38 3 Voor de aflevering van genees- en verband middelen aan stadspatiënten werd in het ver slagjaar weer gebruik gemaakt van de volgende g Blijkens mededeling van de Dienst voor So ciale Belangen en van de Gemeenteziekenhui zen bedroeg het aantal verpleegdagen van zie- kenhuisjiatiënten, die, wat het pharmaceutisch deel betreft, door de Gemeenteapotheek werden verzorgd, in totaal 708 272. De kosten wegens verstrekking van genees- en verbandmiddelen aan ziekenhuizen, gere kend per 100 verpleegdagen, hadden in het tijd vak van 1941 tot en met 1946 het volgende verloop. Voor de cyanering van woningen en kleding stukken werden aan de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst verstrekt: 1377 kg cyanetum natricum tegen 1434 kg in 1945, 1107 kg in 1944, 2 088 kg in 1943 en 1815 kg in 1942. organisaties voor wijkverpleging: de afdeling ’s-Gravenhage van het Neder landse Rode Kruis (gebouw Amandelstraat 49); de R.K. Wijkverpleging „St. Raphael” (ge bouw Ingenhouszplein 11); de Vereniging voor Gereformeerde Zieken verpleging (gebouw De-la-Reyweg 297); de Wijkverpleging der Ned. Herv. Gemeente in het Laakkwartier, Laakwijk en Spoorwijk (gebouw Gouverneurplein 14). Verbandmiddelen. De aanschaffingswaarde, verhoogd met ma- gazjjnkosten enz. van het afgeleverde verband bedroeg ten behoeve van De bestelwagen van de Dienst werd, omdat hij, als gevolg van de slechte toestand van ca- rosserie en banden, niet meer bruikbaar bleek, in de loop van het verslagjaar door bemidde ling van de Gemeentelijke Reinigingsdienst verkocht. Het Hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis heeft gratis een gesloten vrachtauto in bruikleen afgestaan. Zodra aan schaffing van een nieuwe geschikte bestelauto mogelijk is, zal daartoe moeten worden over gegaan. Een aantal gezinskaarten, dat de Dienst voor Sociale Belangen uitreikte e.q. verlengde en op vertoon waarvan „stadspatiënten” genees- en verbandmiddelen kunnen verkrijgen, bedroeg in totaal 14149 en had betrekking op 28194 per sonen. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. In 1945. In 1944. In 1943. In 1946. f f De patiënten van de G.G. en G.D. f De ziekenhuizen De overige instellingen n Te zamen 79.323,03 f 90.253.32 76.119,55 f 39.363,10 Jaar. Cyanering. Gezinsmaandkaarten, Aantal voorschriften Kosten per 100 maandkaanen. Jaar. aantal. geldend voor: f op te worden gevestigd, dat de gezinskaarten alleen worden verstrekt, indien er een ziektegeval in het gezin is. n n n 1946 1945 1944 1943 1946 1945 1944 1943 Aantal ver pleegdagen ten laste van de Gemeente. 708 272 755 065 724 372 777 186 14 149 16 463 Aantal voor schriften per 100 verpleeg dagen. per 100 maandlraarten. 665 642,7 639,3 550,12 Kosten genees- en verhand- middelen por ver- pleegdag. per 100 personen. 334 318,16 315,03 247,89 Aflevering. Genees middelen. Verband middelen. Kosten per 100 personen. Genees middelen. Verband middelen. f 39,66 28,66 29,80 24,45 f 0,505 0,35 0,38 0,31 231,65 254,88 212.73 177,01 f 10,83 6- 8,51 6,93 13.075,77 (14,5 pet.) 61.631,04 (68,3 pet.) 15.546,51 (17,2 pet.) 28 194 - 33 410 3 o 90 64,3 i 77,5 65 Kosten genees- en verbandmiddelen per verpleegdag. Kosten genees middelen per 100 verpleeg dagen. De aandacht dient er i Kosten verband- middelen per 100 ver leeg- I dagen. f 116,25 126,17 79,43 79,78 11.985,30 (15,1 pet.) 45.294,04 (57,1 pet.) 22.043,69 (27,8 pet.) 9.210,72 (23,4 pet.) 28.628,87 (72,7 pet.) 1.523,51 (3,9 pet.) f 82,73 75,65 79,43 43,97 Bezorging. f 103.584,41 I f f 10.904,84 .(14,3 pet.) 53.834,01 (70,7 pet.) 11.380,70 (14,4 pet.) Kosten genees- en verbandmiddelen per G.G. en G.D.-patiënt. f 11 587,37 (11,2 pet.) 76.756,82 (74.1 pet.) 15.240,22 (14,7 pet.) f 41,52 37,45 39,14 19,81

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 475