3 3 Lfi 38 18) 5 49 153 73 50) 22) 18) van de prijzen der genees- en verbandmiddelen. De genees- en verbandmiddelen voor de in ge neeskundige onderstand opgenomen personen, voor de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst en voor een aantal inrichtingen te algemenen nutte, worden niet verrekend. De uitgaven hebben bedragen: Q Totaal De ontvangsten voor 1946 waren geraamd op f 163.200,Zij bedroegen f 295.314,32. Deze be langrijke overschrijding vindt in hoofdzaak haar oorzaak in de leveranties aan particuliere instellingen en apothekers (in het bijzonder van penicilline) en aan het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis, alsmede in de stijging De directeur der Gemeente apotheek, J. F. KOK. Voorts werden de volgende bepalingen ver richt (de tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die van 1945): IJzer in bloedserum Vitamine C in bloed Vitamine A in bloed Koolmonoxyde in bloed Barbitalen in urine en maaginhoud Calcium in bloed Sulfonamiden in bloed De overige onderzoekingen hadden betrek king op de aanwezigheid in organen van alka loïden, arsenicum, zware metalen en chemothe- rapeutica. Voorts werd een aantal onderzoekin gen verricht van justitiële en sociaal-hygiënische aard. 217 maal (100) 13 20 13 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. 99 Geraamd. 99 99 f 145.761,— f 153.135,90 Financieel overzicht. f 633.861,— f 588.185,06 800_ .800 700. -700 600. .600 500. .500 400. .400 300. .300 200. .200 100. - 100 o. o 1941 n tt n n r> n n n n n Werkelijk uitgegeven. 2.656,35 4.387,22 5.479,52 2.305,50 13 100,— lOOOx 900. X1000 .900 3.000,— 3.400,— 6.500,— 1.600,— 13.100,— a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. 1945 1944 fi Ziekenhuizen 1946 i in- igen II. Grondstoffen en materialen geneesmiddelen verbandmiddelen utensiliën vrachten emballage A. Personeelsuitgaven B. Zakelijke uitgaven: I. Gebouwen en meubelen: onderhoud gebouwen schoonmaak vuur, licht en electriciteit telefoon huur 282.049,51 70.544,26 46.899,19 2.116,11 5.511,50 Overige stelllm 1943 G.G. G.D. 250.000,— 150.000,— 50.000,— 3.000,— 7.500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 477