werd bij voortduring nauw samenge- 40 Gegevens betreffende werklozensteun en de bijzondere maatregelen inzake werklozenzorg worden aangetroffen in het verslag van het Ge meentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Per soneelsvoorziening, blz. 2. Ontwikkeling werklozen. Bij Raadsbesluit van 27 Mei 1946, No. 163349, afd. S.Z., Bijl. no. 124, werd f 13.500,beschikbaar gesteld voor ontwik kelingscursussen voor werklozen. Nadere gegevens betreffende de ontwikkeling van werklozen worden aangetroffen in het ver slag van het Gemeentelijk Bureau voor Werk lozenzorg en Personeelsvoorziening, blz. 7. 3 750 000 textielpunten uitgereikt. Daar de mees ten van hen niet over genoeg middelen be schikten om de textielgoederen te kopen, werd met de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank overeen gekomen, dat de Bank een voorschot zou verstrekken. Van de 2 500 leningen zijn slechts in rond 400 gevallen de deelnemers in gebreke gebleven. Aan giften werd verstrekt f 16.154,18, verdeeld over 294 personen. Een aantal na de bevrijding door Nederlands Volksherstel ingestelde wijkbureaux werden met ingang van 5 Mei 1946 afgescheiden en ondergebracht in een door de Sociale Raad en de Vereniging „Zorg en Bijstand” in het leven geroepen Stichting „Sociale Wijkcentra”, die over 8 bureaux beschikte, t.w. Badhuisstraat 260, Mient 175, Van-Speykstraat 52, Heelsum- straat 130, Stortenbekerstraat 10, Stille Veer kade 16, Jan-Pietersz.-Coenstraat 2 en Goever- neurplein 14. In begin Januari 1946 werd een inlichtingen bureau geopend aan de Laan van Meerdervoort 288, speciaal voor Indische gerepatrieerden. Het hoofdbureau der Afdeling, Tolweg 1, werd met ingang van 15 Mei verplaatst naar Van- Speykstraat 50-56. Bovendien werd de beschik king gekregen over een centraal uitreikings- gebouw aan de Grote Marktstraat 63. Liquidatie van de afdeling ’s-Gravenhage van Nederlands Volksherstel werd aan het eind van 1946 voorbereid. Jacob-Catslaan 2. Op een in December 1945 ontvangen verzoek van de Stichting „Nederland helpt Indië” heeft de Commissie haar bemiddeling verleend bij de voorziening van uit Indonesië repatriërenden. Naast de andere zg. indirecte oorlogsslachtof fers, die niet allen in het vorige jaar konden worden voorzien van aankoopvergunningen voor toegewezen artikelen, ontvingen ook de ge repatrieerden uit overzeese gebieden zoveel mo gelijk vergunningen tot aankoop van hoog nodig meubilair en huishoudelijke.artikelen. De betaling van de toegewezen artikelen geschiedde, als voorheen, in het algemeen uit voorschotten op de te verwachten definitieve uitkeringen aan oorlogsslachtoffers. Voor zover de toegewezen artikelen aan distributiebepalingen onderwor pen waren, was van de betrokken Rijksbureaux, evenals in de bezettingsjaren, machtiging ver kregen tot toewijzing buiten de distributierege- ling om op voorwaarde, dat de nodige waarbor gen zouden worden geschapen, m.b.t. toewijzing uitsluitend aan door de oorlog getroffenen. Met instellingen als Nederlands Volksherstel, Cen traal en Districtsbureau Verzorging Oorlogs slachtoffers en de Stichting „Nederland helpt Indië” werkt. Daarnaast bestond nauwe verstandhouding met de Gemeentelijke Distributiedienst, hetgeen er o.a. toe leidde, dat alle door bemiddeling van de Commissie Voorziening ingediende aanvra gen voor textiel ten behoeve van zg. smartge- vallen steeds met voorrang door de Gemeente lijke Distributiedienst werden afgedaan, hoewel de Commissie formeel geen bemoeiienis had met het artikel textiel. Behandeld werden aanvragen uit het rayon ’s-Gravenhage (omvattende de gemeenten ’s-Gra- venhage, LeidschendamVeur, Nootdorp, Rijs wijk, Voorburg en Wassenaar); 16 562 aanvra gen konden overeenkomstig de vastgestelde normen worden geholpen aan keukengerei en serviesgoed. Verstrekt werd voor een waarde van f 2.018.423,72 aan meubelen, terwijl koopvergun- ningen werden uitgereikt voor rond 135 000 stuks serviesgoed, alsmede 75 362 punten voor serviesgoed, 49 291 stuks emaille, alsmede 9 500 punten voor emaille-artikelen. Bovendien wer den koopvergunningen uitgereikt voor 1703 emmers, 1 430 teilen, 3180 ledikanten e.d., 3 300 kachels, 2 727 spiritusbranders, 2145 petroleum- vergassers, 814 strijkijzers, 320 stofzuigers, 1 080 gascomforen en 19 549 paar schoenen. Het totaal aantal tot de Commissie gerichte aanvragen ter voorziening van meubelen en huishoudelijke artikelen bedroeg tot 1 Augustus 1946: 19 095 (18 453 gezinnen en 642 bedrijven en instellin gen), waarvan er 14185 gezinnen geheel of ge deeltelijk rechtstreeks door de Commissie kon den worden afgehandeld, terwijl er 4 268, alle betrekking hebbende op rayon ’s-Gravenhage en omstreken, geheel of gedeeltelijk door de plaatselijke distributiediensten werden afge daan. Het batig saldo per 15 Juli 1946 bedroeg f 39.093,74. De datum 1 Augustus 1946 is te beschouwen als die van een algehele beëindiging van de werkzaamheden der Commissie. Werklozensteun. Commissie Voorziening 's Gravenhage,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 47