38 4 - Slijpwerk. Ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen werden 2 780 injectienaalden en 3 830 chirur gische instrumenten geslepen tegen onderschei denlijk 1421 en 3 083 in 1945, 1213 en 3 766 in 1944, 1129 en 2 287 in 1943. pen de bereidingen van steriele middelen van minder algemene samenstelling. In 1946 werden 1 006 monsters van geneesmid delen onderzocht. Overbodig was dit onderzoek niet. Niet alleen, dat op de kwaliteit nogal eens wat was aan te merken, zelfs de identiteit bleek in enige gevallen niet overeen te stemmen met die van het gevraagde. Zo werd pyramidon ge leverd in plaats van antipyrine, vochtig bichro- mas kalieus in plaats van chloretum ferrieum, tartras kalico-acidus in plaats van Seignette- zout en cobaltchloride in plaats van cobalt- nitraat. benevens in al deze jaren een grote hoeveelheid vloeistoffen. De vermindering van de hoeveel heden gefabriceerde geneesmiddelen moet gezien worden als een gevolg van het ontbreken van grondstoffen. Dank zij de magazijnvoorraden van eigen producten liep de aflevering van de gefabriceerde geneesmiddelen in omvang niet terug. In 1946 werd op 76 pCt., in 1945 op 73 pCt., in 1944 eveneens op 73 pCt., in 1943 op 76 pCt., in 1942 op 73 pCt. en in 1941 op 65,3 pCt. van de gereedgemaakte voorschriften eigen fabrikaten afgeleverd. De afdeling sterilisatie fabriceerde in 1946 165 489 ampullen en flesjes injectievloeistof, tegen in 1945 108 146, in 1944 149 992, in 1943 120 236, in 1942 135 735 en in 1941 100 429. Boven dien bereidde zij in 1946 16 054 flessen steriele desinfectantia. In deze cijfers zijn niet begre- Verscheidene veel gebruikte medicamenten werden herhaaldelijk in zo slechte kwaliteiten geleverd, dat ze niet bruikbaar waren. Boorzuur gaf geen heldere oplossing; zoutzuur, ammonia en waterstofperoxyde hadden een te laag ge halte; melkzuur, glycerine en paraffine bevat ten onzuiverheden; aether vertoonde de reactie op acetön en peroxyden; zinkoxyde leek wel zinkwit; liquor kresoli saponatus had een te laag kresolgehalte. De voor injectievloeistoffen nodige stoffen bleken moeilijk in de vereiste graad van zuiverheid te verkrijgen: chloretum natricum moest herhaaldelijk afgekeurd wor den; mersalyl bevatte Hg-ionen; morphine apo- morphine; fructus coriandri bevatte geen vluch tige olie. Het aantal chemische en klinisch-chemische onderzoekingen voor de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst, alsmede dat voor de ziekenhuizen bedroeg 771 (in 1945 443). Hiervan bedroeg het aantal onderzoekingen van urine op eiwit, glucose, aceton en sediment en van faeces op bloed en parasieten 193 (in 1945 160). Ten behoeve van de bloedtransfusiedienst werden ampullen citras natricus met bijbeho rende steriele apparatuur gereedgemaakt en wel in 1946 2174, tegenover in 1945 2116, in 1944 2 272, in 1943 1 367, in 1942 1 062, in 1941 793 en in 1940 400. Het ontbreken in de handel van vele genees middelen noopte, zo dit mogelijk was, deze ar tikelen zelf te fabriceren. In het verslagjaar werden circa 2 400 (vorig jaar 1740, in 1944 2 450 en in 1943 2 544) geneesmiddelen gefabri ceerd waarbij werden bereid: Ten behoeve van de uitdeling van de door het Rijk verstrekte vitaminetabletten werden ten dienste van de Gemeentelijke Geneeskun dige- en Gezondheidsdienst in 1946 553 322 ta bletten verpakt tegen 450520 in 1945, 394 000 in 1944, 694 425 in 1943, 304 000 in 1942 en 144 600 in 1941. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. In 1941. In 1943. In 1944. In 1945. In 1946. 1 698 765 217 463 295 928 19 407 2 370 kg 250 1 205 390 477 210 532 580 24 546 1 412 kg 543 Tabletten Pillen Poeders Zetpillen Zalven en smeersels Poedormengsels 947 926 123 600 236 000 12 787 2 271 kg 436,5 Laboratorium. Onder „fabriceren” wordt hier verstaan het zodanig bewer ken en/of verpakken van geneesmiddelen, dat deze reeds in het magazijn tot aflevering gereed staan. Sterilisatie van geneesmiddelen. 1 671 829 183 650 289 144 17 830 1 476 kg 1 131 2 224 258 268 286 188 810 21 843 1 466 kg 766 Bloedtransfusiedienst. Fabricage van geneesmiddelen. Verstrekking van vitaminetabletten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 476