.500,— 9.850- 31.000,— 6.700,— 2.200 6.700 5.750,— 2.500,— 13.000 Meer werd gevorderd voor: Art. I. „Exploitatiekosten”, rond f 210.800, De hogere kosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van de verhoging der salarissen en lonen, als mede van de prijsstijging van verscheidene verbruiksartikelen. 20.500,— 10.000,— 4.000,— 2.300, — 3.000 3.500. — 5.500, — 11.300 7.900,— 5.300 3.300, — 2.400,— 6.650,— 1.800, — 2.800, — 1.000,— Het nadelig saldo bedraagt over 1946 f 1.628.528,94, of f 368.952,50 meer dan over 1945. Het aantal verpleegdagen bedroeg in 1946: 294 516, of 46117 minder dan in 1945, mede als gevolg van het feit, dat wegens gebrek aan ver plegend personeel ziekenzalen moesten worden gesloten. De baten zijn rond f 69.440,minder dan in 1945. Rekening van de ziekenhuizen over 1946. Minder brachten op: Art. I. „Opbrengst verpleeggelden”, rond f 29.510,—, Art. III. „Inhoudingen wegens genot van emo lumenten van het personeel”, rond f 38.840, Art. IV. „Bijzondere inkomsten”, f 18-250,—. Gestegen zijn o.a. de posten: Salarissen en lonen met rond f 156.000, Geneesmiddelen Verbandmiddelen Telefoon Electrisch licht Brandstoffen Kosten van schoonhouden Bewassing Röntgenafdelingen (diagnostiek en therapie) Diverse poliklinieken Diverse laboratoria Operatiekamers Vergoeding medische kosten personeel Art. III. „Onderhoudskosten”, rond f 112.247, De hogere kosten zijn het gevolg van de prijs stijging van verscheidene artikelen. Gestegen zijn o.a.: Terreinen en plantsoenen Ketelinstallatie Centrale verwarming Liften Meubilair Patiëntenkleding Personeelkleding Huish. linnen en tafelgoed Verplegingsartikelen Huishoudelijke artikelen Instrumenten Auto’s Röntgenafdelingen Poliklinieken Art. VII. „Oninbare posten”, rond f 1.464, Minder werd gevorderd voor: Art. IV. „Algemene onkosten”, rond f 10.019, Art. V. „Renten”, rond f 2.477, Art. VI. „Afschrijvingen”, rond f 5.048, Art. IX. „Rente van kasgeld”, f 7.457, De gemiddelde kosten per verpleegdag, inbe grepen huren, rente en afschrijvingen, bedroe gen in 1946 f 10,324; zonder huren, rente en afschrijvingen stegen deze kosten van f 6,976 in 1945 tot f 9,272 in 1946. De stijging van de kosten per verpleegdag vindt niet alleen haar oorzaak in de sterk gestegen exploitatiekosten, doch is mede het gevolg van de onderbezetting van het ziekenhuis in 1946. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 34.784, Meer bracht op: Art. II. „Opbrengst poliklinische afdelingen”, rond f 17.160, De lasten zijn rond f 299.510,meer dan in 1945. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. J, 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 467