1 If It p 1 LAGER ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Ten slotte moet worden gewezen op twee fac toren, welke in de laatste tijd de hiervoren ge schetste toestand nog ongunstiger maakten, voor het vestinggebied of ten behoeve van de huisvesting van Gemeentelijke diensten (Politie, Crisis- en Distributiedienst, Noodtehuizen) en Rijksbureaux, moesten daarna nog tal van ge bouwen worden afgestaan voor de uitvoering van allerlei maatregelen van sociale aard, zoals huisvesting van oorlogsslachtoffers, gerepa- trieerden, gezinnen van gedetineerden en zie ken. Zo kon alleen reeds in de wijk Duindorp door de inrichting aldaar van het internerings kamp niet worden beschikt over 4 openbare en 6 bijzondere schoolgebouwen. Kan tegenover de in het Bezuidenhoutkwar- tier geleden verliezen aan onderwijsruimte worden gesteld de omstandigheid, dat aldaar tevens een groot deel der oorspronkelijke be volking is verdwenen, des te groter waren de moeilijkheden, waaraan in het Westelijk deel der stad, met zijn overvloed van leerlingen, het hoofd moest worden geboden, en in het zg. Zui- derparkkwartier, waar reeds in de jaren vóór de oorlog de bouw van scholen geen gelijke tred had gehouden met de bevolkingsaanwas. Het volgende overzicht bevat een opgave om trent de omvang, waarin op 31 December 1946 schoolruimte aan haar oorspronkelijke bestem ming was onttrokken. BIJLAGE 39 ALGEMENE OPMERKINGEN. Het ligt voor de hand, dat na de zorgvolle omstandigheden, welke zich in de loop van de oorlogsjaren in het algemeen en in het bijzon der gedurende de beruchte winter 19441945 voordeden en welke ook op het gebied van het onderwijs in zo buitengewoon grote mate haar ongunstige invloed deden gelden, na het aan breken van de bevrijding niet aanstonds een snelle terugkeer naar meer normale toestanden kon worden verwacht. Integendeel. De oorlogsuitputting, het voed sel-, kleding- en brandstoffengebrek met de dagelijkse zorgen om daaraan enigszins tege moet te komen, alsmede de daardoor alom onvermijdelijk optredende arbeidsongeschikt heid somtijds arbeidsschuwheid waren oorzaak, dat voorshands van geregeld onderwijs geen sprake kon zijn. Hoewel ook het onderwijzend personeel ruim schoots zijn deel van die moeilijkheden kreeg, strekt het de leden daarvan tot eer, dat zij zich desondanks tot het uiterste hebben ingespannen om het onderwijs zo goed mogelijk voortgang te doen vinden. Het tekort aan voldoende onderwijsruimte is bij voortduring van nadelige invloed geweest. Dit tekort was echter niet langer in hoofd zaak te wijten aan bezetting van schoolgebou wen voor legering van militairen. In de eerste tijd na de bevrijding beperkte deze zich tot de gebouwen van 1 openbare lagere, 2 bijzondere lagere en 1 bijzondere middelbare scho(o)l(en). Van veel groter betekenis was het feit, dat ten gevolge van afbraak op bevel van de bezet tende macht, oorlogshandelingen (bombarde menten enz.) alsmede vernieling door het publiek een zeer groot aantal schoolgebouwen verloren ging, terwijl bovendien een aantal min of meer ernstig werd beschadigd. Zodoende gingen ge heel verloren 7 openbare en 12 bijzondere schoolgebouwen en werden 6 openbare en 8 bijzondere schoolgebouwen door beschadiging gedeeltelijk onbruikbaar. Behalve de zeer vele schoolgebouwen, welke reeds vóór 1945 aan hun bestemming waren ont trokken op grond van evacuatiemaatregelen 15 6 9 3 4 1 Geheel voor andere doeleinden in gebruik Gedeeltelijk voor andere doel einden in gebruik 1) Hierin zijn begrepen 2 openbare en 5 bijzondere school gebouwen in Duindorp, welke nog door het interneringskamp in gebruik werden gehouden. Schoolgebouwen. g>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 479