38 2 De aanleg van de in samenwerking met de Dienst der Gemeenteplantsoenen in het Zuider- park ingerichte assortimentstuin voor genees krachtige gewassen maakte aanzienlijke vorde ringen. Voor eigen gebruik kon op het hiertoe gereserveerde gedeelte van de tuin een beschei den hoeveelheid geneeskruiden worden geoogst. Tjjdens het verslagjaar werden geen wijzi gingen in de inrichting van de gebouwen aan gebracht. Voor de vraagstukken van een rui mere huisvesting voor enkele afdelingen, in het bijzonder voor de afdeling sterilisatie, en van verlaging van de temperatuur kon geen oplos sing worden gevonden. Voor onderhoud van gebouw, meubelen en machines zijn de noodza kelijke werkzaamheden verricht. Er werden enkele proeven genomen met het kweken van geneeskruiden met hogere werk zaamheid (zg. polyploïde vormen van genees kruiden). Hierbij dient te worden opgemerkt, dat zich onder de rubriek „overige instellingen” nog tal van ziekenhuizen vooral noodziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen bevinden. Voor bijzonderheden betreffende de verstrek king van geneesmiddelen wordt verwezen naar het aan dit verslag toegevoegde statistisch overzicht. De waarde der af geleverde specialités maakte in 1946 34 pCt. uit van de totale waarde der ver strekte geneesmiddelen. In 1945 en 1944 bedroe gen deze percentages onderscheidenlijk 23 en 29. De stijging in 1946 is een gevolg van het aan de markt komen van nieuwe, doorgaans kost bare geneesmiddelen (penicilline!). De grootte der afleveringen nam toe. In 1946 kwamen 100 afleveringen overeen met 205 recepten; in 1944 en 1945 waren deze cijfers onderscheidenlijk 179 en 171. Op 22 Mei 1946 verliet de Bureauchef, mej. A. N. W. Leeuwenburg, met pensioen de Dienst. Als bijzonder blijk van waardering voor haar arbeid kenden Burgemeester en Wethouders haar de zilveren medaille der Gemeente toe. Op 31 December 1946 bestond het personeel uit: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 1 apotheker, 1 administrateur B, 1 chef van dienst, 1 maga zijnmeester C, 1 adjunet-magazijnmeester C, 7 apothekers assistenten B, 1 administratief amb tenaar B, 2 administratieve ambtenaren A, 12 apothekers assistenten A, 2 analysten A, 2 schrijvers 2de klasse, 1 portier B, 5 apotheek- bedienden, 3 aspirant-apotheekbedienden, 1 hel per, 4 medicijnkneehten, 1 chauffeur, 1 instru mentmaker, 1 jongmaatje-aspirant-apotheek- bediende, 1 jongmaatje-instrumentmaker, 1 jongmaatje-werkman, 2 werkvrouwen. In totaal waren op die datum 54 personen bij de Dienst werkzaam, tegen 51 op 31 December 1945. In deze cijfers zijn niet begrepen de genees kundige voorschriften tot verstrekking van ver band. De waarde der afgeleverde geneesmid delen bedroeg: Geneesm i ddelen Het aantal geneeskundige voorschriften tot verstrekking van geneesmiddelen bedroeg: in 1946 964 939 tegenover 1945 748 490 1944 836 381 1943 721359 1942 720858 1941 729 862 1940 601314*) 1939 663569 1938 665 501 1937 631 845 1932 447 749 1927 302 269 1922 215 716 1917 158 906 1912 118 323 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Gebouwen. In 1944. In 1943. In 1941. In 1946. In 1945. Te zamen f 402.206,33 f 336.913,20 t 258.547,76 f 321.060,48 f 259.365,39 Geneeskruidentuin. f 40.395,02 216.448,17 80.070,01 f 43.901.12 190.038,57 25.425,70 Ten behoeve van de patiënten en van de G.G. en G.D. en die dienst zelf Ten behoeve van de ziekenhuizen Ten behoeve van de overige instellingen f 92.434,89 150.629,77 15.483,10 f 35.021,65 215.868,41 70.170,42 en verbandmiddelen. Personeel. Na 1940 is een andere wjjsse van tellen gebruikt, die een naar schatting ten hoogste 10 pCt. hogere uitkomst geeft. Verstrekking genees- f 32.499,94 280 905,89 88.800,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 474