1 GEMEENTEAPOTHEEK VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. BIJLAGE 38 voor genees- en verbandmiddelen, reagentia enz. te voldoen, kwam er toch weer iets meer gelegenheid om aandacht te schenken aan de inwendige organisatie van de Dienst. Sinds 1939 was het eigenlijk niet mogelijk ge weest veel te veranderen in deze organisatie en de toegepaste methodes, ofwel omdat hiervoor geen tijd overbleef, ofwel omdat het onmogelijk was iets nieuws aan te schaffen of het bestaande te laten verbeteren. De bestudering van de buitenlandse litera tuur, die in 1946 weer mogelijk werd en waar van ook in onze Dienst gretig gebruik werd ge maakt, maakte echter wel duidelijk, dat het hoog tijd werd apparatuur en werkwijze in een nabije toekomst langzaam aan weer op het hedendaag se peil der pharmaceutische wetenschap te brengen. Moderne inzichten dienen in het bedrijf tot gelding gebracht te worden. Dan alleen zal de Dienst als levend pharmaceutisch centrum aan allerlei nieuwe behoeften kunnen voldoen en een vooraanstaande plaats kunnen blijven in nemen onder de grote pharmaceutische instel lingen van het land. Deze achterstand, zowel wetenschappelijk als organisatorisch, ontstaan in vijf moeilijke oor logsjaren, zal echter slechts zeer geleidelijk kunnen worden ingehaald. De boven aangeduide stijging van het ver bruik per verpleegdag of per patiënt komt tot uitdrukking in het totale aantal der in 1946 gereedgemaakte voorschriften: 904 939, het hoog ste aantal ooit bereikt. Reeds in vorige jaarver slagen werd er op gewezen, dat zich een ver schuiving voltrekt van „Stadsreceptuur” (d.i. receptuur t.b.v. hen, die door de Dienst voor Sociale Belangen in geneeskundige onderstand zijn opgenomen) naar ziekenhuisreceptuur”. Deze in 1945 onderbroken beweging kan in 1946 weer duidelijk worden waargenomen. De ver houding tussen ziekenhuisreceptuur en stads receptuur wijzigde zich sedert 1941 als is aan gegeven in de grafiek op pag. 5. Ook het eerste na-oorlogse jaar bracht vele moeilijkheden en zorgen. De mogelijkheid tot aanvulling der voorraden bleef aanzienlijk be neden de verwachting. De invoer van genees middelen was verre van voldoende, vooral omdat Amerika, nog vrijwel de enige leverancier, orders vaak pas 9-12 maanden na bestelling kon uitvoeren. Door een en ander bleef de genees middelenvoorziening voor ons land dit jaar nog een ernstig probleem. Wel kon de Dienst een vrij belangrijke hoeveelheid grondstoffen uit Zwit serland importeren, maar aan tal van artikelen bleef een tekort. Een andere zorg vormde de onrustbarende stijging der prijzen van nagenoeg alle artikelen. Helaas was op pharmaceutisch gebied deze prijs stijging veelal groter dan voor andere eerste levensbehoeften. Verhogingen van 5001000 pCt. waren geen zeldzaamheid. Deze factor tot vermeerdering der uitgaven stond niet alleen. Er bleek ook relatief, d.w.z. per verpleegdag of per patiënt, een veel grotere hoeveelheid genees middelen verbruikt te worden (zie blz. 3), ener zijds doordat de noodzaak van een al te rigoureuze beperking, zoals die in de oorlogs jaren bestond, kwam te vervallen, anderzijds omdat de stroom van wetenschappelijke litera tuur vanzelfsprekend prikkelde tot het toepas sen van een grotere verscheidenheid van genees middelen. Bovendien kwamen enige medisch zeer belangrijke maar ook zeer kostbare nieuwe geneesmiddelen o.a. penicilline beschik baar. Penicilline is van September 1946 af ver strekt. In de laatste vier maanden van het ver slagjaar werden in totaal 1125 millioen een heden penicilline met een waarde van f 23.000, ingekocht en afgeleverd. Het zal duidelijk zijn, dat dergelijke nieuwe ontdekkingen van ver strekkende aard een blijvende verandering in het budget teweegbrengen. Ondanks de vele moeilijkheden, die dus ook in 1946 nog bleven bestaan om zonder onderbre king in voldoende mate aan alle aanvragen ij; J Algemeen overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 473