37 I 13 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. BIJLAGE. Grovestins, f 2.638,58 n n f 3.452,48 f n f 3.156,63 f Totaal beschikbare gelden per 31 December 1946 f 7.789,60 f n f 7.493,75 Uitgaven. Bijdragen aan patiënten Aankoop f 2.000,— 3 pCt. ’s-Gravenhage h 102 pCt. Rente en kosten bij uitloting en aankoop effecten Saldo per kas Saldo effecten volgens onderstaande specificatie 295,85 7.493,75 Gezien De geneesheer-directeur, VERSPYCK. De administrateur, KONINGS. 588,— 2.040,— 528,63 617,— 194,90 2,- 506,25 4.987,50 2.000,— VERSLAG, betreffende het fonds van het rentelegaat van wijlen Mejonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van voor half-vrije bedden, over het dienstjaar 1946. Ontvangsten. Saldo per kas op 1 Januari 1946 Rente van het fonds, groot f 25.000,berustende bjj de Gemeenteontvanger Rente van het fonds, gekweekt uit de niet-bestede rente Bijzondere baten Specificatie der effecten van het fonds, gekweekt uit de niet-bestede renten: f 500,— 3-3M pCt. Nederland 1938 k 101% pCt f 5.000,— 3 pCt. ’s-Gravenhage 1937 III i 99% pCt f 2.000,3 pCt. ’s-Gravenhage 1938 a 100 pet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 472